Company Announcements

Beslut från årsstämma 2022 i Sinch AB (publ)

Source: OMX
Beslut från årsstämma 2022 i Sinch AB (publ)

Sinch höll torsdagen den 9 juni 2022 årsstämma.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, dispositioner beträffande bolagets resultat och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsen, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter och beslutade om omval av Erik Fröberg, Renée Robinson Strömberg, Johan Stuart, Björn Zethraeus och Bridget Cosgrave samt nyval av Hudson Smith. Erik Fröberg omvaldes som styrelseordförande.

Som revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 700 000 kronor årligen till var och en av styrelsens ledamöter som inte är anställda av bolaget och med 1 500 000 kronor årligen till styrelseordföranden. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 100 000 kronor årligen till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet, med 250 000 kronor årligen till revisionsutskottets ordförande, med 50 000 kronor årligen till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet samt med 100 000 kronor årligen till ersättningsutskottets ordförande. Dessutom beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för valberedning och instruktion för valberedning

Stämman fastställde principer för valberedning och instruktion för valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman fastställde av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, och att sådan nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst tio procent av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för bolagets rörelse.

Beslut om och ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagets bolagsordning för att bland annat möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning vid bolagsstämmor.

Beslut om incitamentsprogram 2022 och emission av tecknings- och personaloptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda inom Sinch-koncernen (”LTI 2022”).

LTI 2022 omfattar tre serier av teckningsoptioner och två serier av personaloptioner (med teckningsoptioner som säkringsarrangemang). Vid fullt nyttjande av samtliga tecknings- och personaloptioner under LTI 2022 kan upp till 25 000 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 2,9 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med 250 000 kronor.

Beräkningarna ovan har baserats på antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för kallelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ola Elmeland
Investor Relations
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Thomas Heath
Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations
Mobile: +46 722 45 50 55
E-mail: investors@sinch.com

Med Sinchs molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla människor – inom en eller ett par sekunder – via meddelandetjänster, e-post, röstsamtal och video. Fler än 150 000 företag, därav flera av världens största företag och mobiloperatörer, använder Sinchs avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 60 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 13:00 CEST den 9 juni 2022.

Bilaga