Telenor etablerer fiberselskap i Norge

Source: OMX
Telenor etablerer fiberselskap i Norge

(Fornebu 07 september 2022) Telenor inngår en transaksjon som skal støtte fremtidige investeringer i Norges telekominfrastruktur.

Tidligere i år påbegynte Telenor en prosess for å vurdere etableringen av et eierselskap for passiv fiberinfrastruktur, med en medinvestor i en minoritetsposisjon. Telenor har nå kommet til enighet om å selge 30 prosent av det nye fiberselskapet til et konsortium ledet av det globale investeringsselskapet KKR, som investerer gjennom sin kjerneinfrastrukturstrategi. Konsortiet inkluderer Oslo Pensjonsforsikring som medinvestor.
Det nyetablerte selskapet er et datterselskap av Telenor og vil bli en del av det nye forretningsområdet Telenor Infrastruktur. Selskapet vil eie de passive elementene i det norske fibernettet. Dette omfatter omtrent 130.000 kilometer med kabler som leverer tjenester til omtrent 560.000 husstander. Eiendelene vil bli skilt ut fra Telenor Norge før transaksjonen sluttføres. Telenor Norge blir selskapets eneste kunde og alle operasjonelle prosesser vil være styrt av Telenor. Telenor har hatt en lang og grundig dialog med myndighetene som har gitt sin samlede tilbakemelding om at transaksjonen ivaretar viktige sikkerhets- og regulatoriske hensyn.

Transaksjonen priser Telenors fiberselskap til 36,1 milliarder kroner og tilfører Telenor omtrent 10,8 milliarder kroner. Selskapet leverte et EBITDA-resultat på 1,7 milliarder kroner i 2021.

– Transaksjonen er i tråd med strategien som vi presenterte på vår kapitalmarkedsdag sist måned. Den frigjør kapital for å fortsette den høye utrullingstakten på fiber samtidig som den synliggjør verdier i Telenors infrastrukturportefølje. Vi inngår et samarbeid med sterke investorer som har en lang tidshorisont. Telenor kommer til å foreslå at deler av vederlaget brukes til tilbakekjøp av aksjer. Vi mener denne transaksjonen er fordelaktig for alle parter og sikrer fremtidige fiberinvesteringer i Norge, sier Tone Hegland Bachke, finansdirektør i Telenor ASA.

– Vi er veldig glade for å investere langsiktig kapital i norsk infrastruktur. KKR har betydelig erfaring innen investering i telekominfrastruktur, og vi ser frem til å støtte Telenors fiberstrategi i Norge, sier Julian Barratt-Due, direktør for europeisk infrastruktur i KKR.

– Vi er stolte av å være en del av investeringen og ser frem til å fortsette utviklingen av norsk fiberinfrastruktur sammen med Telenor og KKR, sier Lars Haram, investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring.

Fakta om transaksjonen:

  • Telenor beholder kontroll over selskapet med en 70 prosent eierandel.
  • Transaksjonen forventes gjennomført tidlig i 2023.
  • Transaksjonen vil ikke ha noen innvirkning på kundene. Telenor Norge vil fortsatt håndtere alle kunder, inkludert grossistkunder, som vanlig.
  • Transaksjonen vil ikke medføre endringer i Telenors regulatoriske forpliktelser, inkludert sikkerhet og den norske ekomloven.
  • Det nyetablerte fiberselskapet blir et Telenor-datterselskap.

Telenor planlegger å gjennomføre et program for tilbakekjøp av aksjer for å kompensere for kontantstrømmen som tilfaller de nye minoritetseierne etter transaksjonen. Styret i Telenor vil derfor be generalforsamlingen om en fullmakt til å gjennomføre et tilbakekjøp av aksjer tilsvarende omtrent 30 prosent av transaksjonsvederlaget. Telenor har i avtalen sikret seg en forkjøpsrett ved framtidig salg av minoritetsandelen. Med bakgrunn i hensyn knyttet til nasjonal kontroll samt hvordan andre samfunnsmessige hensyn best kan ivaretas, har staten og Telenor inngått en avtale om at staten kan overta forkjøpsretten dersom Telenor ikke ønsker å benytte den.

KKR er et ledende globalt investeringsselskap. I 2008 etablerte KKR sin globale infrastrukturvirksomhet og dette har siden vokst til å bli en av verdens største infrastrukturinvestorer med et team på rundt 75 dedikerte profesjonelle investorer. Firmaet har infrastruktureiendeler for rundt 49 milliarder amerikanske dollar globalt og har foretatt rundt 65 investeringer i infrastruktur på tvers av en rekke undersektorer. KKRs infrastrukturplattform er utviklet spesielt for langsiktige, kapitalintensive strukturelle investeringer.

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune. OPF leverer offentlig tjenestepensjon til de fleste ansatte i Oslo kommune, kommunale virksomheter, flere av kommunens aksjeselskaper og ansatte ved sykehus som tidligere var eid av Oslo kommune. OPF er en av de største ikke-statlige investeringsforvalterne i Norge, med rundt 125 milliarder kroner i forvaltningskapital (12,5 milliarder euro). OPF har lang erfaring med investeringer i norsk eiendom og infrastruktur.

Investorkontakter:
Øystein Myrvold, (+47) 992 30 460
Håkon Hatlevik, (+47) 901 46 070

Mediekontakt:
Heljar Havnes, (+47) 908 12 081