Company Announcements

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2022

Source: OMX
Sampo-konsernin tulos vuodelta 2022

SAMPO OYJ                        TILINPÄÄTÖSTIEDOTE        10.2.2023 klo 9.35

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2022

• Konsernin vahinkovakuutustoimintojen bruttomaksutulo kasvoi 6 prosenttia vuodentakaisesta 8 136 miljoonaan euroon. Konsernin yhdistetty kulusuhde oli vahva, 82,1 prosenttia (81,4).

• Underwriting-tulos kasvoi 2 prosenttia 1 314 miljoonaan euroon (1 282). Ilman vuonna 2021 raportoituja koronapandemian vaikutuksia underwriting-tuloksen kasvu oli 13 prosenttia.

• Hallitus ehdottaa 2,60 euron (4,10) osinkoa osakkeelta sisältäen 1,80 euron (1,70) perusosingon. Lisäksi johto aikoo ehdottaa uutta, 400 miljoonan euron omien osakkeiden osto-ohjelmaa.

• Mandatumia koskeva strateginen arviointi on edelleen käynnissä ja kaikki vaihtoehdot harkinnassa. Sampo arvioi antavansa lisätietoja asiasta ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

• Konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli 210 prosenttia (185) sisältäen kaikki yllä mainitut pääomanpalautukset. Velkaisuusaste oli 25,6 prosenttia (23,8).

Avainluvut

Milj. e20222021Muutos, %10–12/202210–12/2021Muutos, %
Tulos ennen veroja1 8633 171 -41 390 1 197 -67
If1 2171 077 13 285260 10
Topdanmark220346 -3612889 44
Hastings73127 -43711 -34
Mandatum *)207291 -291891 -80
Omistusyhteisö *)1461 331 -89-48746 -
Tilikauden tulos1 5412 748 -443231 086 -70
Underwriting-tulos1 3141 282 2304297 2
  Muutos Muutos
Tulos/osake, euroa2,694,63-1,940,501,89-1,39
Tulos/osake ilman satunnaisia eriä, euroa **)2,412,86-0,450,410,55-0,14
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa-0,265,90-6,160,712,22-1,63
Oman pääoman tuotto (ml. laajan tuloksen erät), %-1,3 26,8 -28,1 - - -

*) Mandatumin maksaman konserniavustuksen jälkeen. Mandatum maksoi Sampo Oyj:lle konserniavustusta 29 miljoonaa euroa vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä ja 15 miljoonaa vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

**) Vuoden 2022 tulos sisältää 138 miljoonaa euroa ja vuoden 2022 viimeisen neljänneksen tulos 35 miljoonaa euroa kirjanpitovaikutuksia, jotka on luokiteltu Sampo-konsernin osinkopolitiikan mukaisesti satunnaisiksi eriksi. Vertailukaudella vuonna 2021 satunnaiset erät olivat 982 miljoonaa euroa ja vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä 746 miljoonaa euroa.

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Sampo-konsernin taloudelliset tavoitteet vuosille 2021–2023

 Tavoite2022
KonserniUnderwriting-tuloksen kasvu keskimäärin 4–6 (mid-single-digit) prosenttia vuositasolla
(ilman koronapandemian vaikutuksia)
13 % (raportoitu kasvu 2 %)
 Konsernin yhdistetty kulusuhde: alle 86 %82,1 %
 Vakavaraisuussuhde: 170–190 %210 %
 Velkaisuusaste: alle 30 %25,6 %
IfYhdistetty kulusuhde: alle 85 %80,3 %
HastingsOperatiivinen kulusuhde: alle 88 %89,7 %
 Riskisuhde: alle 76 %83,7 %

Koronapandemian vaikutukset olivat vuonna 2022 hyvin vähäiset ja näin ollen niitä ei raportoida erikseen. Lisätietoja on saatavilla Muut tapahtumat -osiossa.

VUODEN 2022 KESKEISET TAPAHTUMAT

Sammon ydinliiketoiminta vahinkovakuutus teki vahvan tuloksen vuonna 2022. Underwriting-tulos oli 1 314 miljoonaa euroa (1 282) kasvaen 2 prosenttia vuodentakaisesta tai 13 prosenttia ilman vuonna 2021 raportoituja koronapandemian vaikutuksia. Konsernin yhdistetty kulusuhde säilyi vahvana ja oli 82,1 prosenttia (81,4). Yhdistettyä kulusuhdetta tukivat erinomainen kehitys Pohjoismaissa sekä diskonttokorkojen nousu. Ilman vuonna 2021 raportoituja koronapandemian vaikutuksia yhdistetty kulusuhde olisi parantunut 1,0 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Bruttomaksutulo kasvoi 6 prosenttia 8 136 miljoonaan euroon (7 644) ja sitä tukivat sopimusten vahvalla tasolla pysynyt uusiminen, korkea asiakaspysyvyys ja kurinalainen hinnoittelu. Sampo on asettanut vuosille 2021-2023 taloudelliseksi tavoitteiksi keskimäärin 4-6 prosentin (mid-single digit) suuruisen kasvun underwriting-tulokselle ja alle 86 prosentin yhdistetyn kulusuhteen.

Ifin underwriting-tulos kasvoi 11 prosenttia 985 miljoonaan euroon (891) ja yhdistetty kulusuhde parani 80,3 prosenttiin (81,3). Tulosta tukivat bruttomaksutulon 7,2 prosentin kasvu kiintein valuuttakurssein ja edelleen vahvana jatkunut operatiivinen kehitys. Maksutulon kehityksen takana oli laaja-alainen kasvu kaikilla liiketoiminta-alueilla, mutta erityisen vahvaa se oli Baltia- ja Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueilla. Ifin suurimman liiketoiminta-alueen, Henkilöasiakkaiden, maksutulon kasvu oli vankka, 3,5 prosenttia huolimatta uusien autojen myynnin laskusta Pohjoismaissa. Oikaistu riskisuhde parani arviolta 0,5 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Vahvan underwriting-kehityksen ohella If hyötyi korkoympäristössä vuoden 2022 aikana tapahtuneista merkittävistä muutoksista, minkä myötä Ifin efektiivinen korkotuotto nousi 3,2 prosenttiin (1,5). Tulos ennen veroja kasvoi 1 217 miljoonaan euroon (1 077).

Topdanmarkin tulos ennen veroja vuodelta 2022 laski 220 miljoonaan euroon (346) Sampo-konsernin tuloslaskelmassa heikon markkinaympäristön vaikuttaessa negatiivisesti sijoitustuottoihin. Topdanmarkin henkivakuutusliiketoiminnan myynnillä vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä oli 72 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen. Yhdistetty kulusuhde oli 83,1 prosenttia (82,3).

Hastingsin liiketoiminta kasvoi tukevasti ja kannattavuus pysyi kestävällä tasolla Ison-Britannian haastavalla moottoriajoneuvovakuutusmarkkinalla, jota leimasi korkea korvausinflaatio läpi vuoden. Bruttomaksutulo kasvoi 15 prosenttia kiintein valuuttakurssein vuonna 2022. Kasvua tukivat korkea asiakaspysyvyys ja kurinalainen hinnoittelu. Voimassa olevien asiakassopimusten määrä kasvoi 2 prosenttia vuoden takaisesta 3,2 miljoonaan sopimukseen. Kasvu selittyi kotivakuutussopimusten 33 prosentin kasvulla, kun taas moottoriajoneuvovakuutussopimusten määrä pysyi tasaisena. Hastingsin operatiivinen kulusuhde nousi 89,7 prosenttiin (80,3). Tulos ennen veroja oli 73 miljoonaa euroa (127), tai 131 miljoonaa euroa (168) ilman ei-operatiivisia poistoja.

Mandatum-segmentin tulos ennen veroja vuodelta 2022 laski 207 miljoonaan euroon (291). Tulokseen vaikuttivat realisoitujen voittojen pieneneminen ja Sampo Oyj:lle maksettu 29 miljoonan euron (15) konserniavustus. Mandatumin nettomerkinnät sijoitussidonnaisiin ja muihin hallinnoitaviin varoihin pysyivät positiivisina vuoden jokaisella neljänneksellä. Nettomerkinnät eivät kuitenkaan riittäneet kompensoimaan markkina-arvojen laskua, mistä johtuen hallinnoitavat asiakasvarat laskivat vuoden 2022 lopussa 10,3 miljardiin euroon vuoden 2021 lopun 11,1 miljardista. Mandatum Lifen Solvenssi II -vakavaraisuussuhde vahvistui 248 prosenttiin (190) korkojen nousun ja alentuneen vakavaraisuusvaatimuksen siivittäminä.

Tulos ennen veroja vuodelta 2022 oli 1 863 miljoonaa euroa (3 171). Tulos ennen veroja sisältää 138 miljoonaa euroa (982) kirjanpitovaikutuksia, jotka on Sampo-konsernin osinkopolitiikan mukaisesti määritelty satunnaisiksi eriksi. Satunnaisista eristä 103 miljoonaa euroa liittyi Nordea-osakkeiden myyntiin, 72 miljoonaa euroa Topdanmark Lifen myyntiin ja -37 miljoonaa euroa Nordaxin uudelleenluokitteluun osakkuusyhtiöstä käypään arvoon arvostettavaksi sijoitukseksi. Ilman näitä eriä, ja erityisesti siksi että Nordeaa ei enää kirjattu osakkuusyhtiöksi, tulos ennen veroja laski 1 725 miljoonaan euroon (2 189). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos oli -26 miljoonaa euroa (3 448) ja sitä painoi sijoitusmarkkinoiden heikko kehitys.

Sampo-konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli vuoden 2022 lopussa 210 prosenttia. Vakavaraisuussuhde nousi vuoden 2021 lopun 185 prosentista, mutta laski kolmannen vuosineljänneksen lopun 256 prosentista. Lasku kolmannen vuosineljänneksen lukemasta selittyy pääasiassa osinkoehdotuksen ja suunnitellun omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman huomioimisesta vakavaraisuudessa. Sampo tavoittelee 170-190 prosentin vakavaraisuussuhdetta.

Sampo-konsernin velkaisuusaste oli 25,6 prosenttia vuoden 2022 lopussa. Velkaisuusaste nousi vuoden 2021 lopun 23,8 prosentista, mutta laski hieman kolmannen vuosineljänneksen 25,9 prosentista. Sampo tavoittelee alle 30 prosentin velkaisuusastetta.

Sampo Oyj:n hallitus ehdottaa 17.5.2023 järjestettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 osinkoa jaetaan 2,60 euroa osakkeelta. Osinko koostuu 1,80 euron (1,70) perusosingosta (aiemmin tunnettu vakuutusosinkona, joka esiteltiin vuoden 2021 pääomamarkkinapäivässä), joka nousee 6 prosenttia, ja 0,80 euron lisäosingosta. Osingonjaon lisäksi johto aikoo ehdottaa hallitukselle uuden, 400 miljoonan euron omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman käynnistämistä.

IFRS 17- ja 9-standardien voimaantulon myötä varojen ja velkojen käypien arvojen muutokset vaikuttavat Sammon raportoituun nettotulokseen 1.1.2023 alkaen. Tämän seurauksena Sammon hallitus on päätynyt päivittämään konsernin osinkopolitiikkaa siten, että vähintään 70 prosentin suuruinen voitonjakosuhde lasketaan jatkossa uudesta tunnusluvusta, operatiivisesta tuloksesta, aiemmin määrityksessä käytetyn konsernin nettotuloksen (pl. satunnaiset erät) sijaan. Muutoksen ei odoteta vaikuttavan osingon suuruuteen tai kehitykseen jatkossa. Päivitetystä osinkopolitiikasta on lisätietoja Osinkoehdotus-osiossa.

Sampo Oyj ilmoitti 7.12.2022, että sen hallitus on päättänyt aloittaa strategisen arvioinnin, joka koskee Mandatumia. Arviointi on linjassa Sammon vahinkovakuutukseen keskittyvän strategian kanssa. Hallitus jatkaa arviointiprosessiaan, jossa tarkastellaan useita eri vaihtoehtoja tarkoituksenaan arvioida, tuottaisiko Mandatumin eriyttäminen omistaja-arvoa. Sampo arvioi antavansa asiasta lisätietoa vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Sampo osti vuonna 2022 omia osakkeitaan kolmen eri osto-ohjelman kautta. Viimeisimmästä, 9.6.2022 käynnistetystä 1 miljardin euron osto-ohjelmasta oli vuoden 2022 lopussa käytetty 845 miljoonaa euroa. Osto-ohjelma saatiin päätökseen 8.2.2023. Kokonaisuudessaan Sampo osti 32 miljoonaa omaa osaketta yhteensä 1,4 miljardilla eurolla vuonna 2022.

VUODEN 2022 NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin tulos ennen veroja oli 390 miljoonaa euroa (1 197) loka-joulukuussa 2022. Ilman Sampo-konsernin osinkopolitiikassa satunnaisiksi eriksi luokiteltuja kirjanpitovaikutuksia tulos ennen veroja oli 355 miljoonaa euroa (452). Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (1,89), tai 0,41 euroa (0,55) ilman satunnaisia eriä. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos oli 448 miljoonaa euroa (1 269).

Konsernin underwriting-tulos vahvistui 304 miljoonaan euroon (297). Ilman vertailukaudella raportoituja koronapandemian vaikutuksia underwriting-tulos kasvoi 12 prosenttia. Konsernin yhdistetty kulusuhde oli 83,7 prosenttia (83,0).

Ifin tulos ennen veroja oli 285 miljoonaa euroa (260) ja underwriting-tulos 229 miljoonaa euroa (210). Yhdistetty kulusuhde oli 81,7 prosenttia (82,9) ja bruttomaksutulo kasvoi 7,8 prosenttia kiintein valuuttakurssein. Oikaistu riskisuhde parani 0,2 prosenttiyksikköä vertailukaudesta, kun laskelmasta jätetään suurvahingot, sääilmiöihin liittyvät vahingot, raportoidut koronapandemian vaikutukset ja aiempien tilikausien vahinkoihin varatun korvausvastuun kehitys.

Topdanmarkin tulos ennen veroja oli 128 miljoonaa euroa (89) ja yhdistetty kulusuhde 82,1 prosenttia (80,6).

Hastingsin tulos ennen veroja oli 7 miljoonaa euroa (11). Operatiivinen kulusuhde heikkeni 94,0 prosenttiin (87,9), mitä selitti vahinkofrekvenssin kasvu erityisesti joulukuun vaikeista sääolosuhteista johtuen. Bruttomaksutulo kasvoi 31 prosenttia vuodentakaisesta kiintein valuuttakurssein. Voimassa olevien vakuutussopimusten määrä pysyi tasaisena, mitä tuki vahvana jatkunut kasvu kotivakuutuksissa.

Mandatum-segmentin tulos ennen veroja oli 18 miljoonaa euroa (91) Sampo Oyj:lle maksetun 29 miljoonan euron (15) konserniavustuksen jälkeen. Ilman konserniavustusta tulos ennen veroja oli 47 miljoonaa euroa (106). Mandatumin sijoitussidonnaiset ja muut hallinnoitavat varat kasvoivat 10,3 miljardiin euroon kolmannen vuosineljänneksen 10,1 miljardista. Kasvua tuki 213 miljoonan euron nettomerkinnät vuosineljänneksen aikana.

KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Sammon neljättä vuosineljännestä sävyttivät vahva operatiivinen kehitys, vankka taloudellinen tulos ja uudet strategiset edistysaskeleet. Menestyksellisen vuoden päätteeksi olen iloinen voidessamme ilmoittaa suunnitelluista 1,7 miljardin euron (3,40 euroa osakkeelta) pääoman palautuksista osakkeenomistajille.

Sammon vahinkovakuutustoiminnot ylsivät kuluneella vuosineljänneksellä jälleen erinomaiseen 304 miljoonan euron underwriting-tulokseen. Vuodentakaiseen verrattuna kasvua tuli 13 prosenttia ilman vertailuvuonna raportoituja koronapandemian vaikutuksia. Huomionarvoista on, että tähän yllettiin huonoista sääoloista eli rankoista lumisateista ja pakkassäistä huolimatta. Kuten ennenkin, olemme keskittyneet auttamaan vahinkoja kohdanneita asiakkaitamme ensiluokkaisella palvelulla, joka on strategiamme kulmakivi ja edellytys korkean asiakaspysyvyyden varmistamiseen pitkällä aikavälillä.

Raportoitu tulos syntyi pääasiallisesti pohjoismaisessa vahinkovakuutustoiminnassamme, jossa If kasvatti underwriting-tulostaan 23 prosenttia, kun koronapandemiaan liittyvät vaikutukset jätetään huomioimatta. Tuloskehitystä tukivat erinomainen, 81,7 prosentin suuruinen yhdistetty kulusuhde ja 7,8 prosentin suuruinen maksutulon kasvu kiintein valuuttakurssein viimeisellä vuosineljänneksellä. Tärkeänä pidän myös sitä, että asiakaspysyvyytemme on säilynyt korkeana Pohjoismaissa, vaikka jatkoimme 4-5 prosentin suuruisen korvausinflaation kattamista hinnankorotuksin. Hinnantarkistusten positiivinen vaikutus oli suurin Suurasiakasliiketoiminnassa, mutta viimeisen vuosineljänneksen maksutulon kasvua edesauttoi myös uusien autojen myynnin tasaantuminen, joskin myyntimäärät pysyivät vielä suhteellisen matalina, ja sitä tukivat myös sähköajoneuvojen korkeat myyntiluvut.

Ison-Britannian markkinaolosuhteet jatkuivat haasteellisina, mutta Hastings ylsi 15 prosentin maksutulon kasvuun vuonna 2022 hinnankorotuksin, joilla pyrittiin kattamaan 12 prosenttiin kohonnut korvausinflaatio. Vaikeat sääolosuhteet heikensivät Hastingsin operatiivista kulusuhdetta nostaen koko vuoden 2022 kulusuhteen 89,7 prosenttiin. Vaikka operatiivinen kulusuhde ylittikin 88 prosentin tavoitetason, Hastings ylsi kuluneena vuonna torjuntavoittoon Ison-Britannian ajoneuvovakuutusmarkkinoiden haasteellisissa olosuhteissa. Uskon tämän kuvastavan kyvykkyyttä liiketoiminnan tavoitteiden täytäntöönpanossa ja vahvaa asemaa, joiden uskon siivittävän yhtiön houkuttelevaan tuloskasvuun markkinaolosuhteiden parantuessa.

Pääomamarkkinoilla korot nousivat edelleen ja osakekurssitkin kehittyivät myönteisesti neljännellä vuosineljänneksellä. Korkosalkkumme lyhyen duraation ansiosta onnistuimme kasvattamaan efektiivistä korkotuottoamme nopeasti. Efektiivisen korkotuoton nousu kuluneena vuonna kasvatti Sammon vuosittaista tulospotentiaalia noin 230 miljoonalla eurolla ennen veroja. Tästä suurin osa tuli Ifistä, joka yli kaksinkertaisti efektiivisen korkotuottonsa 3,2 prosenttiin (1,5).

Sammon hallitus käynnisti joulukuussa Mandatumia koskevan strategisen arvioinnin tarkastellakseen, voisiko yhtiön eriyttäminen konsernista luoda omistaja-arvoa. Puhdasoppisena vahinkovakuuttajana Sampo voisi päästä korkeampiin ja kestävämpiin pääoman tuottoihin samalla, kun itsenäinen Mandatum voisi nauttia suuremmasta strategisesta liikkumavarasta kasvua hakiessaan. Toisaalta Mandatumista saadaan konserniin houkuttelevaa kassavirtaa, joka tukee arvonluontia ajan mittaan. Uskomme voivamme antaa lisätietoja strategisesta arvioinnista vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Lopuksi vielä pari sanaa pääomanhallinnastamme: Sampo on edelleen sitoutunut tehokkaaseen taseeseen, mistä on osoituksena vuodelta 2022 jaettavaksi ehdotettu 2,60 euron suuruinen osinko osaketta kohti ja johdon suunnittelema 400 miljoonan euron suuruinen omien osakkeiden osto-ohjelma. Nämä huomioon ottaen konsernilla on edelleen vakuutustoiminnan tarpeisiin nähden ylimääräistä pääomaa 2 euroa osaketta kohden. Tästä valtaosa on Sampo Oyj:n niin sanotuissa finanssisijoituksissa.

Torbjörn Magnusson
Konsernijohtaja

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2023

Sampo-konsernin vahinkovakuutusliiketoimintojen odotetaan yltävän vuosille 2021–2023 asetettujen tavoitteiden mukaisiin underwriting-marginaaleihin. Konsernitasolla Sampo tavoittelee alle 86 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta, ja sen suurimman tytäryhtiön Ifin tavoitteeksi on asetettu alle 85 prosentin yhdistetty kulusuhde. Hastings tavoittelee alle 88 prosentin operatiivista kulusuhdetta.

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoimintojen yhdistetyt kulusuhteet ja operatiiviset kulusuhteet vaihtelevat muun muassa sään kausivaihteluiden, suurvahinkojen ja aiempien tilikausien vahinkoihin liittyvän vastuuvelan kehityksen vuoksi. Näillä tekijöillä on erityisen olennainen merkitys yksittäisille segmenteille ja liiketoiminta-alueille, kuten Tanskan ja Ison-Britannian toiminnoille.

Rahoitustoiminnan nettotuloksen markkina-arvoinen osa on varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä.

Sammon konserniyhtiöiden kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Vuoden 2022 aikana sota Ukrainassa heikensi maailmantalouden kehitystä ja samalla inflaatiopaineet voimistuivat ja laajentuivat pakottaen keskuspankkeja jyrkkiin koronnostoihin. Tämä voi johtaa sekä talouskasvun merkittävään hidastumiseen edelleen että ongelmiin yritysten, kotitalouksien ja valtioiden velanhoitokyvyssä. Lisäksi Euroopan energiahuollon uudelleenjärjestelyt vievät aikaa ja nykyinen energiakriisi voi kestää useita vuosia. Nämä tekijät tuovat talouden ja pääomamarkkinoiden kehitykseen tällä hetkellä merkittävää epävarmuutta. Samaan aikaan nopeasti kehittyvät hybridiuhat luovat uusia haasteita valtioille ja yrityksille. On olemassa myös lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit ja mahdolliset vaikutuksiltaan suuret tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia Sampo-konsernin liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä tunnistetuista trendeistä ovat demografiset muutokset, kestävän kehityksen teemat ja teknologinen kehitys esimerkiksi keinoälyn ja digitalisaation saralla mukaan lukien kyberturvallisuuteen liittyvät uhat.

VOITONJAKOEHDOTUS

Osinko

Sampo-konsernin voimassa olevan pääomakehikon mukaisesti Sampo palauttaa vakuutustoiminnoistaan säännöllisesti kertyvää ylimääräistä pääomaa perusosingon muodossa. Muu ylimääräinen pääoma, mukaan lukien mahdollisten finanssisijoitusten myynneistä saatavat varat, palautetaan lisäosinkojen ja/tai omien osakkeiden takaisinostojen muodossa siltä osin kuin niitä ei käytetä liiketoiminnan kehittämiseen. Sampo tavoittelee 170–190 prosentin suuruista Solvenssi II -vakavaraisuussuhdetta ja alle 30 prosentin velkaisuusastetta.

Sampo Oyj:n vuodelle 2022 soveltaman osinkopolitiikan mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on vähintään 70 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta (satunnaiset erät pois lukien). Tässä yhteydessä satunnaisilla erillä tarkoitetaan Nordean osakkeiden myynteihin liittyviä kertaluonteisia eriä, Topdanmarkin henkivakuutusliiketoiminnan myyntiä ja Nordaxin kirjanpitokäytännön muutosta osakkuusyhtiöstä käyvän arvon mukaan kirjatuksi sijoitukseksi vuonna 2022.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 6 716 miljoonaa euroa, josta tilikauden 2022 voitto on 1 780 miljoonaa euroa. Yllä esitettyjen linjausten mukaisesti hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 2,60 euroa kullekin yhtiön osakkeelle, lukuun ottamatta osingon täsmäytyspäivänä 22.5.2023 Sampo Oyj:n hallussa olevia osakkeita. Osinkoon sisältyy 1,80 euron suuruinen osakekohtainen perusosinko sekä 0,80 euron suuruinen osakekohtainen lisäosinko. 

Koska osakekohtainen tulos ilman satunnaisia eriä oli 2,41 euroa osakkeelta, ehdotettu osinko vastaa 108 prosentin voitonjakosuhdetta. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan. Ehdotetun osingon huomioimisen jälkeen Sampo-konsernin tilikauden 2022 jakokelpoiset varat ovat 5 378 miljoonaa euroa, konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde 210 prosenttia ja velkaisuusaste 28,6 prosenttia.

Osingonmaksu

Osinko ehdotetaan maksettavan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.5.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingot maksetaan 31.5.2023.

Ruotsalaisten talletustodistusten liikkeeseenlaskija huolehtii osinkojen maksusta Euroclear Sweden AB:ssa osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.5.2023 rekisteröidylle ruotsalaisten talletustodistusten haltijalle, jolle osingot maksetaan Ruotsin kruunuina.

Taloudellinen asema

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Päivitys Sampo-konsernin osinkopolitiikkaan

IFRS 17- ja 9-standardien voimaantulon myötä varojen ja velkojen käypien arvojen muutokset vaikuttavat Sammon raportoituun nettotulokseen 1.1.2023 alkaen. Tämän seurauksena Sammon hallitus on päätynyt päivittämään konsernin osinkopolitiikkaa siten, että vähintään 70 prosentin suuruinen voitonjakosuhde lasketaan jatkossa uuden määritelmän mukaisesta operatiivisesta tuloksesta, aiemmin määrityksessä käytetyn nettotuloksen (pl. satunnaiset erät) sijaan. Muutoksen ei odoteta merkittävästi vaikuttavan osingon suuruuteen tai kehitykseen. Päivitys koskee tilikaudelta 2023 ja sen jälkeen maksettavia osinkoja.

Päivitetyn osinkopolitiikan mukaan Sampo tulee maksamaan vakaata ja kestävällä tasolla olevaa perusosinkoa, joka kasvaa konsernin tuottojen mukaisesti. Maksettava vuotuinen kokonaisosinko on vähintään 70 prosenttia konsernin operatiivisesta tuloksesta.

Operatiivinen tulos vastaa muutoin nettotulosta ilman satunnaisia eriä IFRS 4:n mukaisesti, mutta se eroaa siitä pääasiassa siten, että kaikki diskonttauskorkojen muutoksista tulleet tulosvaikutukset ja Sammon vahinkovakuutustoiminnan ei-operatiivisten aineettomien hyödykkeiden poistot jätetään huomioimatta ja siten, että Mandatumin tulos korvataan siinä yhtiön Sampo Oyj:lle jakamalla osingolla. Operatiivisen tuloksen tarkka määritelmä on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/osinko.

Sampo on sitoutunut vahvaan ja tehokkaaseen taseeseen konsernin pääomakehikon mukaisesti. Täten perusosinkoa voidaan täydentää omien osakkeiden ostojen ja/tai lisäosingon muodossa tapahtuvin ylimääräisen pääoman palautuksin.

MUUT TAPAHTUMAT

Mandatumia koskeva strateginen arviointi

Sampo Oyj ilmoitti 7.12.2022, että sen hallitus on päättänyt aloittaa strategisen arvioinnin, joka koskee Mandatumia. Strateginen arviointi on linjassa Sampo-konsernin vahinkovakuutustoimintaan keskittyvän strategian kanssa. Hallitus jatkaa arviointiprosessiaan, jossa tarkastellaan eri vaihtoehtoja tarkoituksenaan arvioida, voisiko Mandatumin eriyttäminen konsernista luoda omistaja-arvoa.

Hallitus on tyytyväinen nykyiseen konsernirakenteeseen sen tarjotessa liiketoiminnan ja pääomien hajautusta sekä kassavirtaa. Sampo odottaa julkistavansa lisätietoja strategisesta arvioinnista ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Omien osakkeiden osto-ohjelma

Sammon 9.6.2022 julkistettu, 1 miljardin euron suuruinen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma jatkui raportointikauden päättymisen jälkeen. Osto-ohjelma päättyi 8.2.2023, jolloin yhtiöllä oli hallussaan pörssipäivän päättymiseen mennessä yhteensä 5,4 miljoonaa Sammon A-osaketta, joka oli 1,05 prosenttia Sampo Oyj:n koko osakemäärästä samana ajankohtana yhtiön mitätöityä ostamiaan omia osakkeita joulukuussa 2022. Sampo osti kyseisen osto-ohjelman aikana 10.6.2022–8.2.2023 kaikkiaan 22,1 miljoonaa A-osakettaan, joista 16,7 miljoonaa osaketta mitätöitiin 8.12.2022. Osto-ohjelmasta on lisätietoja saatavilla osoitteessa www.sampo.com/takaisinostot.


Hallituksen puheenjohtajan seuraajaa koskeva ehdotus

Sammon nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ilmoitti 30.1.2023, että se aikoo ehdottaa entisen hallituksensa jäsenen Antti Mäkisen valintaa Sampo Oyj:n hallituksen uudeksi jäseneksi yhtiökokouksessa 17.5.2023 ja tämän nimitystä edelleen Sammon puheenjohtajaksi. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ilmoitti aiemmin, että hän ei ole valittavissa uudelleen yhtiön hallitukseen.

Antti Mäkisellä on yli 20 vuoden kokemus finanssialan johtotehtävistä mm. Nordeassa, eQ Oyj:ssä ja SEB Enskilda Securitiesissa. Mäkinen on toiminut Solidium Oy:n toimitusjohtajana sekä mm. Sammon ja ja Metso Outotecin hallituksissa sekä Stora Enson hallituksen puheenjohtajana. Antti Mäkinen on syntynyt vuonna 1961 ja suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010
Sami Taipalus, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 516 0030
Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031


Puhelinkonferenssi

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 14.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 2319 5437, +46 8 5052 0424, +44 33 0551 0200 tai +1 786 697 3501. Puhelinkonferenssin tunnus: Sampo.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee tammi-maaliskuun 2023 osavuosiraporttinsa 10.5.2023.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Liite