Company Announcements

Tryg A/S – Delårsrapport for 1. kvartal 2022

Source: OMX
Tryg A/S – Delårsrapport for 1. kvartal 2022

Trygs bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2022.

Tryg stand-alone havde en præmievækst på 5,1% (6,2% i 1. kvartal 2021), primært drevet af Privat- og Erhvervssegmentet, det højeste forsikringstekniske resultat for 1. kvartal på 754 mio. DKK (751 mio. DKK), som var drevet af vækst i toplinjen, positiv udvikling i den underliggende forretning, men delvist negativt påvirket af et højere niveau af vejr- og storskader sammenlignet med tilsvarende periode sidste år.

Den nye svenske forretning, Trygg-Hansa, hvis resultater er indregnet i Trygs investeringsresultat for sidste gang, rapporterede en præmievækst på ca. 3%, samt et meget tilfredsstillende forsikringsteknisk resultat på 621 mio. DKK, drevet af en combined ratio på 73,3 og en moderat forbedret underliggende forretning.

Investeringsresultatet udgjorde -284 mio. DKK inklusive Tryg’s stand-alone investeringsresultat (-124 mio. DKK) og resultatet fra RSA Skandinavien (-160 mio. DKK), hvilket består af det forsikringstekniske resultat på 627 mio. DKK og investeringsresultat på -599 mio. DKK. RSA’s obligationsportefølje rapporterede et mark-to-market tab som resultat af stigende renter i den lange ende af rentekurven.

Resultat før skat udgjorde 204 mio. DKK (1.022 mio. DKK) og var i særdeleshed påvirket af stigende volatilitet i kapitalmarkederne, som påvirkede det generelle investeringsresultat, og i mindre grad også integrationsomkostningerne i forbindelse med opkøbet af RSA Skandinavien. Det kvartalsvise udbytte udgør 1.015 mio. DKK, eller 1,55 DKK per aktie, hvilket er 45% højere end 1. kvartal 2021, og understøtter TryghedsGruppens medlemsbonus. Solvensratio var 184 ved udgangen af 1. kvartal 2022, og guidance om en solvensratio på 195-205 ved udgangen af 1. halvår 2022 fastholdes.

Højdepunkter 1. kvartal 2022

• Præmievækst på 5,1% (6,2%) i lokal valuta
• Forsikringsteknisk resultat på 754 mio. DKK (751 mio. DKK)
• Combined ratio 88,0 (87,1)
• Underliggende erstatningsprocent forbedret i Tryg-koncernen med 1,0
• Omkostningsprocent 14,1 (14,1)
• Samlet Tryg stand-alone investeringsafkast udgjorde -124 mio. DKK (343 mio. DKK)
• Resultat fra RSA Skandinavien udgjorde -160 mio. DKK
• Samlet investeringsresultat udgjorde -284 mio. DKK (343 mio. DKK)
• RSA-relaterede synergier på 50 mio. DKK
• Resultat før skat på 204 mio. DKK (1.022 mio. DKK)
• Kvartalsvis udbytte på 1.015 mio. DKK eller 1,55 DKK per aktie
• Solvensratio på 184

Kundemål og højdepunkter 1. kvartal 2022

• Kundetilfredshedsscore udgjorde 85 (84 i 1. kvartal 2021)
• For 7. år i træk udbetales bonus til TryghedsGruppens medlemmer. For 2021 svarer dette til 8% af det beløb, kunderne i alt betalte for deres forsikringer, og bliver udbetalt i efteråret.

Koncernchef Morten Hübbe udtaler:
I 1. kvartal 2022 havde Tryg en positiv udvikling i kerneforretningen, som kom til udtryk gennem væksten i præmierne samt det forsikringstekniske resultat. Trygs præmievækst udgjorde 5,1% og var påvirket af en positiv udvikling i forretningsområderne Privat og Erhverv. Væksten var drevet af krydssalg til eksisterende kunder, partneraftaler og fortsat positivt salg fra de direkte kanaler. Tryg rapporterede det højeste forsikringstekniske resultat i 1. kvartal nogensinde på 754 mio. DKK, primært påvirket af den positive vækst på toplinjen i 2021 samt en forbedret underliggende forretning.

Danmark og Norge har oplevet et usædvanlig højt antal storme. 26 sammenhængende dage med storme i Norge og to forskellige storme i Danmark efterlod mange af vores kunder med akut brug for vores hjælp. Der var også behov for vores hjælp da en stor brand brød ud i København, og vores kunder udgjorde 50% af de husstande, der efterfølgende blev hjemløse. Det er når kunderne har allermest brug for os, at vi bedst kan leve op til vores rolle som tryghedsleverandør. Tryg er velforberedte til at håndtere kvartaler med ekstraordinære udfordringer, både for os selv og vores kunder.

1. kvartal har været et ekstraordinært kvartal for Tryg. Den markante turbulens i de finansielle markeder har haft indflydelse på vores investeringsresultat og resultat før skat. Det negative investeringsresultat var karakteriseret af mark to market tab for obligationsporteføljen hos RSA Skandinavien, som afviger både i forhold til varighed og risikoprofil fra Tryg. Der er udarbejdet en plan for at omlægge alle RSA Skandinaviens aktiver til Trygs nuværende, lav-risiko, aktivsammensætning, hvilket forventes afsluttet i løbet af efteråret 2022.

1. april 2022 markerede dagen for demerger, og separationen af Codan Danmark fra Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Norge blev dermed færdiggjort. Vi vil huske denne dag i skandinavisk forsikringshistorie, som dagen hvor Tryg, Trygg-Hansa og Codan Norge fusionerede til én forretning, og dermed blev det største skadesforsikringsselskab i Skandinavien. Nu kan integrationsprocessen for alvor begynde, og vi ser i høj grad frem til vidensdeling og læring fra hinanden. Det er vigtigt at pointere at den nye koncern (Tryg, Trygg-Hansa og Codan Norge) ville have et forsikringsteknisk resultat på lige under 1,4 mia. DKK i 1. kvartal, hvis man ser på fuldt konsoliderede regnskabstal. Dette understreger den stærke indtjeningskraft i den samlede koncern.

Vi glæder os over, at TryghedsGruppen, har kommunikeret en medlemsbonus på 1,2 mia. DKK med udbetaling i 2022, hvilket svarer til 8% af kundernes præmieindbetalinger i 2021 – en forbedring fra 5% i kundebonus sidste år. Det er 7. år i træk, at TryghedsGruppen beslutter at udbetale medlemsbonus til kunder i Danmark og dette skal ses i forbindelse med Trygs betaling af udbytte.

Endeligt er vi glade for at meddele et udbytte på 1,55 DKK per aktie for 1. kvartal 2022, en stigning på 45% sammenlignet med sidste år. Det forhøjede udbytte er hovedsageligt drevet af en højere forsikringsindtjening i 2022, fuld konsolidering af Trygg-Hansa og Codan Norge, samt forventet leverance af 350 mio. DKK i synergier i 2022 relateret til opkøbet af RSA Skandinavien. Solvensratio forventes at forblive mellem 195 og 205 i 1. halvår af 2022, hvilket er et solidt fundament til at starte den nye rejse og sikre et stærkt afkast til vores aktionærer.

Telekonference
Tryg afholder telekonference i dag kl. 10:00 CET, hvor koncernchef Morten Hübbe, koncernfinansdirektør Barbara Plucnar Jensen og koncerndirektør Johan Kirstein Brammer vil præsentere resultatet, hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Telekonferencen foregår på engelsk. En on-demand version er tilgængelig kort efter telekonferencen.

Telekonference detaljer:
Danske deltagere: +45 78 15 01 07
UK deltagere: +44 (0) 333 300 9274
US deltagere: +1 631 913 1422 (PIN: 64161843#)

Kvartalsmaterialet vil kunne downloades på tryg.com/da kort efter offentliggørelsestidspunktet.

Vedhæftet fil