Company Announcements

Alm. Brand A/S - Delårsrapport for 3. kvartal 2022

Source: OMX
Alm. Brand A/S - Delårsrapport for 3. kvartal 2022

Selskabsmeddelelse nr. 20/2022

Delårsrapport for 3. kvartal 2022

Alm. Brand Groups (i det følgende omtalt ”Alm. Brand Group” eller ”Koncernen”) resultat for 3. kvartal 2022 inkluderer resultatet fra Alm. Brand Forsikring (”Alm. Brand”) og øvrige aktiviteter samt den overtagne danske forretning fra Codan Forsikring (”Codan). Sammenligningstal for 3. kvartal 2021 er baseret på rapporterede tal eksklusive Codan, og den organiske udvikling afspejler således alene udviklingen i Alm. Brands fortsættende aktiviteter.

  • Alm. Brand Groups bruttopræmieindtægter mere end fordoblede til 2.902 mio. kr. i 3. kvartal 2022 efter indregning af Codan og understøttet af en fortsat meget tilfredsstillende organisk vækst i Alm. Brand 5,1 %.
  • Det forsikringstekniske resultat steg til et overskud på 370 mio. kr. mod 170 mio. kr. i samme kvartal 2021. Resultatet afspejler et samlet set tilfredsstillende skadeforløb, realiserede synergigevinster og en positiv effekt på erstatningshensættelserne fra et højere renteniveau.
  • Den negative udvikling på de finansielle markeder i august og september medførte et samlet tab på investeringer på 63 mio. kr. i kvartalet mod en gevinst på 8 mio. kr. i samme kvartal sidste år.
  • Alm. Brand Group opjusterede medio oktober og fastholder hermed sin forventning til det forsikringstekniske resultat til 1.050-1.100 mio. kr. eksklusive afløbsgevinster og -tab i årets sidste kvartal.

Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

Vi er nu godt i gang som en samlet koncern, og vi ser allerede de første positive effekter fra sammenlægningen af Codan og Alm. Brand. Samtidig med at de forventede synergigevinster er begyndt at ramme bundlinjen, fastholder vi det stærke momentum i forsikringsdriften, som vi har haft de seneste mange kvartaler. Dertil kommer, at den positive udvikling i præmieindtægterne og den fortsatte kundetilgang vidner om, at vores kunder gerne vil Alm. Brand Group. Vi fortsætter med at styrke værditilbuddene til vores kunder med udgangspunkt i det bedste fra begge selskaber og med at eksekvere på sammenlægningen.

Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 370 mio. kr. mod 170 mio. kr. i 3. kvartal 2021. Resultatet er sammensat af et forsikringsteknisk resultat i henholdsvis Alm. Brand på 258 mio. kr. og Codan på 112 mio. kr. Resultatet afspejler på flere fronter en tilfredsstillende udvikling, hvor lønsomhedsforbedrende tiltag og realisering af synergigevinster afvejer højere gennemsnitlige skadesudbedringsomkostninger, og hvor et højere renteniveau isoleret set reducerer omfanget af erstatningshensættelser.

Investeringsresultatet blev i 3. kvartal 2022 et tab på 63 mio. kr. Resultatet er isoleret set ikke tilfredsstillende, men skal ses i lyset af en negativ udvikling på de finansielle markeder i sidste halvdel af kvartalet med fortsatte fald i aktiekurserne samt stigninger i renter og udvidelser af kreditspænd til følge.

Resultatet af øvrige aktiviteter blev et underskud på 13 mio. kr. før skat, heri indeholdt såvel koncernudgifter som resultatet af pantebrevs- og inkassoporteføljen. Alm. Brand Groups resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger i 3. kvartal 2022 blev herefter et overskud på 294 mio. kr. før skat mod et overskud på 174 mio. kr. før skat i 3. kvartal 2021.

Kvartalets resultat indeholder tillige særlige omkostninger på 60 mio. kr. relateret til integration af Codan og realisering af synergier. Derudover indeholder resultatet 90 mio. kr. i afskrivninger på immaterielle aktiver, og koncernens samlede resultat for 3. kvartal 2022 blev herefter et overskud på 144 mio. kr. før skat.

Combined Ratio blev på 87,3 efter indregning af resultatet fra Codan. I Alm. Brand blev Combined Ratio i kvartalet på 82,2 mod 87,7 i samme kvartal 2021 med forbedringer i såvel skadeforløb som omkostningsprocent.

Synergier og andre omkostningsinitiativer

I forbindelse med akkvisitionen af Codan annoncerede Alm. Brand Group forventede synergier på 600 mio. kr. med regnskabsmæssig effekt i 2025. Der er efter overtagelsen af Codan gennemført initiativer inden for væsentligst nedlæggelse af dobbeltfunktioner i stabsafdelinger og realisering af stordriftsfordele i skadesservice, der vil medføre synergigevinster på 110 mio. kr. med regnskabsmæssig effekt i indeværende år, hvoraf 54 mio. kr. har påvirket resultatet positivt ved udgangen af 3. kvartal 2022. Den årlige regnskabsmæssige effekt af de realiserede synergier vil være en gevinst på 200 mio. kr. gældende fra 2023.

Alm. Brand Group vil løbende offentliggøre information om udviklingen i realiseringen af synergier frem mod 2025.

Derudover er der gennemført en reduktion af organisationen på 110 stillinger, hvoraf hovedparten er sket ved nedlæggelse af ubesatte stillinger. Reduktionen er sket på tværs af organisationen med et væsentligt bidrag fra bankassurance. Med dette tiltag adresseres først og fremmest omkostningsniveauet i Codan, der efter overtagelsen har vist sig at være højere end oprindeligt forventet, og besparelserne skal således ses som et væsentligt skridt til at sikre Koncernen et tilfredsstillende resultatniveau.

Forventninger til 2022

Alm. Brand Groups resultat for 2022 vil blive summen af resultatet for Alm. Brand Forsikring og øvrige aktiviteter for regnskabsåret samt resultatet for Codan for perioden fra den 1. maj 2022 til den 31. december 2022, heri inkluderet realiserede synergigevinster. Alm. Brand Groups resultatforventninger er senest opdateret i forbindelse med udsendelse af selskabsmeddelelse nr. 19/2022 af 13. oktober 2022.

Alm. Brand Group forventer et forsikringsteknisk resultat på 1.050-1.100 mio. kr. eksklusive afløbsgevinster og -tab i årets sidste kvartal. Resultatet forventes fordelt med ca. 800 mio. kr. i Alm. Brand og ca. 275 mio. kr. i Codan, heri inkluderet forventede synergigevinster på samlet 110 mio. kr. for de to selskaber.

Forventningen er baseret på bruttopræmieindtægter i Koncernen på 9,5 mia. kr. mod tidligere forventet 9,3-9,4 mia. kr. drevet af en organisk vækst i Alm. Brand på ca. 5% mod tidligere forventet 4-5 %. Endvidere forventes Codan at have bruttopræmieindtægter på ca. 3,8 mia. kr. mod tidligere forventet ca. 3,7 mia. kr.

Combined Ratio forventes uændret at blive i niveauet 89 og omkostningsprocenten forventes ligeledes uændret at blive i niveauet 18.

Alm. Brand Group forventer et tab på investeringer på 350 mio. kr. som følge af den negative udvikling på de finansielle markeder og deraf følgende kurstab på aktier og obligationer.

For øvrige aktiviteter forventes uændret et underskud på 100 mio. kr.

Alm. Brand Group forventer dermed et koncernresultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger på 600-650 mio. kr.

Desuden forventer Alm. Brand Group i 2022 fortsat at have særlige omkostninger i niveauet 430 mio. kr. bestående af omkostninger til integration af Codan og realisering af synergier på 350 mio. kr., omkostninger til udskillelse af Alm. Brand Liv og Pension A/S på 60 mio. kr. og omkostninger som følge af konkursen i Gefion Insurance på 20 mio. kr. Derudover vil Alm. Brand Group foretage afskrivninger på immaterielle aktiver på 240 mio. kr.

Finansielle målsætninger

Alm. Brand Group afholder et møde for institutionelle investorer og aktieanalytikere (Capital Market Update) den 22. november 2022 og vil i den forbindelse offentliggøre opdaterede finansielle målsætninger for 2025.

Webcast og telekonference

Alm. Brand afholder telefonkonference for investorer og analytikere i dag, torsdag den 10. november 2022, kl. 11.00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Alm. Brands investorhjemmeside her.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere (pinkode: 136433) :

Danmark: +45 8987 5045
Storbritannien: +44 203 936 2999
USA:     +1 646 664 1960

Link til webcast: her

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of Investor Relations                Senior Investor Relations Officer
Mads Thinggaard                 Mikael Bo Larsen
mobil nr. 20 25 54 69                mobil nr. 51 43 80 02

Presse:        

Chef for Kommunikation & Bæredygtighed
Emilie Wedell-Wedellsborg
mobil nr. 20 32 65 30

Vedhæftede filer