Company Announcements

ForFarmers N.V.: Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2021

Source: OMX
ForFarmers N.V.: Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2021

Lochem, 13 augustus 2021

Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2021

Financiële kernpunten eerste halfjaar 20211:

• Volume Total Feed2:                             +1,9% tot 4,9 miljoen ton; acquisitie-effect groter dan lichte autonome daling
  waarvan Volume Mengvoer:                  +2,2% tot 3,5 miljoen ton; autonome groei in cluster Duitsland/Polen en acquisitie-effect compenseert autonome daling in cluster Nederland/België en Verenigd Koninkrijk
• Brutowinst:                                         -0,9% tot €217,5 miljoen; door toegenomen concurrentie als gevolg van Covid en autonome volumedaling
• Onderliggende EBITDA:                       -15,4% tot €40,8 miljoen; ondanks bijdrage acquisities; door lagere brutowinst en hogere energie-en brandstofkosten; geen valutatranslatie-effect
• Onderliggende netto winst3:                 -26,6% tot €17,9 miljoen
• Werkkapitaal:                                     Verbetering (j-o-j) met €23,2 miljoen tot €53,3 miljoen
• Kasstroom uit operationele activiteiten: -35,9% tot €9,1 miljoen; gedreven door de lagere EBITDA

Yoram Knoop, CEO ForFarmers, over de resultaten in het eerste halfjaar 2021:
“Onze resultaten in het eerste halfjaar 2021 zijn teleurstellend. De strijd om marktaandeel tussen voerproducenten was heftiger dan normaal, resulterend in margedruk. Dit kwam vooral doordat de liquiditeitsposities van onze klanten in het algemeen slecht waren. De langer aanhoudende Covid-maatregelen vertraagden het herstel van de prijzen voor hun producten, terwijl tegelijkertijd de voerprijzen stegen als gevolg van de forse toename in grondstofprijzen. Daarnaast verloren we circa €4 miljoen in onze onderliggende EBITDA door het in het eerste kwartaal gemelde incident in Duitsland, waar we een aantal contracten niet goed geprijsd hadden. Onze volumes namen toe, als gevolg van de overnames van De Hoop Mengvoeders en Mühldorfer Pferdefutter, beiden aan het begin van dit jaar. Autonoom zagen we volumes slechts licht dalen. We hebben in het eerste halfjaar conform plan besparingen gerealiseerd, als onderdeel van het efficiencyprogramma waarmee we in dit en komend jaar tezamen €7 miljoen willen besparen. Vooral door de margedruk en het incident in Duitsland realiseerden we een lagere onderliggende EBITDA dan een jaar eerder. Hoe lang de huidige margedruk zal aanhouden hangt vooral af van de voortvarendheid van de sector om de snel gestegen kosten van met name grondstoffen en energie integraal door te berekenen aan klanten. In deze context verwachten we dat de onderliggende EBITDA in de tweede helft van 2021 (inclusief acquisities) ongeveer gelijk zal zijn aan de onderliggende EBITDA in 2H 2020.
De integratie van de beide overnames verloopt volgens plan en de gerealiseerde resultaten zijn vooralsnog beter dan verwacht. Binnen ForFarmers richten we ons vooral op het vergroten van ons marktaandeel door het leveren van goede producten en advies tegen een eerlijke prijs, zodat onze klanten hun rendement kunnen vergroten en wij ook. Dit beogen we te doen op een steeds efficiëntere wijze. We staan op het punt innovaties te lanceren, die onze propositie naar de klant ondersteunen en tegelijkertijd voor ons kosten kunnen besparen. De innovatiekracht in onze sector is groot en op dit moment vooral in Nederland cruciaal, omdat dit hét antwoord is om de stikstofcrisis op te kunnen lossen. Door de sector de mogelijkheid te geven te innoveren in voerconcepten en stalinrichting, is het niet meer nodig in te zetten op het saneren van de veestapel om de natuur te herstellen en de bouw weer vlot te trekken. Juist het behoud van onze wereldwijd vooraanstaande sector, op het gebied van kwalitatief produceren met een steeds lagere voetafdruk, draagt bij aan een mondiale verduurzaming, niet het afbreken ervan.
Ten slotte ben ik verheugd dat de Raad van Commissarissen onze collega Pieter Wolleswinkel heeft voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur, zoals vanochtend aangekondigd.”

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Zie bijlage voor het hele persbericht of lees het bericht op onze website.  

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
T +31 (0)573 28 81 94 • M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2020 circa € 2,4 miljard.
ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.


1 Resultaten worden altijd jaar-op-jaar vergeleken
2 Total Feed: volledige productportefeuille, bestaand uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
3 Nettowinst: betekent hier winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap

 

Bijlage