Company Announcements

ForFarmers N.V.: ForFarmers: Extra update resultaten als gevolg van positieve ontwikkelingen in het buitenland

Source: OMX
ForFarmers N.V.: ForFarmers: Extra update resultaten als gevolg van positieve ontwikkelingen in het buitenland

Lochem, 8 juli 2022

 

ForFarmers: Extra update resultaten als gevolg van positieve ontwikkelingen in het buitenland 

ForFarmers verwacht dat als gevolg van de positieve ontwikkelingen in landen buiten Nederland, de onderliggende EBITDA in het eerste halfjaar 2022 licht hoger zal zijn dan het relatief lage niveau in de eerste helft van 2021. De eerder uitgesproken verwachting was een substantiële daling van genoemd resultaat. 

In de voortgangsrapportage over het eerste kwartaal 2022 van 6 mei j.l. meldde ForFarmers dat kon worden geconstateerd dat er enige beweging in de keten ontstond met het doorbelasten van hogere grondstof-, energie- en brandstofkosten. Het was toen echter te vroeg daaraan conclusies te verbinden. Ondertussen is duidelijk dat deze trend zich in brede zin heeft doorgezet.  

Gezien de aanhoudende onzekerheden rondom beschikbaarheid en daarmee prijzen van grondstoffen, energie en brandstof en daarnaast het onzekere politieke klimaat in Nederland met betrekking tot de agrarische sector geeft ForFarmers geen verwachting af voor de ontwikkeling van de onderliggende EBITDA in de tweede helft van 2022.  

De resultaten van het eerste halfjaar 2022 worden op 11 augustus voor beurs gepubliceerd.


 

 

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.


Dit persbericht is ook te downloaden via de ForFarmers website via deze link.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations

M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu


 

Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. 

ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2021 circa € 2,7 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu


 

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.