Company Announcements

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Source: OMX
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 30. marts 2023, kl. 15.00 i Jysk Musikteater, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg, med følgende

DAGSORDEN for generalforsamlingen:

a. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
b. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
c. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
d. Fastsættelse af vederlag for repræsentantskab og bestyrelse:
  1 Fastsættelse af repræsentantskabets vederlag for 2023, jf. vedtægternes § 15, stk. 5.
  2 Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for 2023, jf. vedtægternes § 16, stk. 9.
e. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste ordinære generalforsamling ad én eller flere omgange kan erhverve egne aktier for op til i alt nominelt kr.  64.272.095 og mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ Copenhagen A/S.
f. Behandling af fremkomne forslag.
  Forslag fremsat af bestyrelsen:
  1 Godkendelse af bankens vederlagspolitik
g. Valg af medlemmer:
  1 Valg af medlemmer til repræsentantskabet, jf. vedtægternes § 14, stk. 4. De foreslåede kandidater og nærmere information om disse kan fra onsdag den 8. marts 2023 ses på bankens hjemmeside.
  2 Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 16, stk. 1, litra b.
Bestyrelsen foreslår, at der ikke vælges bestyrelsesmedlemmer under dette punkt, idet den siddende bestyrelse opfylder Finanstilsynets krav til relevant viden og erfaring.
h. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Revisionspartnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke - og har ikke været - underlagt nogen aftale med en tredjepart, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.
i. Eventuelt.

Henvisning til Jyske Banks hjemmeside for yderligere oplysninger
Hvor der i indkaldelsen henvises til bankens hjemmeside for yderligere informationer, kan dette link benyttes: https://www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger.

Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato
Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 642.720.950 fordelt på aktier á nominelt kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er torsdag den 23. marts 2023, være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret over for banken.

Fuldmagt og brevstemme
Aktionærer kan fra onsdag den 8. marts til og med fredag den 24. marts 2023 afgive instruktionsfuldmagt, fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Aktionærer kan møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig.

Aktionærer kan endvidere fra onsdag den 8. marts til onsdag den 29. marts 2023, kl. 10.00, afgive brevstemme enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kan ske på InvestorPortalen via bankens hjemmeside. Blanket til brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan enten rekvireres i en af bankens afdelinger eller hentes på bankens hjemmeside. Såfremt blanketten anvendes, kan den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. post til Euronext Securities (VP Securities A/S) på adressen Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com. Blanketten skal være Euronext Securities (VP Securities A/S) i hænde inden ovennævnte fristers udløb, ligesom afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme skal være sket inden for samme frister.

Kontoførende pengeinstitut
Jyske Banks aktionærer kan vælge Jyske Bank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Jyske Bank A/S.

Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærer opfordres til at stille skriftlige spørgsmål inden generalforsamlingen om dagsordenens punkter eller til bankens stilling i øvrigt. Spørgsmål sendes til Jyske Bank A/S, Juridisk afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, eller på mail til Juridisk@jyskebank.dk. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen, og aktionærer, der har stillet spørgsmål, vil modtage svar direkte fra banken. På generalforsamlingen vil ledelsen ligeledes besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bankens stilling samt spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger
Følgende dokumenter og information kan hentes på bankens hjemmeside fra onsdag den 8. marts 2023:
1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
4. Årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning.
5. Kandidatliste samt nærmere information om de foreslåede kandidater vedr. valg til repræsentantskab og bestyrelse.
6. De formularer, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

Anmeldelse af deltagelse
Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, skal have et adgangskort.
Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på InvestorPortalen via bankens hjemmeside eller i bankens
afdelinger fra onsdag den 8. marts 2023 til og med fredag den 24. marts 2023.
Jyske Bank vil som tidligere år sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver dog - hvis ikke du allerede har
registreret din e-mailadresse på InvestorPortalen - at denne registreres, når du bestiller adgangskortet. Efter
tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort, som du blot kan vise på din smartphone eller tablet, når du
møder op til generalforsamlingen. Medmindre du har afgivet fuldmagt, vil du ved fremvisning af adgangskortet få
udleveret din stemmeseddel. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du ved bestilling af
adgangskort vælger ikke at modtage dette via e-mail, vil du i stedet skulle afhente dit adgangskort ved indgangen
til generalforsamlingen. For at kunne få adgangskortet udleveret, kræver det fremvisning af gyldig legitimation.

Live-webcast
Generalforsamlingen vil blive live-webcastet via Euronext Securities (VP Securities A/S’) generalforsamlingsportal. Transmissionen vil omfatte såvel billede som lyd. For at følge generalforsamlingen skal aktionærerne logge sig på generalforsamlingsportalen med sit MitID eller VP-ID. Det kræver ikke tilmelding til generalforsamlingen at følge webcasten. Der vil ikke være mulighed for at fremkomme med spørgsmål og indlæg og/eller afgive stemme undervejs.

Tekniske krav
Anvendes en PC (Android) til at følge generalforsamlingen, kan internetbrowserne Edge, Chrome, Firefox eller Opera anvendes.  Anvendes en Mac, IPhone eller iPad kan en af de 4 nyeste versioner af Safari (version 13, 14, 15 og 16) anvendes. Ved ældre Apple-udstyr, som ikke har nyeste versioner af Safari, kan der i stedet installeres en Chrome-browser, som kan benyttes.

Aktionærerne bør som minimum have en 5-10 Mbit/s -forbindelse for at sikre en god transmission.

Inden afholdelsen af generalforsamlingen vil der fra kl. 13.30 være mulighed for kaffe/te m.v.

Silkeborg, den 28. februar 2023
Bestyrelsen

Vedhæftet fil