Company Announcements

Martela Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Source: OMX
Martela Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Martela Oyj, Pörssitiedote 13.3.2018, kello 18:30

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 13.3.2018. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2017 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,32 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.3.2018 ja osinko maksetaan 12.4.2018.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Minna Andersson, Kirsi Komi, Eero Leskinen, Eero Martela, Heikki Martela, Anni Vepsäläinen sekä uutena jäsenenä Katarina Mellström. Yhtiökokous päätti maksaa palkkiona hallituksen puheenjohtajalle 3.400 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.700 euroa kuukaudessa, sekä lisäksi valiokuntajäsenyydestä 1.600 euroa vuodessa.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jolle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan. KPMG Oy Ab:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 415.560 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhteensä enintään 415.560 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 2 §:n ja 9 §:n kuulumaan seuraavasti:

”2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on tuottaa työympäristöjen suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa sekä tuottaa tähän liittyviä palveluja, konsultointia, valmistusta, asennusta ja muuttoja. Lisäksi yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta.”

”9 § Tilintarkastus
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, että yhteistilillä olevien osakkeiden oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet menetetään ja että mainitut yhtiön omat osakkeet tulevat yhtiön haltuun. Menettämisseuraamus koskee niitä yhtiön yhteistilillä olevia osakkeita, joita koskevien osakeoikeuksien kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen alkamista 13.3.2018 klo.15.00. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Yhtiö julkistaa erillisellä pörssitiedotteella yhtiön haltuun siirtyneiden osakkeiden lopullisen määrän.

Helsingissä 13. maaliskuuta 2018

Matti Rantaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194

2018_1303 tiedote