Company Announcements

Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1. – 3. kvartal 2022

Source: OMX
Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1. – 3. kvartal 2022

Nasdaq Copenhagen A/S


11. november 2022


Hovedpunkter for 1.-3. kvartal 2022

Vestjysk Bank realiserede i 1.-3. kvartal 2022 et resultat før skat på 331 mio. kroner. Netto rente- og gebyrindtægterne i 1.-3. kvartal 2022 udgør 1.133 mio. kroner, hvilket er tilfredsstillende og 81 mio. kroner højere end i samme periode i 2021.  

De stigende renter har påvirket kursværdien af bankens egenbeholdning af obligationer negativt, og kursreguleringer har i alt påvirket resultatet negativt med 202 mio. kroner.

Bankens nedskrivninger er i perioden ikke væsentligt påvirket af eftervirkningerne af Corona-pandemien, Brexit eller risikoen for yderligere udbredelse af afrikansk svinepest. Det samme gælder i forhold til den aktuelle situation med krig i Ukraine.

Banken vurderer fortsat, at der er betydelige risici i relation til den økonomiske udvikling og banken har i 3. kvartal 2022øget sit ledelsesmæssige skøn i forhold til nedskrivninger med 20 mio. kroner til i alt 360 mio. kroner.

Det ledelsesmæssige skøn dækker de økonomiske usikkerheder omkring stigende renter, råvare- og energipriser og den aktuelle situation med krig i Ukraine.

Skønnet dækker ligeledes usikkerhederne i forhold til afregningspriserne for bankens svineproducenter, herunder risikoen for yderligere udbredelse af afrikansk svinepest, og de stigende priser på foder og energi.

Bankens resultat for 1.-3. kvartal 2022 i hovedpunkter (tallene i parentes er sammenligningstal for 1.-3. kvartal 2021 korrigeret for engangsposter i forbindelse med fusionen med Den Jyske Sparekasse):

  • Resultat før skat udgør 331 mio. kroner (525 mio. kroner i 1.-3. kvartal 2021)
  • Egenkapitalen forrentes med 8,0% p.a. før skat (14,0% p.a. i 1.-3. kvartal 2021)
  • Basisindtægter udgør 949 mio. kroner (1.137 mio. kroner i 1.-3. kvartal 2021)
  • Kursreguleringer udgør -202 mio. kroner (76 mio. kroner i 1.-3. kvartal 2021)
  • Udgifter til personale og administration udgør 671 mio. kroner (656 mio. kroner i 1.-3. kvartal 2021)
  • Omkostningsprocent er på 73,0 (60,0 i 1.-3. kvartal 2021). Eksklusive kursreguleringer er omkostningsprocenten 60,6 mod 64,3 i 1.-3. kvartal 2021
  • Basisresultat før nedskrivninger udgør 252 mio. kroner (455 mio. kroner i 1.-3. kvartal 2021)
  • Nettotilbageførsler på nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. udgør 73 mio. kroner (52 mio. kroner i 1.-3. kvartal 2021)
  • Nettoudlånet er steget med 4% til 17,3 mia. kroner (16,7 mia. kroner ultimo 3. kvartal 2021)
  • Bankens kapitalprocent udgør 20,8 (21,7 ultimo 1.-3. kvartal 2021). Overdækningen er 7,0 procentpoint svarende til 1.617 mio. kroner.


Forventninger til 2022

I forbindelse med årsrapporten for 2021 udmeldte banken en forventning om et resultat før skat i niveauet 600 – 650 mio. kroner. På grund af uroen på finansmarkederne har bankens egenbeholdning af obligationer været påvirket negativt af kursreguleringer og banken har på den baggrund den 26. september 2022 nedjusteret forventningerne til årets resultat før skat til 500-600 mio. kroner, hvilket fastholdes.

Situationen med krig i Ukraine og udviklingen i rente- og inflationsniveauerne medfører en forøget usikkerhed om årets resultat.


Vestjysk Bank A/S


Kim Duus                                      Jan Ulsø Madsen
Bestyrelsesformand                      Adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Industrivej Syd 13C
7400 Herning
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk

Vedhæftet fil