Company Announcements

Beslutninger på Vestjysk Bank A/S’ ordinære generalforsamling den 9. marts 2023

Source: OMX
Beslutninger på Vestjysk Bank A/S’ ordinære generalforsamling den 9. marts 2023

Nasdaq Copenhagen A/S


I dag, den 9. marts 2023, afholdte banken ordinær generalforsamling med følgende dagsorden som tidligere offentliggjort:


 1. Bestyrelsens mundtlige beretning om Bankens virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning
 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
 7. Valg af revisor
 8. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

8.a.   Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

8.b    Fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer (vedtægternes punkt 10.10)

8.c    Fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for eksisterende aktionærer (vedtægternes punkt 10.11)

8.d    Ændring af bestyrelsens sammensætning (vedtægternes punkt 10.1)

8.e    Fjernelse af binavn (vedtægternes punkt 1.2)

8.f     Præcisering af vedtægternes punkt 9.7

8.g    Bemyndigelse til dirigenten

 1. Eventuelt


Bestyrelsens beretning blev indledningsvist taget til efterretning og den reviderede årsrapport for 2022 samt bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport blev herefter vedtaget. Årets resultat anvendes derfor således:

 1. Udbetaling af udbytte på DKK 0,110061 pr. aktie, svarende til ca. 135,8 mio. kroner.
 2. Overførsel af DKK 20.460.000 til indehavere af hybrid kapital.
 3. Henlæggelse af DKK 387.108.000 til egenkapitalen.


Ved vejledende afstemning godkendte generalforsamlingen vederlagsrapporten for 2022, og herefter blev forslaget om vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for det indeværende regnskabsår vedtaget. Endelig blev forslaget om vederlag for bæredygtighedsudvalget for regnskabsåret 2022 med tilbagevirkende kraft vedtaget.


De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen, hvorfor valgperioden for sådanne bestyrelsesmedlemmer udløb på den ordinære generalforsamling. Kim Rønnow Duus, Gert Rinaldo Jonassen, Anna Bolette van Ingen Bro, Hanne Træholt Odegaard, Bent Ejnar Juul Simonsen, Jan Nordstrøm, og Lars Langhoff blev alle genvalgt. Kim Rønnow Duus blev genvalgt som formand for bestyrelsen. Derudover blev Gert Rinaldo Jonassen genvalgt som næstformand for bestyrelsen.


EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for banken.


Forslagene i punkt 8.a. til og med 8.g. som fremsat af bestyrelsen blev alle vedtaget af generalforsamlingen som fremsat i indkaldelsen med den fuldstændige dagsorden den 9. februar 2023.


Dirigenten blev bemyndiget – med substitutionsret – til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer og tilføjelser heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.


En generalforsamlingsprotokol vil blive gjort tilgængelig på Vestjysk Banks hjemmeside www.vestjyskbank.dk senest 2 uger fra dags dato.


Vestjysk Bank A/S

Bestyrelsen


Vestjysk Bank A/S
Industrivej Syd 13C
7400 Herning
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk