TORM plc andet kvartal og halvårsregnskab 2021

Source: OMX
TORM plc andet kvartal og halvårsregnskab 2021

“TORM opnåede i andet kvartal 2021 et EBITDA på USD 45 mio. og et overskud før skat på USD 2,4 mio. i et marked, som fortsat er påvirket af pandemien. I andet kvartal 2021 har vi set en stigning på USD 81 mio. i vores markedsværdi, svarende til ca. 5%, hvilket understøtter forventningen om et stigende produkttankmarked udtaler Executive Director Jacob Meldgaard.

  • I andet kvartal 2021 opnåede TORM TCE-rater på USD/dag 14.591 (samme periode 2020: USD/dag 25.274) og EBITDA på USD 44,7 mio. (samme periode 2020: USD 119,0 mio.). Resultat før skat udgjorde USD 2,4 mio. (samme periode 2020: USD 71,4 mio.), og indtjening pr. aktie (EPS) udgjorde USD 0,03, svarende til DKK 0,19 (samme periode 2020: USD 0,96 eller DKK 6,5). Resultatet inkluderer en urealiseret indtægt på USD 8,2 mio. på fragtrelaterede derivater i andet kvartal. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde USD 13,4 mio. i andet kvartal 2021 (samme periode 2020: USD 113,3 mio.), og afkast af investeret kapital (RoIC) udgjorde 2,6% (samme periode 2020: 18,5%).

  • I de første seks måneder af 2021 opnåede TORM TCE-rater på USD/dag 14.056 (samme periode 2020: USD/dag 24.465) og EBITDA på USD 63,6m (samme periode 2020: USD 220,5 mio.). Resultat før skat udgjorde for de første seks måneder af 2021 USD -18,7 mio. (samme periode 2020: USD 128,2 mio.), og indtjeningen pr. aktie (EPS) var negativ med USD -0,25 svarende til DKK -1,54 (samme periode 2020 positiv: USD 1,71 eller DKK 11,6). Resultatet inkluderer en urealiseret indtægt på USD 1,1 mio. på fragtrelaterede derivater i første halvdel af 2021. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde USD 23,2 mio. for de første seks måneder af 2021 (samme periode 2020: USD 163,1 mio.). Afkast af investeret kapital (RoIC) for de første seks måneder af 2021 udgjorde 0,0% (samme periode 2020: 17,1%).

  • Produkttankmarkedet var fortsat svagt i andet kvartal af 2021 som en konsekvens af nye nedlukninger i Asien og et fortsat svagt marked for råolietankskibe. I USA og Europa var der fortsat markant fremgang i udrulningen af vacciner, hvilket har medført øget mobilitet og efterspørgsel på transportbrændstof. Samtidig er Indien og mange andre lande i det sydøstlige Asien blevet ramt af Delta varianten af COVID-19 med mange nye smittede og derfor nye nedlukninger.

  • I løbet af andet kvartal 2021 fik TORM leveret seks af de otte MR-produkttankskibe bygget i 2007-2012 fra Team Tankers Deep Sea Ltd., og de sidste to skibe blev leveret i juli 2021. I alt 5,97 mio. aktier blev udstedt som en del af betalingen for skibene. I første kvartal af 2021 købte TORM de tre brændstofeffektive LR2 skibe med scrubber bygget i 2015 Nissos Schinoussa, Nissos Heraclea og Nissos Therassia af Okeanis Eco Tankers Corp. til en samlet pris på USD 120,8 mio. Nissos Schinoussa og Nissos Therassia blev leveret i andet kvartal af 2021, og det forventes, at Nissos Heraclea bliver leveret i august 2021.

  • I første kvartal af 2021 opnåede TORM tilsagn om finansiering af to af skibene fra Danmarks Skibskredit på USD 60,0 mio. Det tredje skib vil blive finansieret gennem en sale og leaseback aftale med en kinesisk finansiel institution for et provenu på USD 31,8 mio. Dette tilsagn samt tilsagn til sale og leaseback af to LR2 skibe blev opnået fra en kinesisk financiel institution på attraktive vilkår. Sale og leaseback transaktionerne blev lukket tidligt i tredje kvartal, og det forventes, at de medfører en netto likviditet på USD 24,1 mio.

  • Pr. 30. juni 2021 udgjorde TORMs tilgængelige likviditet USD 267,4 mio., bestående af USD 111,3 mio. i likvide beholdninger, USD 24,6 mio. i uudnyttede kreditfaciliteter og USD 131,5 mio. (efter fradrag af USD 46,2 mio. i allerede eksisterende TORM gæld, der skal tilbagebetales) i finansiering i form af sale og leaseback relateret til TORMs to LR2-nybygninger og et secondhand samt refinansieringen af to LR2 skibe. De likvide beholdninger inkluderer USD 7,1 mio. i bunden likviditet, primært relateret til sikkerhedsstillelse for finansielle instrumenter. Pr. 30. juni 2021 udgjorde den nettorentebærende gæld USD 889,5 mio., og TORM havde en nettobelåningsgrad (LTV) på 53,9%.

  • Baseret på mæglervurderinger havde TORMs flåde inklusive nybygninger en markedsværdi på USD 1.904,4 mio. ved udgangen af juni 2021. Sammenlignet med mæglervurderingerne pr. 31. marts 2021 var markedsværdien steget med USD 81,1 mio., justeret for købte og solgte skibe. Den bogførte værdi af TORMs flåde var USD 1.911,6 mio. pr. 30. juni 2021 eksklusive udestående betalinger på de to LR2-nybygninger og secondhand skibe. De udestående afdrag inkluderer betaling for scrubbere vedrørende de to LR2-nybygninger.

  • Pr. 30. juni 2021 havde TORM installeret 49 af de 53 planlagte scrubbere, og de resterende fire forventes at blive installeret i resten af 2021 og første kvartal 2022, herunder på de to LR2-nybygninger og en på et tilkøbt skib.

  • Pr. 30. juni 2021 var 23% af de udestående indtjeningsdage i 2021 afdækket til gennemsnitligt USD/dag 14.612. Pr. 05. august 2021 udgjorde afdækningen af de resterende indtjeningsdage for tredje kvartal i 2021 65% til USD/dag 13.387. For de enkelte segmenter var afdækningen henholdsvis 76% til USD/dag 15.700 for LR2, 62% til USD/dag 10.062 for LR1, 64% til USD/dag 13.391 for MR og 45% til USD/dag 8.313 for Handysize.

TELEFONKONFERENCE OG WEBCAST
TORM afholder en telekonference for investorer og finansanalytikere i dag kl. 15.00 dansk tid, svarende til kl. 09.00 EST. Interesserede kan deltage ved at ringe på tlf. +45 3272 0417 (eller +1 646 741 3167 fra US) mindst ti minutter før telefonkonferencens start for at sikre forbindelse og oplyse følgende kode: 4286408. Præsentationen kan downloades fra https://investors.torm.com. Konferencen vil også blive vist som live webcast via TORMs hjemmeside https://investors.torm.com. Deltagere bedes tilmelde sig på hjemmesiden ca. ti minutter før start.

KONTAKT TORM plc
Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200 Birchin Court, 20 Birchin Lane
Kim Balle, CFO, tlf.: +45 3917 9200London EC3V 9DU, Storbritannien
Andreas Abildgaard-Hein, IR, tlf.: +45 3917 9339          Tlf.: +44 203 713 4560
 www.torm.com

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som “mener”, “forventer”, “har til hensigt”, “skønner”, “forudser”, “planlægger”, “mulig”, “kan”, “kunne”, “afventer” og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, generelle markedsforhold, herunder udsving i charterrater og skibsværdier, varigheden og omfanget af COVID-19-pandemien, herunder dens indflydelse på efterspørgslen efter olieprodukter samt transporten deraf, vores kunders drift og vores forretning generelt, ændringer i efterspørgslen efter ”ton-mil” på olie fragtet med olietankere og ændringer i efterspørgslen efter tankskibskapacitet, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder indgreb foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder, herunder handelskrige, eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

 

Vedhæftede filer