Company Announcements

ForFarmers N.V.: Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2022

Source: OMX
ForFarmers N.V.: Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2022

Lochem, 11 augustus 2022

Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2022
Stijging onderliggende EBITDA door positieve resultaten in landen buiten Nederland

Financiële kernpunten eerste halfjaar 20221

  • Volume Total Feed2:                        -7,4% tot 4,5 miljoen ton; door autonome daling in alle clusters
    Waarvan Volume Mengvoer:             -7,9% tot 3,2 miljoen ton; daling in alle clusters
  • Brutowinst:                                    +18,3% tot €257,3 miljoen; hogere grondstof-en energiekosten grotendeels in Q2 doorberekend; 1H 2021 gedrukt door Duitse incident
  • Onderliggende EBITDA:                   +5,6% tot €43,1 miljoen; hogere brutowinst en efficiency maatregelen
  • Onderliggende netto winst3:             -4,5% tot €17,1 miljoen, vooral door meer rentekosten en hogere belastingdruk
  • Werkkapitaal:                                  Hoger (j-o-j) met €21,7 miljoen tot €75,0 miljoen door sterk gestegen grondstofprijzen
  1. Resultaten worden altijd jaar-op-jaar vergeleken
  2. Total Feed: volledige productportefeuille: mengvoer, specialiteiten, co-producten (w.o. DML), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer).
  3. Nettowinst: betekent hier winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap.

Chris Deen, CEO ForFarmers, over de resultaten in het eerste halfjaar 2022: 
“Nog in mijn inwerkperiode bij ForFarmers mag ik deze beter dan oorspronkelijk verwachte halfjaarresultaten presenteren, vooral door de tweede-kwartaal resultaten. Dit is een knappe prestatie van het team in uitdagende marktomstandigheden door de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende verdere stijging van grondstof- en energieprijzen. Onze totale afzet daalde, vooral door een daling in de varkenssector in Nederland/België en het Verenigd Koninkrijk. Daarentegen steeg het pluimveevolume in Polen. De kostenstijgingen konden pas in de loop van het tweede kwartaal grotendeels worden doorberekend in de keten. Dit verklaart de verbetering van het resultaat ten opzichte van het eerste kwartaal. Uiteindelijk was de absolute stijging van de brutowinst in het eerste halfjaar groter dan de absolute toename van de bedrijfslasten. Daardoor kwam de onderliggende EBITDA hoger uit dan oorspronkelijk verwacht.

In Nederland leidt de aanpak van de stikstofcrisis tot een gepolariseerd maatschappelijk debat en grote onrust onder veehouders. Wij roepen de politiek op ruimte te bieden voor een gesprek, waarin alles bespreekbaar is. Samenwerken en innoveren is effectiever en beter dan alleen saneren. Bovendien is perspectief een randvoorwaarde voor duurzaam ondernemen, in welke sector dan ook. De agrarische sector heeft zich altijd bewezen in innovatie en oplossingsgerichtheid. Samenwerking met onze klanten en andere partners in de keten is van grote waarde. In de afgelopen tijd heb ik tijdens gesprekken de enorme kennis en trots op de sector in het algemeen en dit mooie bedrijf in het bijzonder ervaren.
De aanscherping van de strategie als gevolg van alle genoemde ontwikkelingen is in volle gang en geeft inhoud aan ons vertrouwen voor de toekomst. Wij zullen hierover in het vierde kwartaal meer melden.
Wij zijn ook verheugd over de recent aangekondigde joint-venture tussen ForFarmers UK en de pluimveevoeronderneming 2Agriculture in het Verenigd Koninkrijk. Dit voornemen moet nog door de mededingingsautoriteit worden goedgekeurd.

Vooruitkijkend zijn er op dit moment nog veel onzekerheden, vooral door de oorlog in Oekraïne. Daarnaast moeten we rekening houden met een mogelijk volgende Covid-golf en de lage waterstanden in de rivieren in Nederland. In deze context achten wij het niet verstandig een uitspraak te doen over de ontwikkeling van de resultaten in de tweede helft van 2022, noch over een eventuele herstart van het inkoopprogramma eigen aandelen.”

Lees het volledige persbericht op www.forfarmersgroup.eu

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening. 

Noot voor de redactie / Voor meer informatie: 
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations 
M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu 

Bedrijfsprofiel 
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.  
ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2021 circa € 2,7 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam. 
ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu 

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN 
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is. 

Bijlage