Company Announcements

UMICORE JAARRESULTATEN 2022: VEERKRACHTIGE BEDRIJFSPRESTATIE IN EEN VOLATIELE MARKT

Source: OMX
UMICORE JAARRESULTATEN 2022: VEERKRACHTIGE BEDRIJFSPRESTATIE IN EEN VOLATIELE MARKT

JAARRESULTATEN 2022

UMICORE JAARRESULTATEN 2022: VEERKRACHTIGE BEDRIJFSPRESTATIE IN EEN VOLATIELE MARKT


BELANGRIJKSTE MIJLPALEN

  • Inkomsten1 van € 4,2 miljard (+10%)
  • Aangepaste EBITDA van € 1.151 miljoen (-8%) en aangepaste EBITDA-marge van 27,3% (in vergelijking met 32,5% in 2021)
  • Aangepaste EBIT van € 865 miljoen (-11%)
  • EBIT aanpassingen van -€ 32 miljoen
  • ROCE van 19,2% (in vergelijking met 22,2% in 2021)
  • Aangepaste nettowinst (aandeel Groep) van € 593 miljoen en aangepaste EPS van € 2,47
  • Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 835 miljoen (t.o.v. € 1.405 miljoen in 2021); vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 344 miljoen (t.o.v. € 989 miljoen in 2021)
  • De investeringsuitgaven bedroegen € 470 miljoen (t.o.v. € 389 miljoen in 2021)
  • Nettoschuld van € 1.104 miljoen, in vergelijking met € 960 miljoen eind 2021. Dat komt overeen met een nettoschuld / aangepaste EBITDA-ratio over de laatste 12 maanden van 0,96.
  • Voorgesteld bruto jaarlijks dividend voor 2022 van € 0,80 waarvan € 0,55 te betalen in mei 2023, met een interim dividend van € 0,25 dat in augustus 2022 werd uitgekeerd.


Umicore behaalde sterke resultaten in 2022 in een context van ernstige marktverstoringen, kosteninflatie en een volatiele omgeving voor edelmetaalprijzen. De inkomsten1 van de Groep voor het volledige jaar bedroegen € 4,2 miljard, een stijging met 10% ten opzichte van het vorige jaar, aangedreven door sterke operationele resultaten, hogere volumes en prijzen. De aangepaste EBITDA bedroeg € 1.151 miljoen, een daling met 8% ten opzichte van het in 2021 bereikte recordniveau, als gevolg van hogere uitgaven voor innovatie en toekomstige groei, kosteninflatie2, en minder gunstige edelmetaalprijzen3. De vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bleef sterk op € 344 miljoen ondanks hogere werkkapitaalvereisten, voornamelijk als gevolg van het recordniveau van de lithiumprijs, en hogere investeringsuitgaven. De netto financiële schuld steeg lichtjes naar € 1,1 miljard, wat resulteerde in een netto financiële schuld / aangepaste EBITDA-ratio over de laatste 12 maanden van 0,96.

De inkomsten en winst in Catalysis bereikten recordniveaus. Automotive Catalysts presteerde aanzienlijk beter dan de wereldwijde automarkt, dankzij een gunstige platform- en klantenmix in technologieën voor personenwagens en een groter marktaandeel. Operationele uitmuntendheid en het vermogen om de kosteninflatie door te rekenen, resulteerden in een record aangepaste EBITDA van € 419 miljoen.

De inkomsten en winst in Energy & Surface Technologies stegen aanzienlijk, met een aangepaste EBITDA van € 290 miljoen. Cobalt & Specialty Materials profiteerde in de eerste helft van het jaar van een uitzonderlijk sterke vraag en een ondersteunende prijsomgeving voor kobalt en nikkel, voor de verwachte normalisatie van de vraagpatronen in de tweede helft van het jaar. De resultaten van Rechargeable Battery Materials omvatten een gunstige blootstelling aan de stijging van de lithiumprijs. Zoals verwacht en eerder aangekondigd, bleven de verkoopvolumes van actieve kathodematerialen eerder gematigd.

Recycling behaalde opnieuw uitstekende operationele resultaten met inkomsten gelijkaardig aan het niveau dat in 2021 werd bereikt. De business unit Precious Metals Refining profiteerde van solide volumes en een algemeen gunstige bevoorradingsmix. Een iets lagere bijdrage van de trading activiteit in Precious Metals Management werd gecompenseerd door hogere inkomsten in de business unit Jewelry & Industrial Metals. De aangepaste EBITDA bedroeg € 532 miljoen, onder het niveau van 2021 door kosteninflatie en minder gunstige edelmetaalprijzen in vergelijking met 2021.

In 2022 werd ook Umicore’s ‘2030 RISE’-strategie gelanceerd, ontwikkeld om significante, waardecreërende groei te verwezenlijken. De business unit Rechargeable Battery Materials kon aanzienlijke vooruitgang boeken dankzij het afsluiten van enkele langlopende, waardecreërende klantencontracten en leverancierspartnerschappen en door belangrijke mijlpalen te bereiken in het uitbouwen van haar aanwezigheid in de Europese en Noord-Amerikaanse waardeketen. De business groups Catalysis en Recycling toonden opnieuw hun veerkracht, operationele uitmuntendheid en vermogen om sterke vrije kasstromen te genereren in een zeer uitdagende marktcontext. Die verwezenlijkingen bevestigen dat Umicore groei, rendement en kasstromen in evenwicht kan houden gedurende de looptijd van haar 2030 RISE-strategie en zijn het bewijs van de uitvoering ervan. De Groep heeft ook haar financieringsbasis gediversifieerd en uitgebreid aan aantrekkelijke voorwaarden met nieuw uitgegeven duurzaamheidsgerelateerde schuldinstrumenten voor een totaalbedrag van € 1.091 miljoen. Bovendien heeft het ‘Science Based Target initiative’ (SBTi) de tussentijdse doelstellingen van Umicore inzake broeikasreductie voor 2030 gevalideerd, een belangrijke mijlpaal in haar Let’s go for Zero-ambities om de uitstoot van broeikasgassen tot nul te herleiden tegen 2035, wat een integraal onderdeel is van de 2030 RISE-groeistrategie.


Mathias Miedreich, CEO Umicore: “Het jaar 2022 was een succesvolle start van onze ‘2030 RISE’-strategie, gericht op een versnelling van waardecreërende groei. We hebben sterke onderliggende operationele resultaten behaald in een uitdagende macro-economische situatie en hebben reeds tastbare vooruitgang geboekt in het behalen van belangrijke strategische en financiële doelstellingen. Ik ben ontzettend trots op het team van Umicore dat deze prestatie mogelijk heeft gemaakt en ik blijf ervan overtuigd dat we perfect geplaatst zijn om de vele groeimogelijkheden te benutten die de versnelde mobiliteitstransformatie biedt.”


Vooruitzichten 2023

Automotive Catalysts zal naar verwachting profiteren van haar sterke marktpositie in benzinekatalysatortoepassingen, een herstel van de bevoorradingsketen en van een voorzien aantrekken van de Chinese markt voor zware dieselvoertuigen. Dit in rekening nemend, wordt verwacht dat de aangepaste EBITDA van de business group Catalysis in 2023 een verdere goede toename kennen ten opzichte van 2022.

In Energy & Surface Technologies wordt verwacht dat de winsten van de business unit Rechargeable Battery Materials op het niveau van 2022 zullen blijven. Ervan uitgaande dat de business unit Cobalt & Speciality Materials niet langer zal profiteren van de uitzonderlijke winstgevendheid die zich in de eerste helft van 2022 voordeed, wordt verwacht dat de aangepaste EBITDA van de business group Energy & Surface Technologies in 2023 iets onder het niveau van 2022 zal liggen.

In Recycling wordt verwacht dat de business unit Precious Metals Refining zal kunnen blijven profiteren van een algemeen gunstige toeleveringsomgeving. Ervan uitgaande dat de huidige edelmetaalprijzen gedurende het hele jaar zullen aanhouden, wordt verwacht dat de aangepaste EBITDA in de business group Recyling in 2023 onder het niveau van 2022 zal liggen door het effect van de kostinflatie over het hele jaar.

Globaal wordt verwacht dat de aangepaste EBIT en EBITDA van de Groep onder het niveau van 2022 zullen liggen, in overeenstemming met de huidige marktverwachtingen.


Aangepaste inkomstendefinitie voor Energy & Surface Technologies om de vergelijkbaarheid te verbeteren

Aangezien lithium en mangaan in toenemende mate belangrijke en volatiele onderdelen zijn in herlaadbare batterijmaterialen, werd besloten om ze niet langer als verbruiksgoederen te behandelen, maar als ingedekte metalen. Dit om de boekhoudkundige benadering in overeenstemming te brengen met de inkomsten1-prestatie-indicator die in andere business units van Umicore wordt gebruikt. Dat zal het mogelijk maken verstoringen in de inkomsten als gevolg van de volatiliteit in de waarde van de aangekochte metalen te neutraliseren en de vergelijkbaarheid van de onderliggende prestaties van de business unit Rechargeable Battery Materials te verbeteren. Voortaan zal de aan de klant doorgerekende waarde van het aangekochte lithium en mangaan worden uitgesloten van de berekening van de inkomsten, zoals nu al het geval is voor kobalt en nikkel. De inkomsten van Energy & Surface Technologies voor 2021 en 2022 zijn dienovereenkomstig aangepast.


Rechargeable Battery Materials activiteiten worden ondergebracht in één juridische entiteit

De business unit Rechargeable Battery Materials vormt de kern van de 2030 RISE-strategie van Umicore. Als volgende stap in de uitvoering van haar strategie zal Umicore de activiteiten van Rechargeable Battery Materials onderbrengen in één juridische entiteit. Dergelijke opzet biedt de beste basis voor de business unit om op te schalen binnen Umicore en haar financieringsopties te maximaliseren, en tegelijkertijd haar ambitieuze 2030 RISE-doelstellingen te realiseren.


Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com 
Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com 
Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com 

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com 
Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@eu.umicore.com 


Vind hier alle documenten in verband met de jaarresultaten 2022.

 

Financiële kalender

28 maart 2023              Publicatie jaarverslag 2022
27 april 2023                Aandeelhoudersvergadering
2 mei 2023                   Datum waarop aandeel zonder dividend verhandeld wordt
3 mei 2023                   Registratiedatum voor dividend
4 mei 2023                   Datum betaling dividend
28 juli 2023                   Halfjaarresultaten 2023


Umicore profiel

Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2022 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 4,2 miljard (omzet van € 25,4 miljard) en had meer dan 11.000 mensen in dienst.


Een telefoonconferentie voor de media zal plaatsvinden vandaag om 8:30 CET. Meer informatie: https://umico.re/FYR-2022-MediaCall

Een telefoonconferentie en webcast voor analisten en beleggers  zal plaatsvinden vandaag om 09:30 CET. Meer informatie: https://channel.royalcast.com/landingpage/umicore/20230216_1/
1 Alle verwijzingen naar inkomsten in dit document hebben betrekking op inkomsten exclusief metalen (d.w.z. alle inkomstenelementen min de waarde van volgende aangekochte metalen: Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li, Mn). Met betrekking tot de uitsluiting van lithium en mangaan; zie blz. 3 en het hoofdstuk Energy & Surface Technologies voor meer informatie.

2 De kosteninflatie bedroeg € 184 miljoen gedurende 2022.

3 In 2022 had de edelmetaalprijsomgeving in vergelijking met 2021 een negatieve impact van € 70 miljoen.