Company Announcements

Forløb af ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2023

Source: OMX
Forløb af ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2023


SELSKABSMEDDELELSE


A.P. Møller - Mærsk A/S – Forløb af ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2023


Generalforsamling i A.P. Møller - Mærsk A/S afholdtes tirsdag den 28. marts 2023 som fuldstændig elektronisk generalforsamling i henhold til nedenstående dagsorden.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Niels Kornerup til dirigent.

                                                        Dagsorden

 1. Afholdelse af generalforsamlingen på engelsk med simultantolkning til og fra dansk.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at nærværende generalforsamling skulle afvikles på engelsk med simultantolkning til og fra dansk.

 1. Der afgives beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.

Formanden afgav beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.

 1. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt.

 1. Der træffes beslutning om decharge.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen decharge.

 1. Der træffes beslutning om anvendelse af overskud og udbyttets størrelse, bl.a. i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsens forslag om resultatdisponering som angivet i den godkendte årsrapport og udlodning af USD 10.894 mio. i udbytte til aktionærerne, svarende til i alt DKK 4.300 pr. aktie à nominelt DKK 1.000, blev godkendt.

 1. Vederlagsrapporten fremlægges til godkendelse.

Vederlagsrapporten blev fremlagt og godkendt.

 1. Der træffes beslutning om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 15 % af selskabets aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

Bemyndigelsen skulle gælde til og med den 30. april 2025.

 1. Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.

Fra bestyrelsen afgik i henhold til vedtægterne Bernard Bot, Marc Engel, Arne Karlsson og Amparo Moraleda.

Bernard Bot, Marc Engel, Arne Karlsson og Amparo Moraleda blev genvalgt til bestyrelsen.

Endvidere blev Kasper Rørsted valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen bestod herefter af:
Robert Mærsk Uggla, Bernard Bot, Marc Engel, Arne Karlsson, Amparo Moraleda, Thomas Lindegaard Madsen, Julija Voitiekute, Marika Fredriksson og Kasper Rørsted.

 1. Valg af revision.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

 1. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 1. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling i 2024 at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.
 2. Generalforsamlingen godkendte den opdaterede vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S.
 3. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at nedsætte selskabets aktiekapital i overensstemmelse med følgende:

Aktiekapitalen skulle nedsættes fra nominelt kr. 18.707.161.000 med nominelt kr. 1.137.446.000, fordelt på 227.390 stk. A-aktier à kr. 1.000 og 910.056 stk. B-aktier à kr. 1.000, til nominelt kr. 17.569.715.000 ved annullering af egne aktier.

Kapitalnedsættelsen skulle ske til overkurs, idet den skulle ske til kurs 1.655,52 og 1.695,54 for henholdsvis A- og B-aktierne, jf. selskabslovens § 188, stk. 2, svarende til den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne var tilbagekøbt. Nedsættelsesbeløbet skulle anvendes til udbetaling til selskabet som kapitalejer, idet beløbet skulle overføres fra selskabets bundne kapital til dets frie reserver.

Som følge af forslaget skulle vedtægternes § 2.1 ændres med virkning fra gennemførelsen af kapitalnedsættelsen.

 1. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at direktionen kan bestå af 2-8 direktører frem for 3-8 direktører.

Som følge heraf skulle vedtægternes § 4 ændres.

 1. Generalforsamlingen godkendte, at det fremover skulle være muligt at afholde selskabets generalforsamlinger på engelsk, udarbejde dokumenter til generalforsamlingens interne brug på engelsk samt offentliggøre selskabsmeddelelser på engelsk. Derudover godkendte generalforsamlingen også, at selskabets koncernsprog skulle være engelsk.

Som følge heraf skulle vedtægternes § 17 stk. 2 ændres til en ny § 18.

 1. Aktionærerne AkademikerPension og LD Fondes forslag om, at bestyrelsen skulle kommunikere offentlig om:
 2. Selskabets bestræbelser på at respektere menneskerettighederne og arbejdstagerrettighederne i overensstemmelse med FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UNGP), og
 3. Hvilke menneskerettighedsrelaterede finansielle risici (hvis der er nogle), som selskabet havde identificeret, og hvordan selskabet forsøgte at adressere disse

blev ikke vedtaget.

 1. Aktionæren Kritiske Aktionærers forslag om, at rederiet ville arbejde aktivt for, at rederierne omfattes af OECDs aftale om, at store multinationale selskaber skal betale mindst 15 % i skat, blev ikke vedtaget.
 2. Aktionæren Kritiske Aktionærers forslag om, at selskabet skulle erklære sin tilslutning til indførslen af et solidaritetsbidrag i form af en engangsafgift, blev ikke vedtaget.
 3. Aktionæren Kritiske Aktionærers forslag om, at rederiet ville arbejde for en ophævelse af DIS-lovens § 10, blev ikke vedtaget.

_____________

Generalforsamlingen hævedes.

Kontaktperson: Head of Board Secretariat, Anne Pindborg, tlf. nr. 33 63 36 61


Vedhæftet fil