Umicore geeft voor € 591 miljoen duurzame US Private Placement Notes uit

Source: OMX
Umicore geeft voor € 591 miljoen duurzame US Private Placement Notes uit

Umicore geeft voor € 591 miljoen duurzame US Private Placement Notes uit


Umicore heeft met succes de uitgifte afgerond van vastrentende, aan duurzaamheid gekoppelde US Private Placement Notes voor een totale hoofdsom van € 591 miljoen equivalent1. De Notes, die werden geplaatst bij meer dan 15 institutionele beleggers, trokken belangstelling van zowel beleggers die deelnamen aan Umicore’s uitgiftes in 2017 en 2019, als van nieuwe beleggers.

De transactie, waarvan de fondsen in januari 2023 zullen worden opgenomen, bestaat uit verschillende tranches met looptijden van vijf tot twaalf jaar, wat overeenkomt met een gewogen gemiddelde looptijd van meer dan acht jaar. 

Deze uitgifte verbindt de financiering van de Groep nog meer aan haar duurzaamheidsprestaties. De rentevoeten van de Notes zullen rechtstreeks gekoppeld zijn aan Umicore’s vooruitgang in het behalen van de koolstofneutraliteitsdoelstellingen geformuleerd in haar "Let's go for Zero" duurzaamheidsambities die werden gelanceerd in juni 2021. In "Let's go for Zero" verbindt de Groep zich ertoe koolstofneutraliteit te bereiken in 2035, met tussentijdse doelstellingen om haar Scope 1 & 2 broeikasgasemissies te verminderen met 20% in 2025 en met 50% in 2030.

Met de succesvolle uitgifte van deze US Private Placement diversifieert Umicore haar financieringsbasis en verlengt ze de looptijd van haar financiering aan vaste rentevoeten. De opbrengst van de uitgifte zal gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden. Dit omvat in het bijzonder de financiering van Umicore's groeiprojecten in het kader van haar "2030-RISE"-strategie op het gebied van de mobiliteitstransformatie, de groeiende behoefte aan geavanceerde materialen en circulariteit.

Wannes Peferoen, CFO van Umicore: "Het succes van deze Private Placement uitgifte, tegen de achtergrond van een volatiele financiële markt, toont de kracht aan van onze relaties met institutionele schuldinvesteerders en vormt een sterke bevestiging van Umicore's strategisch plan "2030-RISE" dat gericht is op versnelde waardecreatieve groei. Deze transactie zal ons voorzien van bijkomende aantrekkelijk geprijsde financiering met een vaste rente en lange looptijd en zal zo de uitvoering van onze ambitieuze groeistrategie "2030-RISE" ondersteunen. Bovendien onderstreept dit het groeiende bewustzijn van de sociale en duurzame impact van financieringsbeslissingen in een context van klimaatverandering en grondstoffenschaarste. De transactie bevestigt het sterke engagement van Umicore om in het kader van haar duurzaamheidsambities "Let's go for Zero" tegen 2035 koolstofneutraliteit te bereiken."

De uitgifte vormt een aanvulling op de drie reeds bestaande US Private Placements voor een totaalbedrag van € 1.080 miljoen, de converteerbare obligatie van € 500 miljoen en de lening van de Europese Investeringsbank van € 125 miljoen. Bovendien heeft Umicore vastgelegde, momenteel niet-opgenomen, Syndicated Bank Credit Facilities voor een totaalbedrag van ongeveer € 1 miljard en aanzienlijke bijkomende niet-vastgelegde financieringsinstrumenten op kortere termijn.


Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans+32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com
Eva Behaeghe+32 2 227 70 68eva.behaeghe@umicore.com
Adrien Raicher+32 2 227 74 34adrien.raicher@umicore.com


Media Relations 

Marjolein Scheers+32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com
Caroline Jacobs+32 2 227 71 29caroline.jacobs@eu.umicore.com

                     

Umicore profiel
Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste jaarhelft van 2022 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 2,1 miljard (omzet van € 13,8 miljard) en heeft 11.350 mensen in dienst.

Over Umicore's "Let's go for Zero" ambities

Bij Umicore zien we het als onze bedrijfsverantwoordelijkheid, of beter nog, onze missie om onze technologische know-how, wetenschappelijke expertise en bedrijfsreikwijdte te gebruiken om toonaangevend te zijn in duurzaamheid. Wij zijn vastbesloten om processen te herdenken, te transformeren en onze inspanningen te richten op netto nul broeikasgasemissies en eindeloze mogelijkheden.
Voor meer informatie over onze "Let's go for Zero" ambities: klik hier.

Op 18 November 2022, valideerde het Science Based Target initiatief (SBTi) Umicore’s  middellangetermijndoelstellingen voor 2030 om haar Scope 1- en Scope 2-emissies van broeikasgassen met 50% te verminderen ten opzichte van het basisscenario van 2019, en de doelstelling om haar Scope 3-uitstoot met 42% te verminderen per ton aangekochte materialen.
Voor meer informatie over de SBTi-validatie: klik here.

Onzekerheid over de gestelde vooruitzichten en disclaimer

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico’s en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Umicore. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico’s inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden en onvoorziene omstandigheden, die voor een groot deel buiten de controle van Umicore vallen. Indien één of meer van deze risico’s, onzekerheden of onvoorziene omstandigheden zich zou(den) voordoen of indien onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt noch Umicore, noch enig ander persoon enige verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enige effecten in de Verenigde Staten of elders, en vormt geen aanbod, uitnodiging of verkoop van effecten in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. De effecten waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen werden niet en zullen niet geregistreerd worden onder de U.S. Securities Act van 1933 (de “Securities Act”) en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten onder de Securities Act. Er zal in het kader van deze transactie geen openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten plaatsvinden.

Dit persbericht vormt geen prospectus in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 (de “Prospectusverordening”).

De [Obligoties/Notes] zijn niet bestemd om te worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld aan retailbeleggers in de Europese Economische Ruimte (“EER”) of in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze doeleinden wordt onder een retailbelegger verstaan een persoon die één (of meer) van de volgende personen is: (i) een niet-professionele cliënt als omschreven in punt 11 van Artikel 4, lid 1 van Richtlijn 2014/65/EU (zoals gewijzigd, “MiFID II”); of (ii) een klant in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97, indien die klant niet kan worden beschouwd als een professionele cliënt als omschreven in punt 10 van Artikel 4, lid 1 van MiFID II; of (iii) iemand die geen gekwalificeerde belegger is in de zin van de Prospectusverordening. Bijgevolg werd geen essentiële-informatiedocument vereist door Verordening (EU) Nr. 1286/2014 (zoals gewijzigd, de “PRIIPs-Verordening”) opgesteld voor het aanbieden of verkopen van de Obligaties of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan een retailbelegger in de EER of in het Verenigd Koninkrijk, en daarom kan het aanbieden of verkopen van de Obligaties of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan enige retailbelegger in de EER of in het Verenigd Koninkrijk onwettig zijn onder de PRIIPs-Verordening.

De [Obligoties/Notes] zijn niet bestemd om te worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld aan retailbeleggers in het Verenigd Koninkrijk (“VK”). Voor deze doeleinden wordt onder een retailbelegger verstaan een persoon die één (of meer) van de volgende personen is: (i) een niet-professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt 8 van Artikel 2 van Richtlijn (EU) 2017/565 zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”); of (ii) een klant in de zin van de bepalingen van de Financial Services and Markets Act 2000, zoals gewijzigd (de “FSMA”) en enige regels of voorschriften gemaakt onder de FSMA tot uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/97, indien die klant niet kan worden beschouwd als een professionele cliënt als omschreven in punt 8 van Artikel 2, lid 1 van Verordening (EU) Nr. 600/2014 zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA; of (iii) iemand die geen gekwalificeerde belegger is zoals gedefinieerd in Artikel 2 van Verordening (EU) 2017/1129 zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA. Bijgevolg werd geen essentiële-informatiedocument vereist door Verordening (EU) Nr. 1286/2014 zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA (de “VK PRIIPS-Verordening”) opgesteld voor het aanbieden of verkopen van de [Obligoties/Notes] of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan retailbeleggers in het Verenigd Koninkrijk, en daarom kan het aanbieden of verkopen van de [Obligoties/Notes] of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan enige retailbelegger in het Verenigd Koninkrijk onwettig zijn onder de VK PRIIPs-Verordening.
1 Totaal EUR-equivalent van alle tranches in USD en EUR op basis van een wisselkoers van 1,01 USD per EUR bij de prijsstelling.