Company Announcements

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Source: OMX
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 14. september 2022, kl. 10.00 på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg.

På bankens ekstraordinære generalforsamling den 22. august 2022 blev forslaget til vedtægtsændring vedtaget. Dog var mindst 90 % af aktiekapitalen med stemmeret ikke repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor en endelig vedtagelse af det stillede forslag forudsætter vedtagelse på en ny ekstraordinær generalforsamling.

DAGSORDEN til behandling og endelig vedtagelse.

a.Forslag fremsat af bestyrelsen:
 Bankens aktiekapital nedsættes med nom. 47.279.050 kr., svarende til 4.727.905 stk. aktier á nominelt 10 kr. fra nom. 690.000.000 kr. til nom. 642.720.950 kr. Under henvisning til Selskabslovens § 188, stk. 1 oplyses det, at kapitalnedsættelsen sker ved annullation af tidligere erhvervede egne aktier, som er erhvervet af banken i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen. Kapitalnedsættelsen anvendes således til udbetaling til kapitalejerne.

Hvis forslaget godkendes, bliver bankens beholdning af egne aktier nedsat med 4.727.905 stk. aktier á nom. 10 kr. Disse aktier er tilbagekøbt for et samlet beløb på 1.699.780.525 kr., hvilket betyder, at der udover den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt i alt 1.652.501.475 kr. til kapitalejerne ved tilbagekøbene. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, idet den sker til kurs 359,52 for hver aktie a nom. 10 kr., svarende til den gennemsnitlige kurs, som aktierne er tilbagekøbt for.

Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring:
§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør nom. kr. 642.720.950 fordelt på 64.272.095 stk. aktier.
 
b.Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne beslutninger.
 
c.Eventuelt.

Henvisning til Jyske Banks hjemmeside for yderligere oplysninger
Hvor der i indkaldelsen henvises til bankens hjemmeside for yderligere informationer, kan dette link benyttes: www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger.

Særlige vedtagelseskrav
Endelig vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling af forslaget til ændring af bankens vedtægter (dagsordenens pkt. a) kræver, at forslaget vedtages med ¾ af de afgivne stemmer som ¾ af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes § 12, stk. 2.

Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato
Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 690.000.000 fordelt på aktier á nominelt kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er den 7. september 2022, være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret over for banken.

Fuldmagt og brevstemme
Aktionærer kan fra den 23. august til og med den 9. september 2022 afgive instruktionsfuldmagt, fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Aktionærer kan møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig.

Aktionærer kan endvidere fra den 23. august til den 13. september 2022, kl. 10.00, afgive brevstemme enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kan ske på InvestorPortalen via bankens hjemmeside. Blanket til brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan enten rekvireres i en af bankens afdelinger eller hentes på bankens hjemmeside. Såfremt blanketten anvendes, kan den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. post til Euronext Securities (VP Investor Services A/S), Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com. Blanketten skal være Euronext Securities (VP Investor Services A/S) i hænde inden ovennævnte fristers udløb, ligesom afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme skal være sket inden for samme frister.

Kontoførende pengeinstitut
Jyske Banks aktionærer kan vælge Jyske Bank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Jyske Bank A/S.

Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål om dagsordenens punkter eller til bankens stilling i øvrigt. Spørgsmål sendes til Jyske Bank A/S, Juridisk afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, eller på mail til Juridisk@jyskebank.dk. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil ledelsen ligeledes besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bankens stilling samt spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger
Følgende dokumenter og information kan hentes på bankens hjemmeside eller rekvireres i bankens afdelinger fra den 23. august 2022:
1. Indkaldelsen
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag
4. De formularer, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt og brevstemme
5. Årsrapport 2021
6. Bestyrelsens beretning, jf. selskabslovens § 185, jf. § 156, stk. 2
7. Revisors erklæring, jf. selskabslovens § 185, jf. § 156, stk. 2

Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, skal have et adgangskort. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på InvestorPortalen via bankens hjemmeside eller i bankens afdelinger fra den 23. august til og med den 9. september 2022.

Jyske Bank vil som tidligere år sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver dog - hvis ikke du allerede har registreret din e-mailadresse på InvestorPortalen - at denne registreres, når du bestiller adgangskortet. Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort, som du blot kan vise på din smartphone eller tablet, når du møder op til generalforsamlingen. Medmindre du har afgivet fuldmagt, vil du ved fremvisning af adgangskortet få udleveret din stemmeseddel. Du skal være opmærksom på, at såfremt du ved bestilling af adgangskort ikke vælger at modtage dette via e-mail, vil du i stedet skulle afhente dit adgangskort ved indgangen til generalforsamlingen. For at kunne få adgangskortet udleveret, kræver det fremvisning af gyldig legitimation.

For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at der ikke kan påregnes noget traktement i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Silkeborg, den 23. august 2022

Bestyrelsen

Vedhæftet fil