Company Announcements

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2022

Source: OMX
Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2022

Årsregnskabsmeddelelse 2022

Alm. Brand Groups (i det følgende omtalt ”Alm. Brand Group” eller ”Koncernen”) resultat for 2022 inkluderer årets resultat fra Alm. Brand Forsikring (”Alm. Brand”) og øvrige aktiviteter samt den overtagne danske forretning fra Codan Forsikring (”Codan) for perioden 1. maj 2022 – 31. december 2022. Sammenligningstal for 2021 er baseret på rapporterede tal eksklusive Codan, og den organiske udvikling afspejler således alene udviklingen i Alm. Brands fortsættende aktiviteter.

  • Alm. Brand Groups bruttopræmieindtægter steg i 2022 til 9.591 mio. kr. mod 5.407 mio. kr. i 2021 som følge af akkvisitionen af Codan samt en meget tilfredsstillende organisk vækst i Alm. Brand på 5,5 %.
  • Det forsikringstekniske resultat for året steg med 360 mio. kr. til et overskud på 1.163 mio. kr. understøttet af et stærkt sidste kvartal i året med et rekordhøjt resultat på 411 mio.kr. Årets resultat afspejler et samlet set tilfredsstillende skadeforløb, realiserede synergigevinster og en positiv effekt på erstatningshensættelserne fra et højere renteniveau, som udligner en del af skadesinflationen.
  • Den negative udvikling på de finansielle markeder medførte et samlet tab på investeringer på 411 mio. kr. i 2022 og Alm. Brand Groups resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger i 2022 blev et overskud på 633 mio. kr. før skat mod et overskud på 839 mio. kr. før skat i 2021.
  • Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et ordinært udbytte på 0,30 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2022 svarende til en pay-out ratio på 98 %.

Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

Vi har sat punktum for et meget begivenhedsrigt år, hvor vi som samlet ny forsikringskoncern har nået de første vigtige milepæle i sammenlægningen af Alm. Brand og Codan. Jeg er glad for den flotte måde, kunderne har taget imod os på, og jeg er utrolig stolt over den indsats, som vores mange dygtige kolleger har leveret sammen med at skabe fremgang, positive resultater og stærke kundeløsninger. Samtidig har vi sikret en videreførsel af det stærke momentum i forsikringsdriften og har positioneret os stærkt for de kommende år. Vi præsenterer således i dag også forventningerne til indtjeningen i 2023, hvor vi tager endnu et vigtigt skridt mod at nå vores finansielle mål frem mod 2025.”

Alm. Brand Groups forsikringstekniske resultat blev et overskud på 1.163 mio. kr. mod 803 mio. kr. i 2021. Resultatet er sammensat af et forsikringsteknisk resultat i henholdsvis Alm. Brand på 848 mio. kr. og Codan på 315 mio. kr. Resultatet afspejler en tilfredsstillende udvikling med afsæt i organisk vækst, lønsomhedsforbedrende tiltag og realisering af synergigevinster samtidig med at et højere renteniveau har haft en positiv effekt på erstatnings-hensættelserne og dermed kompenseret for inflationen i skadesudbedringsomkostningerne.

For Alm. Brand Group blev den samlede Combined Ratio på 87,8. I Alm. Brand blev Combined Ratio på 85,1 og dermed uændret i forhold til året før, der dog indeholdt en positiv påvirkning som følge af Covid-19 restriktionerne. Udviklingen dækker over en forbedring i den underliggende forretning drevet af omkostningsbesparelser som følge af realiserede synergigevinster og en positiv effekt på erstatningshensættelserne som følge af et højere renteniveau, hvilket kompenserede for inflationen i skadesudbedringsomkostningerne. Resultatet indeholdt desuden højere erstatningsudgifter til vejrligsskader affødt af stormene Malik og Nora i begyndelsen af året.

De finansielle markeder var i store dele af året præget af en negativ udvikling på tværs af aktivklasser i forlængelse af Ruslands invasion af Ukraine og usikkerhed fra stigende priser samt inflationsfrygt. Den generelle markedsudvikling betød, at Alm. Brand Group fik et tab på investeringer på 411 mio. kr. i 2022 mod en gevinst på 101 mio. kr. i 2021.

Resultatet af øvrige aktiviteter blev et underskud på 119 mio. kr. og består af koncernomkostninger, afkast af den tilbageværende pantebrevs- og inkassoportefølje samt omkostninger til placering af købesummen for Codan frem til overtagelsesdagen.

Alm. Brand Groups resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger i 2022 blev herefter et overskud på 633 mio. kr. før skat mod et overskud på 839 mio. kr. før skat i 2021. Resultatet er samlet set – og under hensyntagen til udviklingen på de finansielle markeder – tilfredsstillende og på niveau med forventningen på 600-650 mio. kr. før skat som udmeldt i forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 3. kvartal 2022.

Alm. Brand Group havde endvidere i 2022 særlige omkostninger på samlet 456 mio. kr. bestående af omkostninger til integration af Codan og realisering af synergier på 376 mio. kr., omkostninger til udskillelse af det solgte selskab Alm. Brand Liv og Pension A/S på 60 mio. kr. og omkostninger som følge af konkursen i Gefion Insurance på 20 mio. kr. Derudover indeholder resultatet 238 mio. kr. i afskrivninger på immaterielle aktiver, og koncernens samlede resultat af fortsættende aktiviteter 2022 blev herefter et underskud på 61 mio. kr. før skat.

Resultat af ophørende aktiviteter blev et overskud på 544 mio. kr. efter skat og er sammensat af gevinst ved salg af Alm. Brand Liv og Pension A/S på 537 mio. kr. samt resultatet i selskabet for januar og februar måned på i alt 7 mio. kr. efter skat.

Koncernens samlede resultat for 2022 blev herefter et overskud 506 mio. kr. efter skat mod 598 mio. kr. i 2021.

Synergier

I forbindelse med akkvisitionen af Codan annoncerede Alm. Brand Group forventede omkostnings- og skadeudbedringssynergier på 600 mio. kr. med regnskabsmæssig effekt i 2025. Der er efter overtagelsen af Codan gennemført initiativer inden for væsentligst nedlæggelse af dobbeltfunktioner i stabsafdelinger og realisering af stordriftsfordele i skadesservice, der har givet synergigevinster på 111 mio. kr. med regnskabsmæssig effekt i indeværende år. De realiserede synergigevinster vil have en positiv effekt for resultatet i 2023 på mere end 200 mio. kr.

Alm. Brand Group vil løbende offentliggøre information om udviklingen i realiseringen af synergier frem mod 2025.

Udbytte

Bestyrelsen indstiller på baggrund af det opnåede resultat efter skat korrigeret for effekten af afskrivninger på immaterielle aktiver, omkostninger til integration af Codan samt gevinsten på frasalg af Alm. Brand Liv og Pension, at der udbetales et udbytte på 0,30 kr. pr. aktie for 2022 i forlængelse af den planlagte generalforsamling i april 2023. Det vil betyde, at Alm. Brand udlodder 462 mio. kr. for regnskabsåret 2022 svarende til en pay-out ratio på 98 % af det korrigerede resultat efter skat.

Alm. Brand vil efter udlodningen fortsat have en stærk kapitalisering med en solvensdækning på 188 % og kapitalniveauet vurderes som tilstrækkeligt til at modstå meget alvorlige stress.

Forventninger til 2023

Alm. Brand Group forventer i 2023 at realisere et forsikringsteknisk resultat eksklusive afløbsgevinster og -tab på 1.200-1.400 mio. kr. heri inkluderet forventede synergigevinster på samlet 240 mio. kr. Den forventede fremgang i forhold til det realiserede resultat i 2022 afspejler endvidere et forventeligt lavere erstatningsniveau til både vejrligsskader og storskader end oplevet i det forgangne år samt fuldårs-effekten af øvrige gennemførte besparelser, men til gengæld også højere omkostninger til koncernens reassuranceprogram.

Forventningen er baseret på en fortsat vækst i Koncernens bruttopræmieindtægter på tværs af de enkelte kundetyper understøttet af den årlige indeksering af præmieniveauet og individuelle præmiereguleringer. Omkostningsprocenten forventes at blive i niveauet 18-18,5 og Combined Ratio eksklusive afløbsresultat forventes at blive 88-90.

Alm. Brand Group forventer endvidere et investeringsresultat i niveauet 250 mio. kr. baseret på de aktuelle estimerede horisontafkast for den frie portefølje og for øvrige aktiviteter forventes et underskud i niveauet 75 mio. kr.

Alm. Brand Group forventer dermed et koncernresultat eksklusive særlige omkostninger på 1.375-1.575 mio. kr. før skat.

Desuden forventer Alm. Brand Group i 2023 at have særlige omkostninger i niveauet 300-350 mio. kr. til integration af Codan og realisering af synergier. Afskrivninger på immaterielle aktiver forventes at påvirke resultatopgørelsen med ca. 360 mio. kr.

Finansielle målsætninger frem mod 2025

Alm. Brand Group offentliggjorte i november 2022 nye finansielle målsætninger for 2025, der afspejler det økonomiske potentiale, som den nye og større forsikringsforretning rummer. Det er således Koncernens mål frem mod 2025 at øge det forsikringstekniske resultat til 2,1 mia. kr. inklusive afløbsresultat og at reducere Combined Ratio til 84, heri indeholdt en reduktion af omkostningsprocenten til 16.

Alm. Brand Group har endvidere fastlagt et rentabilitetsmål defineret som afkastet på egenkapitalen fratrukket immaterielle aktiver (Return on Tangible Equity) på mere end 50 % i 2025.

De finansielle mål er understøttet af realiseringen af synergier som følge af overtagelsen af Codan på samlet 600 mio. kr. frem mod 2025.

Webcast og telekonference

Alm. Brand afholder telefonkonference for investorer og analytikere i dag, torsdag den 9. februar 2023, kl. 11.00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Alm. Brands investorhjemmeside her.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere (pinkode: 830328) :

Danmark: +45 8987 5045
Storbritannien: +44 203 936 2999
USA:     +1 646 664 1960

Link til webcast:  Alm. Brand 2022

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of Investor Relations                Senior Investor Relations Officer
Mads Thinggaard                 Mikael Bo Larsen
mobil nr. 2025 5469                mobil nr. 5143 8002

Presse:        

Pressechef
Mikkel Lars Nikolajsen
mobil nr. 2218 5711

Vedhæftede filer