Company Announcements

Delårsrapport januari – september 2022

Source: OMX
Delårsrapport januari – september 2022

Juli - september 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 83 procent till 7 196 MSEK (3 938).
 • Bruttoresultatet ökade med 164 procent till 2 361 MSEK (896).  
 • EBITDA ökade med 416 procent till 808 MSEK (157).
 • Justerad EBITDA1 ökade med 202 procent till 901 MSEK (298).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4 765 MSEK (266) och påverkades negativt av en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av Goodwill på -5 000 MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -5,69 SEK (0,37) och efter utspädning till -5,48 SEK (0,36).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 727 MSEK (-491).

Januari – september 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 86 procent till 20 361 MSEK (10 970).
 • Bruttoresultatet ökade med 147 procent till 6 394 MSEK (2 585).
 • EBITDA ökade med 296 procent till 1 984 MSEK (501).
 • Justerad EBITDA1 ökade med 154 procent till 2 165 MSEK (851).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4 717 MSEK (454) och påverkades negativt av en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av Goodwill på -5 000 MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -5,81 SEK (0,63) och efter utspädning till –5,44 SEK (0,62).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 535 MSEK (-143). 

”Det är glädjande att ökad kostnadskontroll nu leder till förbättrad lönsamhet och stärkt kassaflöde.”
                                                – Johan Hedberg, tillförordnad vd

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 20 juli meddelar Sinch att vd Oscar Werner lämnar sin roll från dagens datum. Styrelsen har utsett Johan Hedberg till tillförordnad vd och påbörjar nu rekryteringen av en ny vd. Johan Hedberg är en av bolagets grundare.
 • Den 31 augusti meddelade Sinch att Paul Perrett, affärsenhetschef för SMB, har beslutat att lämna sin roll. Damien Tabor, som är CFO för affärsenhet SMB, kommer att vara tillförordnad affärsenhetschef tills rekryteringen av en permanent ersättare har slutförts.
 • Den 29 september informerade Sinch att SoftBank har avyttrat hela sin drygt 5 procent stora ägarandel i Sinch till Neqst D2 och Sinchs medgrundare/tillförordnade vd Johan Hedberg.
 • En nedskrivningsprövning av goodwill har resulterat i en total nedskrivning om 5 000 MSEK . Nedskrivningen avser Pathwire, ett företag som förvärvades av Sinch 2021 och som sedan dess har rapporterats i segmentet E-post. Nedskrivningen kommer att belasta Sinchs resultat för det tredje kvartalet men påverkar inte kassaflödet.
 • Under kvartalet har löptiderna förlängts till 2024 i lån om totalt 3 000 MSEK.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Den 14 oktober meddelade Sinch att Sean O’Neal blir ny affärsenhetschef för SMB samt att Brett Scorza blir ny affärsenhetschef för Rösttjänster efter Ed O’Hara som går i pension. Samtidigt meddelades att affärsenheten Applikationer omorganiseras för att fokusera satsningarna inom interaktiva meddelandetjänster och att  affärsenhetschef Eduardo Henriques valt att lämna Sinch.
 • Den 14 oktober gav Sinch även ytterligare information om sitt tidigare annonserade kostnadsreduktionsprogram. Programmet skall uppnå en bruttobesparing på minst 300 MSEK på årsbasis genom minskade konsultkostnader, icke-personalrelaterade kostnader samt personalminskningar. Totalt omfattas cirka 150 personer av uppsägningarna. De totala omstruktureringskostnaderna uppskattas till cirka 120 MSEK varav merparten förväntas belasta det fjärde kvartalets resultat.
 • Den 20 oktober tillkännagav Sinch preliminära resultat och nedskrivning av goodwill relaterade till tredje kvartalet 2022.

1Justerad EBITDA redovisas i syfte att tydliggöra utvecklingen i underliggande verksamheten. Se Not 2.

Inbjudan till webbsändning och telefonkonferens

Sinch presenterar delårsrapporten i en webbsändning och telefonkonferens klockan 14:00 CET onsdagen den 2 november. Följ presentationen på investors.sinch.com/webcast eller ring in och registrera dig ett par minuter i förväg.
Sverige: +46 8 5051 6386
Storbritannien: +44 20 3198 4884
USA: +1 41 2317 6300
Accesskod: 033 5637#

För mer information, vänligen kontakta

Ola Elmeland
Investor Relations
Mob: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Thomas Heath
Chief Strategy Officer & Head of Investor Realtions
Mob: +46 722 45 50 55
E-mail: investors@sinch.com

Roshan Saldanha
Chief Financial Officer
Mob: +46 73 660 24 19
E-mail: investors@sinch.com

Om Sinch

Med Sinchs molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla människor – inom en eller ett par sekunder – via meddelandetjänster, e-post, röstsamtal och video. Fler än 150 000 företag, därav flera av världens största företag och mobiloperatörer, använder Sinchs avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 50 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm:  XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som Sinch AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, av ovan nämnda kontaktperson, den 2 november 2022 klockan 07:30 CET.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla.


 

Bilaga