Company Announcements

Yara avvikler innkjøp av kalium fra Hviterussland, men opprettholder støtten til arbeiderne og de uavhengige fagforeningene

Source: OMX
Yara avvikler innkjøp av kalium fra Hviterussland, men opprettholder støtten til arbeiderne og de uavhengige fagforeningene

Oslo, 10. januar 2022: Yara har et sterkt engasjement for universelle menneskerettigheter og fordømmer alle former for undertrykkelse og menneskerettighetsbrudd. Med støtte fra menneskerettighetsorganisasjoner og fagforeninger har Yara brukt sin markedskraft i Hviterussland til å fremme menneskerettigheter og forbedringer innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) for de ansatte i leverandørbedriften Belaruskali. Imidlertid har sanksjonene mot Hviterussland en negativ effekt på leverandørkjeden, som fører til at Yara er tvunget til å gradvis avvikle innkjøp av kalium fra Hviterussland. Kalium er en vesentlig bestanddel i mineralgjødsel og dermed viktig for produksjon av mat.

“Konsekvensene av sanksjonene mot Hviterussland er at Yaras mulighet til å positivt påvirke sikkerheten og arbeidsforholdene til Belaruskalis arbeidere reduseres. Vi har engasjert oss sterkt i dette arbeidet og derfor er denne utviklingen skuffende. Yara opprettholder imidlertid ambisjonen om å fortsette samarbeidet med Belaruskali innen HMS som ble etablert i 2021, i tett samarbeid med den uavhengige fagforeningen i Belaruskali og i full overenstemmelse med gjeldende sanksjoner» sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara International.

Yara har lagt grunnlaget for varige forbedringer for arbeidere i Belaruskali. Dette har blitt gjort gjennom jevnlig dialog med både ledelsen i Belaruskali og fagforeninger, innføringen av et langsiktig program for styrking av HMS i Belaruskali, midlertidig utplassering av en HMS-ekspert fra Yara i Soligorsk, samt førstehånds observasjoner. Det er en langvarig prosess å forbedre sikkerhetskulturen i et stort selskap, men Yara har allerede sett klare forbedringer på viktige områder i løpet av 2021. Dette gjelder blant annet innen retningslinjer for bruk av personlig verneutstyr, tekniske sikkerhetsmekanismer for produksjonsutstyr, involvering av fagforeninger, og vurderinger av risiko og arbeidssikkerhet. Yaras ambisjon er å videreføre dette arbeidet til tross for avviklingen av innkjøpene av kalium. Se vedlagte engelske rapport https://www.yara.com/siteassets/suppliers/reports/background-and-progress-report-on-yara-belaruskali-relations-9-january-2022.pdf/

Yara overholder gjeldende lover og reguleringer, inkludert sanksjoner. Selv om Yaras innkjøp av kalium fra Hviterussland er i full overensstemmelse med gjeldende sanksjoner, har vi begynt avviklingen av våre innkjøp som et resultat av at andre deler av verdikjeden trekker tilbake avgjørende tjenester for kaliumeksport fra Hviterussland. Avviklingen er forventet fullført innen 1. april 2022. Yara fortsetter å følge med på endringer i situasjonen, også knyttet til sanksjoner, som et ledd i sin innkjøpsvirksomhet.


Kontakt:

Kristin Nordal
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: +47 900 15 550
E-post: kristin.nordal@yara.com

Josiane Kremer
Mediekontakt
Mobil: 481 80 451
E-post: josiane.kremer@yara.com

Silje Nygaard
Direktør Investorrelasjoner, Yara
Mobil: +49 957 04 843
E-post: silje.nygaard@yara.com


Om Yara

Vår visjon om en verden uten sult ligger bak vår strategi som fremmer bærekraftig verdiskaping gjennom klimavennlig plantenæring og nullutslippsløsninger for energisektoren. Yaras ambisjon er å bidra til en klimapositiv fremtid for verdens matproduksjon. Slik skaper vi verdier for kundene våre, aksjonærene og samfunnet rundt oss.

For å nå dette målet, leder vi an i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med andre aktører i verdikjeden for at verdens matproduksjon skal bli mest mulig effektiv og bærekraftig. Vår satsing på grønn ammoniakk har som ambisjon å muliggjøre hydrogenøkonomien og bidra til et grønt skifte innen shipping, produksjon av plantenæring og andre energiintensive industrier.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har en unik posisjon som industriens eneste globale plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell, om lag 17.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist at vi kan skape avkastning på ansvarlig vis over tid. I 2020 hadde Yara en omsetning på 11,6 milliarder dollar.

www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12