Company Announcements

Noble Corporation plc: Offentliggørelse af fritagelsesdokument

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

Meddelelse af hensigt om at fremsætte et frivilligt offentligt aktieombytningstilbud til aktionærerne i The Drilling Company of 1972 A/S i forbindelse med dets sammenlægning med Noble Corporation  samt offentliggørelse af fritagelsesdokument

SUGAR LAND, Texas , 8. august 2022 /PRNewswire/ -- Noble Corporation (NYSE: NE) ("Noble") og The Drilling Company of 1972 A/S (CSE: DRLCO) ("Maersk Drilling") offentliggjorde den 10. november 2021 deres aftale om at sammenlægge selskaberne i en overvejende aktie-for-aktie transaktion (jf. Nobles selskabsmeddelelse nr. 14/2021 af 10. november 2021).

I forlængelse af denne aftale meddeler Noble Corporation plc ("Topco") hermed sin hensigt om at fremsætte et frivilligt offentligt aktieombytningstilbud ("Ombytningstilbuddet") til aktionærerne i Maersk Drilling ("Maersk Drilling-aktionærerne") i overensstemmelse med § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020 om overtagelsestilbud ("Overtagelsesbekendtgørelsen"). Topco vil offentliggøre Ombytningstilbuddets vilkår og betingelser i et tilbudsdokument ("Tilbudsdokumentet"), som vil blive offentliggjort efter modtagelse af Finanstilsynets godkendelse, der forventes modtaget i dag..

I forbindelse med Ombytningstilbuddet har Finanstilsynet i dag godkendt et fritagelsesdokument udarbejdet af Topco i overensstemmelse med fritagelsesbestemmelserne i artikel 1, stk. 4, litra (f), og artikel 1, stk. 5, litra (e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017, med senere ændringer ("Prospektforordningen") samt i overensstemmelse med kravene i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2021/528 af 16. december 2020 ("Fritagelsesdokumentet").

Fritagelsesdokumentet indeholder blandt andre relevante oplysninger en beskrivelse af sammenlægningen og dens indvirkning på Noble og Maersk Drilling. Topco har, med forbehold for regulatoriske begrænsninger i visse jurisdiktioner, gjort Fritagelsesdokumentet tilgængeligt på www.noblecorp.com.

Sammenlægningen er blevet enstemmigt godkendt af bestyrelserne i både Noble og Maersk Drilling, og har endvidere tilslutning fra hovedaktionærerne i begge selskaber. Sammenlægningen blev godkendt med det fornødne flertal af Nobles aktionærer på en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 10. maj 2022. APMH Invest A/S, som ejer ca. 42 % af Maersk Drillings samlede aktiekapital og stemmerettigheder, har afgivet et uigenkaldeligt forhåndstilsagn om at acceptere Ombytningstilbuddet, og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond og Den A.P. Møllerske Støttefond, som tilsammen ejer ca. 12 % af Maersk Drillings samlede aktiekapital og stemmerettigheder, har erklæret deres hensigt om at acceptere Ombytningstilbuddet.

Endvidere vil Maersk Drillings bestyrelse i forbindelse med offentliggørelsen af Tilbudsdokumentet offentliggøre en redegørelse i henhold til Overtagelsesbekendtgørelsens § 22 vedrørende Ombytningstilbuddet ("Bestyrelsesredegørelsen"). Som det vil blive beskrevet nærmere i Bestyrelsesredegørelsen, har Maersk Drillings bestyrelse enstemmigt vedtaget at anbefale, at Maersk Drilling-aktionærerne accepterer Ombytningstilbuddet. Der henvises til den fuldstændige Bestyrelsesredegørelse, som vil være tilgængelig på både dansk og engelsk på Maersk Drillings hjemmeside investor.maerskdrilling.com, og efterfølgende også vil kunne downloades via Topcos hjemmeside www.noblecorp.com, med forbehold for regulatoriske begrænsninger i visse jurisdiktioner.

Robert W. Eifler, President og Chief Executive Officer i Noble, udtaler, at:

"Sammenlægningen af Noble og Maersk Drilling vil skabe en dynamisk og førende aktør inden for offshore boring. Sammen vil vi have en størrelse og kapacitet, der vil gøre os bedre i stand til at tjene vores kunder verden over og skabe langsigtet værdi for vores aktionærer. Jeg er glad for at have påbegyndt denne fase af processen og ser frem til at lukke transaktionen senere på året."

Rådgivere
Ducera Partners LLC og DNB Bank ASA fungerer som finansielle rådgivere, og Kirkland & Ellis LLP, Plesner Advokatpartnerselskab og Travers Smith LLP fungerer som juridiske rådgivere for Noble.

J.P. Morgan Securities plc fungerer som eneste finansielle rådgiver, og Davis Polk & Wardwell London LLP, Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab og Allen & Overy LLP fungerer som juridiske rådgivere for Maersk Drilling.

Yderligere information:
For yderligere oplysninger henvises til www.noblecorp.com eller e-mail investors@noblecorp.com.

Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version, har den danske version forrang.

Om Topco
Topco er et aktieselskab (på engelsk: public limited company), der er registreret i henhold til lovgivningen i England og Wales, og er et indirekte 100 % ejet datterselskab af Noble. Topco har til dato ikke ejet nogen aktiver eller drevet virksomhed. Efter gennemførelsen af sammenlægningen med Maersk Drilling vil Topco blive noteret på New York Stock Exchange og Nasdaq Copenhagen A/S, og Topco vil eje virksomhederne Noble, Maersk Drilling og deres respektive datterselskaber. For yderligere oplysninger om Topco henvises til www.noblecorp.com.

Om Noble
Noble (NYSE: NE) er en af de førende offshore-borerig-entreprenører inden for olie- og gasindustrien. Noble ejer og driver en af de mest moderne, alsidige og teknisk avancerede flåder i branchen for offshore-boring. Noble og dennes forgængere har beskæftiget sig med kontraktboring af olie- og gasbrønde siden 1921. Noble udfører i øjeblikket kontraktboring gennem sine datterselskaber, overvejende med fokus på boringer på ultradybt vand og højteknologisk jackup-boring i såvel etablerede som nye regioner verden over. Yderligere oplysninger om Noble er tilgængelige på www.noblecorp.com.

Om Maersk Drilling
Med 50 års driftserfaring i de mest udfordrende offshore-miljøer leverer Maersk Drilling (CSE:DRLCO) ansvarlige boreydelser til energiselskaber verden over. Maersk Drilling har hovedkontor i Danmark og ejer og driver en flåde bestående af offshore-borerigge og har specialiseret sig i barske miljøer og dybvandsoperationer. For yderligere oplysninger om Maersk Drilling henvises til www.maerskdrilling.com.

VIGTIG INFORMATION
I forbindelse med den påtænkte sammenlægningstransaktion har Topco indsendt en registreringserklæring på Form S-4 til U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), som indbefatter et prospekt ("Prospektet") for Topco, der skal anvendes i forbindelse med Ombytningstilbuddet fra Topco om at erhverve alle udestående aktier i Maersk Drilling. Registreringserklæringen på Form S-4 blev erklæret effektiv af SEC den 11. april 2022

INVESTORER OG AKTIONÆRER I MAERSK DRILLING OPFORDRES TIL AT LÆSE PROSPEKTET, FRITAGELSESDOKUMENTET OG TILBUDSDOKUMENTET (NÅR DET ER OFFENTLIGGJORT) SAMT ØVRIGE DOKUMENTER, SOM ER BLEVET ELLER VIL BLIVE INDSENDT TIL SEC ELLER FINANSTILSYNET ELLER OFFENTLIGGJORT PÅ TOPCOS HJEMMESIDE PÅ WWW.NOBLECORP.COM  VEDRØRENDE DEN PÅTÆNKTE SAMMENLÆGNINGSTRANSAKTION MELLEM NOBLE OG MAERSK DRILLING OG OMBYTNINGSTILBUDDET, DA DISSE DOKUMENTER INDEHOLDER ELLER VIL INDEHOLDE VIGTIGE OPLYSNINGER. 

Man kan også på SEC's hjemmeside www.sec.gov downloade et gratis eksemplar af Prospektet, en engelsk oversættelse af Tilbudsdokumentet (når det er offentliggjort), som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for Ombytningstilbuddet, samt øvrige relaterede dokumenter indsendt af Topco til SEC.

Denne meddelelse er kun til information og konstituerer hverken en invitation, opfordring tilbud eller råd til nogen person om at tegne eller på anden vis erhverve eller afhænde værdipapirer i Noble, Maersk Drilling eller Topco. De endelige vilkår og nærmere bestemmelser vedrørende Ombytningstilbuddet vil fremgå af Tilbudsdokumentet og fremgår af Fritagelsesdokumentet og dokumenter, der er eller vil blive indsendt til SEC. Investorer og Maersk Drilling-aktionærer eller indehavere af instrumenter, som giver ret til direkte eller indirekte at erhverve aktier i Maersk Drilling ("Maersk Drilling-aktier"), opfordres på det kraftigste til at læse Tilbudsdokumentet (når det er offentliggjort), Fritagelsesdokumentet og alle øvrige dokumenter vedrørende Ombytningstilbuddet, så snart de offentliggøres, da disse dokumenter indeholder eller vil indeholde vigtige oplysninger.

Medmindre det kræves i henhold til ufravigelige lovregler, er der ikke og vil der ikke blive foretaget nogen handling i nogen anden jurisdiktion end Danmark og USA, som kan tillade et offentligt udbud af aktier i Topco, de Tilbudte Topco-aktier, de midlertidige acceptaktier, der udstedes til indehavere af tilbudte Maersk Drilling-aktier i forbindelse med Ombytningstilbuddet ("Acceptaktierne") eller de midlertidige kontante acceptaktier, der udstedes i forbindelse med indehavere af Acceptaktiers valg om at modtage kontantbeløb i Ombytningstilbuddet ("Kontante Acceptaktier"), eller som kan tillade besiddelse eller udlevering af Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet eller andet markedsføringsmateriale, der vedrører aktierne i Topco, de ordinære A-aktier i Topco, der skal leveres i form af ejerrettigheder i Ombytningstilbuddet (de "Tilbudte Topco-aktier"), Acceptaktierne eller de Kontante Acceptaktier, bortset fra som beskrevet i Tilbudsdokumentet (når det er offentliggjort) eller Fritagelsesdokumentet.

HVERKEN SEC ELLER NOGEN AMERIKANSK DELSTATS BØRSTILSYN ELLER REGULATORISK MYNDIGHED HAR GODKENDT ELLER AFVIST DE VÆRDIPAPIRER, DER UDSTEDES I FORBINDELSE MED SAMMENLÆGNINGEN MELLEM NOBLE OG MAERSK DRILLING, ELLER AFGIVET NOGEN ERKLÆRING OM TILSTRÆKKELIGHEDEN ELLER RIGTIGHEDEN AF FRITAGELSESDOKUMENTET, TILBUDSDOKUMENTET ELLER NOGET ANDET DOKUMENT VEDRØRENDE OMBYTNINGSTILBUDDET. ERKLÆRINGER OM DET MODSATTE BETRAGTES SOM EN STRAFBAR HANDLING I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I USA.

I ethvert medlemsland i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ud over Danmark (hver især et "Relevant Land") er denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, alene rettet til og henvender sig alene til Maersk Drilling-aktionærer i det pågældende Relevante Land, som opfylder kriterierne for fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer, som defineret i Prospektforordningen.

Med undtagelse af det udbud, der påtænkes gennemført i Danmark, er det ved udarbejdelsen af denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, forudsat, at alle udbud af Tilbudte Topco-aktier, Acceptaktier og Kontante Acceptaktier, der tilbydes i forbindelse med Ombytningstilbuddet, foretages i overensstemmelse med en fritagelse i henhold til Prospektforordningen fra kravet om at udarbejde et prospekt i forbindelse med udbud af Tilbudte Topco-aktier, Acceptaktier og Kontante Acceptaktier. I overensstemmelse hermed bør en person, der foretager eller agter at foretage et udbud i et Relevant Land af Tilbudte Topco-aktier, Acceptaktier eller Kontante Acceptaktier, alene foretage et udbud under omstændigheder, hvorunder der ikke opstår en forpligtelse for Topco til at udarbejde et prospekt for et sådant udbud. Topco har ikke bemyndiget, og Topco vil ikke bemyndige, at der foretages noget udbud af Tilbudte Topco-aktier, Acceptaktier eller Kontante Acceptaktier gennem finansielle formidlere ud over udbud foretaget af Topco, som udgør det endelige udbud af Tilbudte Topco-aktier, Acceptaktier og Kontante Acceptaktier som påtænkt i Ombytningstilbuddet.

De Tilbudte Topco-aktier, Acceptaktierne og de Kontante Acceptaktier, der udbydes i Ombytningstilbuddet, er ikke blevet og vil ikke blive udbudt til offentligheden i noget Relevant Land. Uanset foranstående kan der foretages et udbud af de Tilbudte Topco-aktier, Acceptaktierne og de Kontante Acceptaktier, der udbydes i Ombytningstilbuddet, i et Relevant Land: (i) til kvalificerede investorer som defineret i Prospektforordningen, (ii) til færre end 150 fysiske eller juridiske personer pr. Relevant Land (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i Prospektforordningen), (iii) til investorer, som erhverver Tilbudte Topco-aktier, Acceptaktier og Kontante Acceptaktier for et samlet beløb på mindst EUR 100.000 pr. investor, for hvert enkelt udbud, og (iv) under andre omstændigheder, der henhører under Prospektforordningens artikel 1, stk. 4, forudsat at der indhentes forudgående samtykke fra Topco, og forudsat at et sådant udbud af Tilbudte Topco-aktier, Acceptaktier eller Kontante Acceptaktier ikke indebærer et krav om, at Topco skal offentliggøre et prospekt i henhold til Prospektforordningens artikel 3 eller et supplerende prospekt i henhold til Prospektforordningens artikel 23.

I forbindelse med det foregående afsnit betyder udtrykket "udbud til offentligheden" vedrørende Tilbudte Topco-aktier, Acceptaktier eller Kontante Acceptaktier i et Relevant Land den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om vilkårene for Ombytningstilbuddet, der gør en investor i stand til at træffe en beslutning om deltagelse i Ombytningstilbuddet.

I Storbritannien er denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, alene rettet mod og henvender sig alene til personer, som er a) både "kvalificerede investorer" (som defineret i Prospektforordningen som implementeret i britisk national ret i medfør af European Union (Withdrawal) Act 2018 (den "Britiske Prospektforordning")), og som enten er 1) personer, der har  professionel erfaring med investeringer som defineret i artikel 19, stk. 5, i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer ("FSMA-bekendtgørelsen"), eller 2) personer, der er "high net worth entities" som defineret i artikel 49, stk. 2, litra (a)-(d), i FSMA-bekendtgørelsen og/eller b) personer, til hvem det i øvrigt lovligt kan videreformidles, herunder i henhold til FSMA-bekendtgørelsen (idet alle sådanne personer a) og b) under ét betegnes "Relevante Britiske Personer"). Enhver investeringsaktivitet, som denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, vedrører, er kun tilgængelig for Relevante Britiske Personer. Enhver person, der ikke er en Relevant Britisk Person, bør ikke handle ud fra eller i tillid til denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, eller indholdet heraf.

Ombytningstilbuddet og denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, er og vil være underlagt dansk lovgivning. Ombytningstilbuddet vedrører værdipapirer i et dansk selskab og er underlagt oplysningsforpligtelserne i henhold til dansk lovgivning, som på væsentlige områder kan være forskellige fra dem, der gælder i USA, Storbritannien eller enhver anden relevant jurisdiktion.

Ombytningstilbuddet fremsættes i USA i henhold til Section 14(e) i og Regulation 14E bekendtgjort i Exchange Act med forbehold for de undtagelser, der fremgår af Rule 14d-1(c) i Exchange Act og i øvrigt i henhold til danske lovkrav. Ombytningstilbuddet er ikke underlagt Section 14(d)(1) i eller Regulation 14D bekendtgjort i Exchange Act. Selskabet er p.t. ikke underlagt periodiske rapporteringskrav i henhold til Exchange Act og skal ikke indsende og indsender ikke rapporter til SEC i henhold hertil.

Ombytningstilbuddet vil blive fremsat til Maersk Drilling-aktionærer, som er hjemmehørende i USA eller som er Relevante Britiske Personer hjemmehørende i Storbritannien, på samme vilkår og betingelser som dem, der gælder for alle andre Maersk Drilling-aktionærer, til hvem Ombytningstilbuddet vil blive fremsat. Alle dokumenter formidles til Maersk Drilling-aktionærer, som er hjemmehørende i USA eller som er Relevante Britiske Personer, på et grundlag, der er rimeligt sammenligneligt med den metode, der anvendes til formidling af sådanne dokumenter til andre Maersk Drilling-aktionærer.

Fremgangsmåden for at tilbyde Maersk Drilling-aktier og afregne det vederlag, der skal betales til hver enkelt Maersk Drilling-aktionær, der accepterer Ombytningstilbuddet, vil være i henhold til gældende danske regler, der på væsentlige områder kan være forskellige fra de regler og fremgangsmåder, der er gældende for et købstilbud vedrørende værdipapirerne i et selskab i USA eller Storbritannien, særligt for så vidt angår tilbagekaldelsesret, tidsplan for købstilbuddet, afviklingsprocedurer og betalingstidspunkt for værdipapirerne.

Denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, udgør ikke et prospekt i henhold til reglerne i den Britiske Prospektforordning og er ikke godkendt af eller indleveret til Financial Conduct Authority i Storbritannien.

Hvis Topco opnår det påkrævede antal Maersk Drilling-aktier, kan hver enkelt Maersk Drilling-aktionær hjemmehørende i Storbritannien, som ikke er en Relevant Britisk Person, få deres Maersk Drilling-aktier tvangsindløst i medfør af selskabslovens bestemmelser om tvangsindløsning.

Ombytningstilbuddet fremsættes ikke, og Maersk Drilling-aktierne vil ikke blive accepteret til køb, fra eller på vegne af personer, i en jurisdiktion, hvis fremsættelse eller accept heraf ikke ville være i overensstemmelse med værdipapirlovgivningen eller andre love eller regler i den pågældende jurisdiktion, eller hvis dette ville kræve registrering, godkendelse eller anmeldelse hos en regulatorisk myndighed, som ikke udtrykkeligt er påtænkt i Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet. Personer, der modtager Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet, og/eller som kommer i besiddelse af Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet, skal tage hensyn til og overholde alle sådanne begrænsninger og indhente de påkrævede bemyndigelser, godkendelser eller tilladelser. Hverken Topco eller nogen af dennes rådgivere påtager sig noget ansvar for en persons overtrædelse af enhver sådan begrænsning. Personer (herunder, men ikke begrænset til, depositarer, nominees og trustees), som agter at videreformidle Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet eller noget relateret dokument til en jurisdiktion uden for Danmark, bør gøre sig bekendt med lovgivningen i den pågældende jurisdiktion og bør endvidere omhyggeligt læse oplysningerne fremsat i Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet, inden de foretager sig noget. Udlevering af Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet i andre jurisdiktioner end Danmark kan være begrænset ved lov, og personer, der kommer i besiddelse af Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet, bør derfor gøre sig bekendt med og overholde sådanne eventuelle begrænsninger. Manglende overholdelse af sådanne begrænsninger kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen og reglerne i den pågældende jurisdiktion.

Manglende overholdelse af disse begrænsninger kan udgøre en overtrædelse af gældende værdipapirlovgivning. Enhver, der modtager Tilbudsdokumentet, Acceptblanketten vedlagt som Bilag 1 til Tilbudsdokumentet, Fritagelsesdokumentet og/eller andre dokumenter relateret til Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet eller Ombytningstilbuddet, eller som på anden måde kommer i besiddelse af sådanne dokumenter, har pligt til at gøre sig bekendt med og overholde alle sådanne begrænsninger. Enhver modtager af Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet, som er i tvivl om disse begrænsninger, bør rådføre sig med sine egne professionelle rådgivere i den relevante jurisdiktion. Hverken Topco eller Nobles finansielle rådgivere påtager sig noget ansvar for nogen persons overtrædelse af enhver sådan begrænsning.

I henhold til normal praksis i Danmark og i henhold til kravene i dansk lovgivning kan Topco eller enhver enhed, der handler i forståelse med Topco og enhver af deres respektive nominees eller mæglere (der fungerer som befuldmægtigede eller i lignende egenskab) til enhver tid foretage visse køb eller indgå aftale om køb af Maersk Drilling-aktier eller værdipapirer, der kan konverteres til eller ombyttes med Maersk Drilling-aktier uden for Ombytningstilbuddet. Dette kan ske før eller i løbet af den periode, hvor Ombytningstilbuddet er åbent for accept. Sådanne køb kan ske enten i markedet til gældende kurser eller i private transaktioner til forhandlede priser, i ethvert tilfælde så vidt muligt under gældende ret (inklusive under Rule 14e-5 af the Exchange Act). Eventuelle oplysninger om sådanne køb vil blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S og relevante elektroniske medier, hvis og i det omfang en sådan offentliggørelse kræves i henhold til gældende danske love, regler eller bestemmelser. I øvrigt kan de finansielle rådgivere til Topco, Noble, enhver enhed, der handler i forståelse med Topco, eller Danske Bank i dens rolle som afviklingsbank samt deres respektive tilknyttede virksomheder som led i udøvelsen af deres aktiviteter foretage eller eje en lang række investeringer, herunder fungere som modparter i visse derivat- eller afdækningsaftaler, og aktivt handle gælds- eller aktieinstrumenter (eller relaterede afledte finansielle instrumenter) samt andre typer finansielle instrumenter (herunder banklån) for egen regning og for deres kunders regning, og sådanne aktiviteter vedrørende investeringer og finansielle instrumenter kan omfatte værdipapirer og/eller instrumenter i Maersk Drilling.

FORBEHOLD VEDRØRENDE FREMADRETTEDE UDSAGN
Visse udsagn i denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, kan udgøre fremadrettede udsagn. 

Fremadrettede udsagn er udsagn (med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger) vedrørende fremtidige begivenheder og vedrørende forventede eller planlagte finansielle og driftsmæssige resultater for Noble og dets datterselskaber (samlet, "Noble-koncernen"), Maersk Drilling og dets datterselskaber ("Maersk Drilling-koncernen") og den sammenlagte Noble-koncern og Maersk Drilling-koncern efter gennemførelse af de påtænkte transaktioner i forbindelse med sammenlægningsaftalen mellem Noble og Maersk Drilling (den "Sammenlagte Koncern"). Ord som "tilsigter", "vurderer", "fortsætter", "forventer", "regner med", "agter", "planlægger", "søger", "vil", "kan", "vil måske", "ville", "kunne", "bør", "estimerer", "forudser", "muligvis" eller lignende udtryk, herunder i negeret form, kendetegner visse af disse fremadrettede udsagn. Fraværet af disse ord betyder dog ikke, at udsagnene ikke er fremadrettede. Andre fremadrettede udsagn kan genkendes i den sammenhæng, hvori udsagnet forekommer.

Selvom Topco vurderer, at forventningerne, der er afspejlet i disse fremadrettede udsagn, er rimelige pr. datoen for denne meddelelse, er de fremadrettede udsagn baseret på Topcos aktuelle forventninger, skøn, prognoser, formodninger og fremskrivninger om Noble-koncernens, Maersk Drilling-koncernens og den Sammenlagte Koncerns forretning og den branche, hvori Noble-koncernen og Maersk Drilling-koncernen opererer, samt på oplysninger, som Topco har modtaget fra Maersk Drilling-koncernen (herunder vedrørende prognoser, som Nobles ledelse har udarbejdet for Maersk Drillings forventede fremtidige resultatmæssige og driftsmæssige udvikling), og/eller som er uddraget fra publikationer, rapporter og andre dokumenter udarbejdet af Maersk Drilling-koncernen og/eller Noble-koncernen, og de er ikke garantier for fremtidige resultater eller fremtidig udvikling, og de er forbundet med kendte og ukendte risici, usikkerhedsfaktorer og andre væsentlige forhold uden for Noble-koncernens, Maersk Drilling-koncernens eller den Sammenlagte Koncerns kontrol, som kan få Noble-koncernens, Maersk Drilling-koncernens og/eller den Sammenlagte Koncerns faktiske resultater, udvikling eller præstationer til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, den fremtidige udvikling eller de fremtidige præstationer, der er udtrykt eller underforstået ved disse fremadrettede udsagn.

Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerhedsfaktorer aktualiseres, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Noble-koncernens, Maersk Drilling-koncernens og/eller den Sammenlagte Koncerns faktiske økonomiske stilling, pengestrømme eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet i denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet. Topco opfordrer Maersk Drilling-aktionærerne til at læse Tilbudsdokumentet (når det er offentliggjort) og Fritagelsesdokumentet i deres helhed for en mere fyldestgørende omtale af de forhold, der kan påvirke den Sammenlagte Koncerns fremtidige resultater og det marked, den opererer i.

Ethvert fremadrettet udsagn i denne meddelelse, herunder eventuelle relaterede bilag, gælder alene pr. datoen herfor.

Topco har ikke til hensigt og påtager sig ingen forpligtelser til at opdatere de fremadrettede udsagn i dette Tilbudsdokument, bortset fra som påkrævet i henhold til lovgivningen eller reglerne for New York Stock Exchange eller Nasdaq Copenhagen. Alle efterfølgende skriftlige og mundtlige fremadrettede udsagn, der kan henføres til Topco eller til personer, der handler på Topcos vegne, er udtrykkeligt fremsat med de forbehold, der er taget ovenfor og indeholdt i denne meddelelse, herunder ethvert bilag hertil.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1873943/Noble_Corporation_plc_Publication_of_Exemption_Document.pdf
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1587531/Noble_Corporation_Logo.jpg