Company Announcements

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Source: OMX
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022
  • Substansvärdet den 31 mars 2022 var 123,5 mdkr, eller 286 kr per aktie, en minskning under första kvartalet med 46 kr per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning minskade substansvärdet med 14 %.
  • Totalavkastningen uppgick under de tre första månaderna 2022 till -7 % för såväl A-aktien som C-aktien, jämfört med -14 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
  • Under första kvartalet 2022 förvärvades aktier för 0,8 mdkr i Volvo, 0,2 mdkr i Essity och 0,2 mdkr i Handelsbanken.


 31 mars 202231 mars 202131 dec 2021
Substansvärde, mnkr123 547139 576143 455
Substansvärde per aktie, kr286321332
Aktiekurs Industrivärden C, kr263,90306,40284,10
Skuldsättningsgrad, %4%4%4%
    
mnkrjan - mars 2022jan - mars 2021jan - dec 2021
Resultat per aktie, kr-45,8842,2561,57
Utdelningsintäkter2 0181 7208 081
Lämnad utdelning3 590
Aktieportföljen:   
Förvärv1 1735014 263
Avyttringar2 004


Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefens försorg (Sverker Sivall, 08-666 64 19, ssl@industrivarden.se), för offentliggörande den 7 april 2022, kl. 10:00 CEST.

Bilaga