Company Announcements

ForFarmers N.V.: ForFarmers maakt herziene Strategie 2025 bekend

Source: OMX
ForFarmers N.V.: ForFarmers maakt herziene Strategie 2025 bekend

Lochem, 17 november 2022                                         

ForFarmers maakt herziene Strategie 2025 bekend              

Om beter in te kunnen spelen op snel veranderende marktomstandigheden heeft ForFarmers de uitgangspunten van de strategie voor 2025 opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft geresulteerd in vijf aangescherpte strategische principes met de nadruk op een nog meer lokale marktaanpak, differentiatie en op duurzaamheid gerichte innovatie van voerconcepten. ForFarmers streeft naar een geconsolideerd rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (op het niveau van het onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT)) van ten minste 10% in 2025.
 

Sinds de lancering van de strategie in 2020 is de nadruk op het verduurzamen van de agrarische sector verder toegenomen, onder meer door maatregelen die versneld zijn voorgesteld of doorgevoerd als onderdeel van de EU Green Deal. De prijzen van grondstoffen en energie zijn daarnaast, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, nog volatieler en hoger geworden. Daardoor is het doorberekenen van de grondstofprijsschommelingen lastiger geworden. Tegelijkertijd vragen de marktomstandigheden om meer consolidatie en samenwerking in de keten, van voerproducent tot retailer.

Vijf aangescherpte strategische principes
ForFarmers heeft de kennis, kunde en middelen om haar positie in de veranderende marktomstandigheden te versterken. De missie, For the Future of Farming, blijft de leidraad.
De onderneming zet zich daarmee volledig in voor een duurzame veehouderij, zowel ecologisch als economisch. Vooruitlopend op de herijking van de strategie paste ForFarmers vorig jaar haar werkwijze aan; meer verantwoordelijkheid kwam te liggen bij de lokale management teams.
Dit vormt de basis om te voldoen aan het eerste principe van de herziene strategie: de lokale teams zijn leidend zodat nóg dichter op de klant gewerkt kan worden. Zij worden ondersteund door de centrale afdelingen en maken gebruik van de kennis en ervaring die binnen de groep aanwezig is, zoals op het gebied van innovatie. De organisatie passen we aan genoemde werkwijze aan.
Ten tweede: ForFarmers is in de huidige marktomstandigheden de partij bij uitstek om zich te onderscheiden per markt en per segment om een gedifferentieerd aanbod te bieden, ingegeven door de lokale situatie per sector. Het aanbod kan variëren van totaaloplossingen gericht op het optimale rendement, tot het leveren van specifieke producten die in uitdagende marktomstandigheden het meest passend zijn voor de veehouder.  


Op de derde plaats zet ForFarmers nadrukkelijker in op duurzame oplossingen die tegemoetkomen aan maatschappelijke thema’s, zoals het gebruik van alternatieve grondstoffen, circulariteit en het verder terugdringen van (stikstof)uitstoot. Hierbij zet ForFarmers zich nog actiever in voor samenwerking tussen de ketenpartijen in de verschillende markten. Dat is van belang op zowel ecologisch als economisch gebied en vormt het vierde principe.
Tenslotte blijft ForFarmers trouw aan het – vijfde – principe, te weten goed voer leveren tegen competitieve prijzen, die bijdragen aan een rendabele bedrijfsvoering voor ForFarmers en haar klanten. Daarvoor blijft de onderneming zich richten op optimaal efficiënte en effectieve bedrijfsprocessen. 

Fusies en overnames: versterking en verbreding
Om selectieve posities in thuismarkten te versterken of verbreden en daarnaast nieuwe markten te betreden met additionele groeimogelijkheden kijkt ForFarmers naar mogelijkheden voor fusies met, of overnames van, kandidaten die cultureel (qua land en bedrijf) goed passen.

Transitie naar verdere verduurzaming
De veehouderij staat voor de uitdaging om een steeds groter aantal mensen te voeden en tegelijkertijd de impact van de productie van dierlijke eiwitten op klimaat en natuur te verminderen. ForFarmers geeft daarom, in lijn met het derde en vierde strategische principe, de duurzaamheidsagenda Going Circular in Strategie 2025 een extra impuls. Om nog meer focus aan te brengen richten we daartoe een nieuwe organisatie in, waaronder de activiteiten van Reudink (biologisch voer) en de co-producten, om concepten te ontwikkelen en vermarkten die tegemoetkomen aan maatschappelijke thema’s zoals klimaat, dierenwelzijn en voedselverspilling. Hiermee beginnen we in Nederland. Te denken valt aan concepten waarin alternatieve grondstoffen worden gebruikt, of waarin meer vochtrijke co-producten en reststromen uit de voedingsindustrie worden verwerkt. Dergelijke concepten vormen een essentieel aspect in het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden in de keten, van voeronderneming tot retailer. Tevens zijn dergelijke concepten cruciaal voor veehouders en andere stakeholders in de ingezette trend naar ‘net-zero’.

#ProudtobeForFarmers
Als onderdeel van de herijking van de strategie zijn de kernwaarden aangepast. Het succes van de strategie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de betrokkenheid van medewerkers en management. Onze waarden Passionate, Responsible, Open-minded, United en Delivering zijn voor ForFarmers meer dan alleen maar woorden. Ze bieden een concrete leidraad in het dagelijks doen en laten naar klanten, ketenpartners, stakeholders - en naar elkaar.

Financiële doelstelling
ForFarmers streeft met deze herziene strategie naar een geconsolideerd rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (op het niveau van het onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT)) van ten minste 10% in 2025, onverwachte gebeurtenissen buiten beschouwing gelaten. De onderneming doet afstand van het uitspreken van (jaarlijkse) doelstellingen voor de ontwikkeling van de onderliggende EBITDA, gezien de veranderende markten, waarin nog belangrijke beleidsmatige beslissingen aanstaande zijn en de aanhoudende geopolitieke en macro-economische onzekerheden. Het dividendbeleid blijft gelijk en is erop gericht een contant dividend uit te keren van tussen de 40% en 60% van de onderliggende winst na belasting.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.


Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
T: 0031 573 288 000   M: 0031 6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Toelichting op Strategie 2025
ForFarmers licht vandaag de herziene Strategie 2025 toe aan genodigden, waaronder analisten.
De betreffende presentatie is vanaf 10.00 uur te vinden op de site (www.forfarmersgroup.eu).
De audio-opname van de toelichting wordt later vandaag eveneens op de site geplaatst.

Over ForFarmers N.V.
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2021 circa € 2,7 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.