Company Announcements

Valberedningens förslag till styrelse i HMS Networks

Source: OMX
Valberedningens förslag till styrelse i HMS Networks

HMS Networks AB (publ) valberedning föreslår två nya ledamöter. Styrelseledamöterna Kerstin Lindell och Henrik Johansson har avböjt omval och valberedning föreslår nyval av Ulf Södergren, tidigare CTO på ASSA ABLOY och Cecilia Wachtmeister, Vice President, Head of Group Sourcing & Procurement på Ericsson AB.

Vid årsstämman 2018 i HMS Networks AB föreslår bolagets valberedning omval av styrelseledamöterna Ray Mauritsson, VD på Axis AB (publ), Charlotte Brogren, Teknologichef (CTO) i Alimak AB (publ), Fredrik Hansson tidigare VD på Roxtec Group AB och Anders Mörck, CFO på Investment AB Latour. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Brogren.

Till nyval föreslås Ulf Södergren, (född 1953). Ulf har tidigare varit CTO på ASSA ABLOY AB och innan dess innehaft befattningar som bland annat Regional Manager och COO inom ASSA ABLOY-koncernen. Dessförinnan var han verksam inom Electrolux och ABB. Ulf är även styrelseledamot i Mantex AB. Till nyval föreslås också Cecilia Wachtmeister, (född 1966). Cecilia är verksam som Vice President, Head of Group Sourcing & Procurement på Ericsson AB och har mångårig erfarenhet av ledande positioner inom Ericsson AB. Cecilia är styrelseledamot i Kambi Group PLC.

Förslaget innebär att antalet bolagsstämmoutsedda styrelseledamöter är oförändrat under kommande mandatperiod och kommer att bestå av totalt sex ledamöter.

Valberedning föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för år 2018.

Valberedningen föreslår att: Valberedningen bildas efter att styrelsens ordförande identifierat de röstmässigt fyra största aktieägarna i Bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Identifikationen skall baseras på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och förvaltarförteckningen samt avse de som per den 31 augusti är registrerade i eget namn eller ingår i en ägargrupp.

Valberedningens ledamöter är: Ordförande Jan Svensson (Investment AB Latour), Staffan Dahlström (eget innehav), Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder), Per Trygg (SEB Fonder) samt Charlotte Brogren (styrelsens ordförande). Valberedningen är utsedd av ägare till ca 57 procent av bolagets aktier.

HMS årsstämma äger rum klockan 10:30 den 25 april 2018 på HMS huvudkontor i Halmstad, Stationsgatan 37.

För mer information, kontakta:
Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 709-17 29 01
Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 707-72 29 83

HMS offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 17:00 CET.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2017 uppgick till 1 183 MSEK sker till mer än 94 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Ravensburg, Nivelles och Igualada bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Belgien, Singapore, Spanien, Indien, England, Finland och Danmark. HMS har över 500 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under varumärkena Anybus®, IXXAT® och Intesis® samt produkter för fjärrövervakning under varumärket eWON®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology.