Company Announcements

Starkt första halvår

Source: OMX
Starkt första halvår

Fortsatt mycket god efterfrågan men även mycket besvärande material- och komponentbrister. Engångskostnader för avveckling av den ryska verksamheten samt engångsintäkt för avyttringen av ytterligare 26% av aktierna i Schulthess.

  •  Omsättningen ökade med 25,9% till 18.405 Mkr (14.621 Mkr)
  •  Resultatet efter finansnetto uppgick till 2.453 Mkr (2.004 Mkr)
  •  Vinsten per aktie uppgick till 0,93 kr (0,76 kr)
  •  Engångskostnad på 114 Mkr avseende avveckling av den ryska verksamheten
  •  Engångsintäkt på 232 Mkr vid avyttring av ytterligare 26% av aktierna i schweiziska
    Schulthess Maschinen AG
  •  Förvärv av italienska Argoclima samt kanadensiska Pacific Energy (efter periodens utgång)

Efterfrågebilden har varit fortsatt mycket god inom alla tre affärsområdena under första halvåret och vi ser, liksom tidigare, tre anledningar till detta. Vår tydliga hållbarhetsprofil är gynnsam när allt fler konsumenter inser att en viktig faktor för att lösa klimatförändringsfrågan är att komma bort från fossila bränslen. Renoveringstrenden, initierad under pandemin, har fortsatt med samma intensitet som tidigare. Utöver detta har den avskyvärda ryska invasionen av Ukraina fått de flesta europeiska länder och dess invånare att inse att vi helt måste göra oss oberoende av rysk olja och gas, vilket driver på behovet av våra produkter ytterligare”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef 
för NIBE.  

”Försörjningssidan och då framför allt komponenter, präglas fortfarande av stora problem. Våra underleverantörer arbetar emellertid målmedvetet med att försöka ställa om till en helt annan efterfrågenivå och vi får vissa signaler om att situationen successivt kommer att förbättras under andra halvåret. Osäkerhetsfaktorn är emellertid betydande eftersom leveransproblemen har en sådan komplex struktur, där halvledarbrist, arbetskraftsbrist, sårbara försörjningskedjor samt en osäker fraktmarknad utgör några av de mest svårbemästrade problemen. Detta har i sin tur minskat vår leveranssäkerhet och ökat ledtiderna till våra kunder, vilket verkligen är beklagligt. I avvaktan på en förmodad förbättring gör vi allt som står i vår makt för att hjälpa våra kunder genom maximal flexibilitet i produktionen, ökade buffertlager samt omkonstruktioner när detta är möjligt. Underleverantörernas kraftiga prishöjningar har tvingat även oss att genomföra avsevärda prishöjningar. Dessa sker dock av naturliga skäl med en viss eftersläpning.

”Eftersom vi är övertygade om att problemen inom försörjningssidan trots allt är av övergående karaktär samtidigt som vi bedömer fortsatt goda tillväxtmöjligheter inom alla tre affärsområdena pågår ett mycket ambitiöst investeringsprogram. Investeringstakten kommer att fördubblas under de kommande tre till fyra åren och vi räknar med att investera drygt fem miljarder kronor enbart i utökad produktionskapacitet. Speciellt det pågående paradigmskiftet i marknaden avseende övergången från olja och gas till värmepumpar, kräver stor utökning av produktionskapaciteten.

”Det självklara beslutet att efter Rysslands fruktansvärda övergrepp på Ukraina avveckla våra ryska verksamheter har belastat första kvartalets rörelseresultat med en engångskostnad på 114 Mkr i form av uppskattade nedskrivningar.”

”Strax innan halvårsskiftet avyttrades ytterligare 26% av aktierna i Schulthess Maschinen AG. Transaktionen är helt i linje med den avyttringsprocess som inleddes 2019 och innebär en stegvis avyttring av hela tvättmaskins- och torktumlarverksamheten. Transaktionen genererade en engångsintäkt på 232 Mkr.”

”Även om omvärldssituationen är mycket svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, fokusering på hållbarhet, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigt positiva till 2022 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

Pressinformation
En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 427 05) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman. 
OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 18 augusti 2022 kl. 08.00 CEST. 

NIBE Group  –  en global koncern med bolag och närvaro i hela världen
NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför 
vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. 

Från starten i småländska Markaryd för 70 år sedan, har NIBE vuxit till en global koncern med 20.400 (18.700) medeltal anställda i genomsnitt och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2021 genererade en omsättning på drygt 30 (27) miljarder kronor. 

NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

Bilaga