Company Announcements

Yara rapporterer økt resultat for første kvartal

Source: OMX
Yara rapporterer økt resultat for første kvartal

Oslo, 27. april 2022: Yara leverer økt avkastning i et stramt marked hvor økte priser mer enn utlignet høyere gasskostnader og lavere volumer. Driftsresultatet 1 for første kvartal var USD 1.039 millioner sammenlignet med USD 322 millioner ett år tidligere.

«Yara’s virksomhet er robust og leverer godt også i en volatil situasjon. Jeg vil berømme våre ansatte for deres innsats for å opprettholde driften og leveransene våre i en situasjon med krig, forsyningsutfordringer og høy volatilitet i markedet», sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

«Selv om Yara’s virksomhet er fleksibel og motstandsdyktig, vil følgene av krigen for den global matsikkerheten være dramatiske. Vi fortsetter å oppfordre til tiltak fra myndigheter for å styrke matverdikjedene og redusere avhengigheten av Russland», sier Holsether.

EBITDA eksklusive spesielle poster1 var USD 1.346 millioner for første kvartal, sammenlignet med USD 585 millioner ett år tidligere. Nettoresultat henførbart til aksjonærer i Yara International ASA var USD 944 millioner (USD 3,71 per aksje) sammenlignet med USD 13 millioner (USD 0,05 per aksje) ett år tidligere.

Yaras fundamentale markedsforhold er robuste, ettersom utfordringene knyttet til ressurseffektivitet og miljøavtrykk krever betydelige omstillinger innen landbruk og hydrogenøkonomien. Yaras ledende posisjon innen matvareløsninger og ammoniakk er godt egnet til å både adressere og skape forretningsmuligheter knyttet til disse utfordringene.

Krigen i Ukraina har stor innvirkning på både mat- og gjødselindustrien, ettersom Russland og Ukraina er betydelige aktører i den globale matverdikjeden og representerer en stor andel av verdens produksjon og eksport av korn. I tillegg er Russland en av verdens største produsenter og eksportører av essensielle plantenæringsstoffer samt naturgass. Yara har stoppet alle innkjøp fra leverandører knyttet til russiske sanksjonerte selskaper og individer, og benytter seg av selskapets globale innkjøp-, produksjons- og distribusjonsnettverk med mål om å fortsette å levere produkter til kunder og sikre kontinuitet i matverdikjedene.

Yara stengte ned flere av sine europeiske ammoniakk- og ureaanlegg i begynnelsen av mars som følge av høye gasspriser. Produksjonen ved disse anleggene er startet opp igjen som resultat av en forbedret marginsituasjon. Selv om økte råvarepriser er negativt for Yara isolert sett, vil økte sluttproduktpriser ha en positiv effekt, siden høyere kornpriser øker bondens lønnsomhet og skaper økt etterspørsel etter innsatsfaktorer til landbruket.

Lenke til rapporten, presentasjonen og webcast 27. april kl. 12:00:
https://www.yara.com/investor-relations/latest-quarterly-report/


1) For definisjon og avstemming av alternative resultatmål, se APM avsnitt side 31-37 i kvartalsrapporten

Alternative resultatmål: Alternative resultatmål er definert, forklart og avstemt mot finansregnskapet i avsnittet for Alternative Resultatmål på side 31-37 i kvartalsrapporten.


Kontakt:

Silje Nygaard, Investorkontakt
Mobil: +47 957 04 843
E-post: silje.nygaard@yara.com

Kristin Nordal, Mediekontakt
Mobil: +47 900 15 550
E-post: kristin.nordal@yara.com


Om Yara

Yaras misjon er å sørge for mat til verdens befolkning og å verne om jordkloden. Basert på vår visjon om en verden uten sult og en vel ivaretatt planet har vi utviklet en strategi som fremmer langsiktig verdivekst, bærekraftig plantenæring og nullutslippsløsninger for produksjon av gjødsel og energi. Yaras ambisjon er å utvikle fremtidens klimapositive matkjede, en kjede som skaper verdi for våre kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig, og som leverer bærekraftig mat.

For å nå vår ambisjon, har vi også satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre matproduksjon mer effektiv og bærekraftig. Gjennom Yaras Clean Ammonia-virksomhet har vi et mål om å bidra til hydrogenøkonomien og å drive den grønne omstillingen innen skipsfart, gjødselproduksjon og annen energiintensiv industri.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa og har etablert seg som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 17 000 ansatte og drift i over 60 land, har vi skapt avkastning på en ansvarlig måte over tid. I 2021 hadde Yara en omsetning på 16,6 milliarder USD.

www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 

Vedlegg