Company Announcements

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2022

Source: OMX
Delårsrapport 1.-3. kvartal 2022
  • Resultat pr. aktie eksklusiv engangsomkostninger vedr. køb af Handelsbanken Danmark 33,1 kr. (31,5 kr.)
  • Basisresultat før nedskrivninger og kursreguleringer steg 31% til 2.859 mio. kr. (2.176 mio. kr.)
  • Kapitalprocent 23,6 (22,6), heraf egentlig kernekapitalprocent 18,6 (18,0)
  • Købet af Svenska Handelsbankens danske aktiviteter er godkendt af konkurrencemyndighederne og forløber planmæssigt med forventet gennemførsel af transaktionen inden årets udgang.
  • I henhold til aftalen betaler Jyske Bank et kontant vederlag på overtagelsesdagen for Handelsbanken Danmarks aktiver og forpligtelser samt en goodwill-betaling på 3,0 mia. kr.
  • Synergieffekter forventes at udgøre mindst 0,3 mia. kr. p.a. før skat med fuld realisering i løbet af 2024. Restrukturerings- og integrationsomkostninger forventes at udgøre samlet ca. 0,5 mia. kr. før skat, heraf ca. 0,1 mia. kr. i 2022 og ca. 0,3 mia. kr. i 2023.
  • Grundet kapitalpositionen forventes transaktionen ikke at indebære udstedelse af aktie- eller AT1-kapital.

Sammendrag

”Jyske Banks resultat pr. aktie udviste fremgang i de første tre kvartaler af 2022 og trodsede dermed et stort negativt omsving i kursreguleringer og beholdningsresultat fra 0,8 til -0,5 mia. kr. Basisresultat før nedskrivninger og kursreguleringer steg 31%. De markante udsving på de finansielle markeder afspejler en øget usikkerhed om den makroøkonomiske udvikling som følge af en accelererende inflation, der blev forstærket af krigen i Ukraine.

Inflationspresset har afledt historisk hurtige rentestigninger og dermed en afslutning af perioden med negative renter. En periode med stagflation i form af negativ vækst og fortsat inflation er formentligt nært forestående, om end dybden og længden på nedturen fortsat er uvis. Vi har fokus på at hjælpe kunderne gennem de usikre tider. Jyske Bank vil samtidigt selv bidrage til at mindske afhængigheden af den russiske energiforsyning ved at sænke eget energiforbrug 15%.

Udgangspunktet for Danmark er godt, og Jyske Banks forretning er fortsat i fremgang understøttet af øget forretningsomfang og et godt aktivitetsniveau. Dertil kommer effekten af en stram omkostningsstyring og en fortsat solid kreditkvalitet. Købet af Svenska Handelsbankens aktiviteter i Danmark er godkendt af konkurrencemyndighederne, og vi glæder os meget til at kunne byde kunder og medarbejdere velkommen i løbet af de kommende måneder,” udtaler ordførende direktør Anders Dam.

Dansk økonomi bar præg af fortsat beskæftigelsesfremgang i 1.-3. kvartal 2022, men den høje økonomiske vækst efter fjernelsen af COVID-19-pandemiens restriktioner i 2021 stilnede dog af. Kapacitetspres i globale forsyningskæder har bidraget til at skabe ubalance mellem udbud og efterspørgsel med accelererende inflation til følge. Inflationen har nået det højeste niveau i 40 år og affødt historisk store rentestigninger, der har forringet husholdningernes købekraft og medført et nyt lavpunkt i forbrugertilliden. Det har fremrykket udsigten til en konjunkturnedgang og lavere boligpriser. Dansk økonomi har dog et godt udgangspunkt i forhold til at kunne håndtere en periode med lavere vækst, og Jyske Bank fokuserer på at hjælpe kunderne og håndtere deres økonomiske situation.

Jyske Bank indgik den 20. juni 2022 en aftale om køb af Svenska Handelsbankens aktiviteter i Danmark, der udgør ca. 600 medarbejdere og 43 afdelinger med hovedsæde i København. De danske aktiviteter blev etableret i 1992 og er siden vokset organisk suppleret af opkøb af Midtbank og Lokalbanken. Transaktionen omfatter mere end 130.000 kunder, udlån for 66 mia. kr. og indlån for 36 mia. kr. baseret på ultimo 2021. I henhold til aftalen betaler Jyske Bank et kontant vederlag på overtagelsesdagen for aktiver og forpligtelser samt en goodwill-betaling på 3,0 mia. kr. Med købet styrkes Jyske Banks markedsposition, og forretningsomfanget øges med omkring en femtedel. Den større skala underbygger mulighederne for at udvikle og tilbyde attraktive produkter og serviceydelser til Jyske Banks nuværende og kommende kunder. Købet giver også mulighed for at realisere stordriftsfordele med afsæt i en fælles IT-platform. Transaktionen forventes gennemført inden årets udgang efter at være blevet godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i oktober.

Jyske Bank er godt positioneret til såvel organisk vækst som integrationen af Svenska Handelsbankens aktiviteter i Danmark. Koncernen har i det seneste årti optimeret forretningen gennem væsentlige indtægts- og omkostningstiltag, nye strategiske samarbejdsaftaler samt organisationstilpasninger. Ad flere omgange er opkøb integreret, herunder sammenlægningen med BRFkredit i 2014 som den væsentligste.

I 1.-3. kvartal 2022 realiserede erhvervsområdet en stor fremgang i forretningsomfanget. Privatområdet gennemførte yderligere afdelingssammenlægninger og introducerede fra 1. april 2022 et nyt kundeprogram. Programmet skal bidrage til at sikre, at Jyske Bank på rentabel vis fortsat kan tilbyde privatkunder tilgængelig, personlig og kompetent rådgivning samt god og hurtig service. Disse karakteristika kendetegner også Jyske Banks private banking-område, der for 7. år i træk blev kåret til Danmarks bedste af kunderne ifølge Voxmeter.

Udbredelsen af en nem og digital adgang til Jyske Banks ydelser fortsatte i 1.-3. kvartal 2022 i form af bl.a. selvbetjent bestilling af tillægslån og et Jyske Forsikring-overblik i Jyske Mobilbank. Perioden bød også på igangsættelse af omfattende uddannelsesaktiviteter for rådgivere indenfor bæredygtighed samt inkorporering af ESG-præferencer i investeringsrådgivningen. Jyske Bank blev desuden medlem af Green Building Council Denmark, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggeriet på tværs af alle aktører, og har opsat solceller på bankens hjemsted. Jyske Bank fik godkendt delmål af Net Zero Asset Managers Initiative som en del af forpligtelsen om at gøre kundernes investeringsporteføljer netto CO2-neutrale inden 2050. Slutteligt har Jyske Bank installeret solceller på koncernens hjemsted, hvilket vil bidrage til at reducere eget netto elforbrug fremadrettet.

Resultat pr. aktie 31,9 kr. i 1.-3. kvartal 2022
Resultat pr. aktie steg til 31,9 kr. fra 31,5 kr. inkl. 78 mio. kr. afholdt i engangsomkostninger vedr. køb af Handelsbanken Danmark. Periodens resultat på 2.194 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 7,9% p.a. mod henholdsvis 2.391 mio. kr. og 8,8% p.a. i 1.-3. kvartal 2021. Det fortsat solide resultat trodsede et stort negativt omsving i kursreguleringer og beholdningsresultat på 1,3 mia. kr. Resultatet afspejler således en god underliggende udvikling med stigende forretningsomfang, et højt aktivitetsniveau og en god kreditkvalitet.

Jyske Banks forretningsomfang udviste overordnet fremgang i 1.-3. kvartal 2022. Udlån under bankaktiviteter realiserede en af de højeste vækstrater hidtil på 22% sammenlignet med 1.-3. kvartal 2021. Fremgangen var drevet af erhvervskunder. Leasing- og bilfinansiering realiserede en stigning på 8% trods udfordrede forsyningskæder i bilindustrien. Nominelle realkreditudlån steg 1% som følge af højere udlån til erhvervskunder, mens realkreditudlån til privatkunder udviste tilbagegang, delvist fordi kunder med fastrentelån har benyttet muligheden for at skære en del af restgælden. Bankindlån steg 22% drevet af erhvervskunder.

Justeret for et negativt omsving i kursreguleringer udviste basisindtægter en bredt baseret fremgang på 13%. Netto renteindtægter blev understøttet af stigende bankudlån vedr. erhvervskunder samt stigende renter. Netto gebyr- og provisionsindtægter steg som følge af bl.a. høj låne- og konverteringsaktivitet samt et nyt kundeprogram for privatkunder. Øvrige indtægter blev påvirket positivt af bl.a. højere udbytte af aktier mv., og fortsat gunstige afsætningsvilkår på markedet for brugte biler medførte højere indtægter fra operationel leasing (netto).

Basisomkostninger steg 1% sammenlignet med 1.-3. kvartal 2021. Hertil kommer engangsomkostninger på 78 mio. kr. relateret til købet af Svenska Handelsbankens aktiviteter i Danmark. De underliggende omkostninger blev tilnærmelsesvist holdt i ave, bl.a. som følge af lavere udgifter til Bankdata.

Nedskrivninger på udlån mv. udgjorde en indtægt på 447 mio. kr. mod en indtægt på 73 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021. Kreditkvaliteten er fortsat solid med et lavt niveau af kreditforringede udlån. Jyske Bank har fortsat afsat væsentlige ledelsesmæssige skøn vedr. nedskrivninger på samlet 1.640 mio. kr. med henblik på bl.a. at imødekomme den makroøkonomiske usikkerhed. Det er tilnærmelsesvist uforandret sammenlignet med de forudgående kvartaler.

Jyske Banks egentlige kernekapitalprocent blev ved udgangen af 1.-3. kvartal 2022 opgjort til et historisk højt niveau på 18,6, svarende til en kapitaloverdækning på 13,8 mia. kr. i forhold til regulatoriske krav.

Forventninger til 2022

Jyske Bank forventer et resultat pr. aktie i den øvre ende af intervallet 44-50 kr. og et resultat efter skat i den øvre ende af intervallet 3,0-3,4 mia. kr. i 2022. Intervallerne er eksklusive engangsomkostninger, der forventeligt udgør 0,1 mia. kr., svarende til godt 1 kr. pr. aktie.

Forretningsomfanget forventes i 2022 at blive påvirket af stigende bankudlån og stigende nominelt realkreditudlån til erhvervskunder.

Basisindtægter kan aftage i 2022 som følge af væsentligt lavere kursreguleringer end i 2021.

Basisomkostninger ekskl. engangsomkostninger forventes at være tilnærmelsesvist uforandrede i 2022 sammenholdt med 2021.

Nedskrivninger på udlån mv. forventes at udgøre en indtægt i 2022.

Venlig hilsen
Jyske Bank

Kontakt:
Ordførende direktør, Anders Dam, telefon +45 89 89 20 01
CFO, Birger Krøgh Nielsen, telefon +45 89 89 64 44

Vedhæftede filer