Company Announcements

Registrering av kapitalnedsettelse

Source: OMX
Registrering av kapitalnedsettelse

Oslo, 15. juli 2021: Yara International ASAs generalforsamling 6. mai 2021 besluttet kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet.


Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 22.791.237 fra NOK 455.824.802,90 til NOK 433.033.565,90 ved sletting av 8.551.880 av Selskapets egne aksjer og innløsning og sletting av 4.854.730 aksjer eiet av Den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet.

Sletting og innløsning er nå utført som beskrevet over. Med virkning fra ikrafttredelsen av kapitalnedsettelsen ved registrering i Foretaksregisteret, endres vedtektenes § 4 til å lyde:

Aksjekapitalen er NOK 433.033.565,90 fordelt på 254.725.627 aksjer, hver pålydende NOK 1,70.


Kontakt

Silje Ingeberg Nygaard, Investorkontakt
Mobil: (+47) 957 04 843
E-post: Silje.Ingeberg@yara.com


Om Yara

Vår visjon om en verden uten sult ligger bak vår strategi som fremmer bærekraftig verdiskaping gjennom klimavennlig plantenæring og nullutslippsløsninger for energisektoren. Yaras ambisjon er å bidra til en klimapositiv fremtid for verdens matproduksjon. Slik skaper vi verdier for kundene våre, aksjonærene og samfunnet rundt oss.

For å nå dette målet, leder vi an i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med andre aktører i verdikjeden for at verdens matproduksjon skal bli mest mulig effektiv og bærekraftig. Vår satsing på grønn ammoniakk har som ambisjon å muliggjøre hydrogenøkonomien og bidra til et grønt skifte innen shipping, produksjon av plantenæring og andre energiintensive industrier.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har en unik posisjon som industriens eneste globale plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell, om lag 17.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist at vi kan skape avkastning på ansvarlig vis over tid. I 2020 hadde Yara en omsetning på 11,6 milliarder dollar.

www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12


image