Company Announcements

Påmindelse om udløb af tilbudsperioden for det anbefalede frivillige offentlige aktieombytningstilbud til aktionærerne i Maersk Drilling den 8. september 2022 kl. 23.59 dansk tid

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

SUGAR LAND, Texas , 5. september 2022 /PRNewswire/ -- Der henvises til det frivillige offentlige aktieombytningstilbud ("Ombytningstilbuddet") fremsat af Noble Corporation plc ("Topco") om at erhverve hele aktiekapitalen (eksklusive eventuelle egne aktier) i The Drilling Company of 1972 A/S ("Maersk Drilling") i forbindelse med sammenlægningen af Noble Corporation ("Noble") og Maersk Drilling.

Tilbudsdokumentet, som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for Ombytningstilbuddet, ("Tilbudsdokumentet") blev godkendt af Finanstilsynet den 8. august 2022 og offentliggjort af Topco samme dag. I henhold til Tilbudsdokumentet blev Ombytningstilbuddet gyldigt den 10. august 2022 og udløber den 8. september 2022 kl. 23.59 (dansk tid) ("Tilbudsperioden"). Ombytningstilbuddet anbefales af bestyrelsen i Maersk Drilling.

Topco vil gerne påminde alle aktionærer i Maersk Drilling ("Maersk Drilling-aktionærer"), som endnu ikke har tilbudt deres aktier i Maersk Drilling ("Maersk Drilling-aktier"), om at Tilbudsperioden udløber den 8. september 2022 kl. 23.59 dansk tid, og opfordre alle Maersk Drilling-aktionærer, som endnu ikke har tilbudt deres Maersk Drilling-aktier, til at gøre dette inden udløbet af Tilbudsperioden.

Aktionærer, som ønsker at acceptere Ombytningstilbuddet, henvises til Tilbudsdokumentet, som indeholder vilkårene og betingelserne for Ombytningstilbuddet, herunder procedurerne for accept og afvikling deraf. Maersk Drilling-aktionærerne bedes bemærke, at de skal meddele deres accept af Ombytningstilbuddet til deres eget kontoførende institut tidsnok til, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle accepten til Topco inden Tilbudsperiodens udløb.

De fuldstændige vilkår, betingelser og væsentlige elementer i Ombytningstilbuddet er indeholdt i Tilbudsdokumentet, som kan downloades via Topcos hjemmeside www.noblecorp.com, med forbehold for regulatoriske begrænsninger i visse jurisdiktioner. Maersk Drilling-aktionærerne opfordres også til at læse fritagelsesdokumentet, der er udarbejdet i overensstemmelse med fritagelsesbestemmelserne i artikel 1, stk. 4(f), og artikel 1, stk. 5(e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017, med senere ændringer ("Prospektforordningen") samt i overensstemmelse med kravene i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2021/528 af 16. december 2020 ("Fritagelsesdokumentet"), som indeholder andre relevante oplysninger samt en beskrivelse af sammenlægningen og dens indvirkning på Noble og Maersk Drilling. Fritagelsesdokumentet er vedlagt Tilbudsdokumentet og kan ligeledes downloades via Topcos hjemmeside www.noblecorp.com, med forbehold for regulatoriske begrænsninger i visse jurisdiktioner.

Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version er den danske version gældende. Ord og udtryk med stort begyndelsesbogstav, der anvendes, men ikke er defineret, i dette bilag, har samme betydning som i Fritagelsesdokumentet.

Yderligere information:
For yderligere oplysninger henvises til www.noblecorp.com eller e-mail investors@noblecorp.com.

Om Topco
Topco er et aktieselskab (på engelsk: public limited company), der er registreret i henhold til lovgivningen i England og Wales og er et indirekte 100% ejet datterselskab af Noble. Topco har til dato ikke ejet nogen aktiver eller drevet virksomhed. Efter gennemførelsen af sammenlægningen med Maersk Drilling vil Topco blive noteret på New York Stock Exchange og Nasdaq Copenhagen A/S, og Topco vil eje virksomhederne Noble, Maersk Drilling og deres respektive datterselskaber. For yderligere oplysninger om Topco henvises til www.noblecorp.com.

Om Noble
Noble (NYSE: NE) er en af de førende offshore-borerig-entreprenører inden for olie- og gasindustrien. Noble ejer og driver en af de mest moderne, alsidige og teknisk avancerede flåder i branchen for offshore-boring. Noble og dennes forgængere har beskæftiget sig med kontraktboring af olie- og gasbrønde siden 1921. Noble udfører i øjeblikket kontraktboring gennem sine datterselskaber, overvejende med fokus på boringer på ultradybt vand og højteknologisk jackup-boring i såvel etablerede som nye regioner verden over. Yderligere oplysninger om Noble er tilgængelige på www.noblecorp.com.

Om Maersk Drilling
Med 50 års driftserfaring i de mest udfordrende offshore-miljøer leverer Maersk Drilling (CSE:DRLCO) ansvarlige boreydelser til energiselskaber verden over. Maersk Drilling har hovedkontor i Danmark og ejer og driver en flåde bestående af offshore-borerigge og har specialiseret sig i barske miljøer og dybvandsoperationer. For yderligere oplysninger om Maersk Drilling henvises til www.maerskdrilling.com.

Yderligere information og hvor det kan findes
I forbindelse med den påtænkte sammenlægning har Topco indsendt en registreringserklæring på Form S-4 ("Registreringserklæringen") til U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), som indbefatter (1) aktionærinformation fra Noble, som udgør et prospekt for Topco og (2) et udbudsprospekt for Topco, der skal anvendes i forbindelse med Ombytningstilbuddet fra Topco om at ombytte Maersk Drilling-aktier til Topco-aktier. Registreringserklæringen på Form S-4 blev erklæret effektiv af SEC den 11. april 2022. Herudover godkendte det danske Finanstilsyn den 8. august 2022 offentliggørelsen af Fritagelsesdokumentet og Tilbudsdokumentet den 8. august 2022. Denne meddelelse indeholder ikke alle oplysninger, som bør overvejes vedrørende den foreslåede transaktion og udgør ikke et grundlag for nogen investeringsbeslutning eller nogen anden beslutning i relation til den foreslåede sammenlægning.

INVESTORER OG AKTIONÆRER OPFORDRES TIL GRUNDIGT AT LÆSE AKTIONÆRINFORMATIONEN/PROSPEKTET, FRITAGELSESDOKUMENTET OG TILBUDSDOKUMENTET REALTERET TIL DEN PÅTÆNKTE SAMMENLÆGNING I SIN HELHED, OG ETHVERT ANDET DOKUMENT, INDSENDT AF HVER AF TOPCO, MAERSK DRILLING OG NOBLE TIL SEC ELLER DET DANSKE FINANSTILSYN ELLER OFFENTLIGGJORT PÅ TOPCO'S HJEMMESIDE PÅ WWW.NOBLECORP.COM I FORBINDELSE MED SAMMENLÆGNINGEN ELLER INDARBEJDET VED REFERENCE DERTIL, IDET DE VIL INDEHOLDE VIGTIGE OLYSNINGER OM TOPCO, MAERSK DRILLING OG NOBLE, DEN PÅTÆNKTE SAMMENLÆGNING OG RELATEREDE FORHOLD.

Investorer og aktionærer kan indhente gratis kopier af aktionærinformationen/prospektet og alle andre dokumenter indsendt til SEC af Topco og Noble gennem SECs hjemmeside www.sec.gov. Derudover kan investorer og aktionærer indhente gratis kopier af aktionærinformationen/prospektet og alle andre dokumenter forbundet hermed på Maersk Drillings hjemmeside www.maerskdrilling.com eller på Nobles hjemmeside www.noblecorp.com eller ved skriftlig forespørgsel til Noble hos Noble Corporation med henvendelse til Richard B. Barker, 13135 Dairy Ashford, Suite 800, Sugar Land, Texas 77478.

Vigtig information
Denne meddelelse er kun til information og konstituerer hverken en invitation, opfordring tilbud eller råd til nogen person om at tegne eller på anden vis erhverve eller afhænde værdipapirer i Noble, Maersk Drilling eller Topco. De endelige vilkår og nærmere bestemmelser vedrørende Ombytningstilbuddet fremgår af Tilbudsdokumentet og fremgår af Fritagelsesdokumentet og dokumenter, der er eller vil blive indsendt til SEC. 

Medmindre det kræves i henhold til ufravigelige lovregler, er der ikke og vil der ikke blive foretaget nogen handling i nogen anden jurisdiktion end Danmark og USA, som kan tillade et offentligt udbud af aktier i Topco, de Udbudte Topco-aktier, Acceptaktier eller Kontante Acceptaktier, eller som kan tillade besiddelse eller udlevering af Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet eller andet markedsføringsmateriale, der vedrører aktierne i Topco, de Udbudte Topco-aktier, Acceptaktierne eller de Kontante Acceptaktier, bortset fra som beskrevet i Tilbudsdokumentet eller Fritagelsesdokumentet.

HVERKEN SEC ELLER NOGEN AMERIKANSK DELSTATS BØRSTILSYN ELLER REGULATORISK MYNDIGHED HAR GODKENDT ELLER AFVIST DE VÆRDIPAPIRER, DER UDSTEDES I FORBINDELSE MED SAMMENLÆGNINGEN MELLEM NOBLE OG MAERSK DRILLING, ELLER AFGIVET NOGEN ERKLÆRING OM TILSTRÆKKELIGHEDEN ELLER RIGTIGHEDEN AF FRITAGELSESDOKUMENTET, TILBUDSDOKUMENTET ELLER NOGET ANDET DOKUMENT VEDRØRENDE OMBYTNINGSTILBUDDET. ERKLÆRINGER OM DET MODSATTE BETRAGTES SOM EN STRAFBAR HANDLING I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I USA.

I ethvert medlemsland i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ud over Danmark (hver især et "Relevant Land") er denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, alene rettet til og henvender sig alene til Maersk Drilling-aktionærer i det pågældende Relevante Land, som opfylder kriterierne for fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer, som defineret i Prospektforordningen.

Med undtagelse af det udbud, der påtænkes gennemført i Danmark, er det ved udarbejdelsen af denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, forudsat, at alle udbud af Udbudte Topco-aktier, Acceptaktier og Kontante Acceptaktier, der tilbydes i forbindelse med Ombytningstilbuddet, foretages i overensstemmelse med en fritagelse i henhold til Prospektforordningen fra kravet om at udarbejde et prospekt i forbindelse med udbud af Udbudte Topco-aktier, Acceptaktier og Kontante Acceptaktier. I overensstemmelse hermed bør en person, der foretager eller agter at foretage et udbud i et Relevant Land af Udbudte Topco-aktier, Acceptaktier eller Kontante Acceptaktier, alene foretage et udbud under omstændigheder, hvorunder der ikke opstår en forpligtelse for Topco til at udarbejde et prospekt for et sådant udbud. Topco har ikke bemyndiget, og Topco vil ikke bemyndige, at der foretages noget udbud af Udbudte Topco-aktier, Acceptaktier eller Kontante Acceptaktier gennem finansielle formidlere ud over udbud foretaget af Topco, som udgør det endelige udbud af Udbudte Topco-aktier, Acceptaktier og Kontante Acceptaktier som påtænkt i Ombytningstilbuddet.

De Udbudte Topco-aktier, Acceptaktierne og de Kontante Acceptaktier, der udbydes i Ombytningstilbuddet, er ikke blevet og vil ikke blive udbudt til offentligheden i noget Relevant Land. Uanset foranstående kan der foretages et udbud af de Udbudte Topco-aktier, Acceptaktierne og de Kontante Acceptaktier, der udbydes i Ombytningstilbuddet, i et Relevant Land: (i) til kvalificerede investorer som defineret i Prospektforordningen, (ii) til færre end 150 fysiske eller juridiske personer pr. Relevant Land (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i Prospektforordningen), (iii) til investorer, som erhverver Udbudte Topco-aktier, Acceptaktier og Kontante Acceptaktier for et samlet beløb på mindst EUR 100.000 pr. investor, for hvert enkelt udbud, og (iv) under andre omstændigheder, der henhører under Prospektforordningens artikel 1, stk. 4, forudsat at der indhentes forudgående samtykke fra Topco, og forudsat at et sådant udbud af Udbudte Topco-aktier, Acceptaktier eller Kontante Acceptaktier ikke indebærer et krav om, at Topco skal offentliggøre et prospekt i henhold til Prospektforordningens artikel 3 eller et supplerende prospekt i henhold til Prospektforordningens artikel 23.

I forbindelse med ovennævnte afsnit betyder udtrykket "udbud til offentligheden" vedrørende Udbudte Topco-aktier, Acceptaktier eller Kontante Acceptaktier i et Relevant Land den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om vilkårene for Ombytningstilbuddet, der gør en investor i stand til at træffe en beslutning om deltagelse i Ombytningstilbuddet.

I Storbritannien er denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, alene rettet mod og henvender sig alene til personer, som er a) både "kvalificerede investorer" (som defineret i Prospektforordningen som implementeret i britisk national ret i medfør af European Union (Withdrawal) Act 2018 (den "Britiske Prospektforordning")), og som enten er 1) personer, der har  professionel erfaring med investeringer som defineret i artikel 19, stk. 5, i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer ("FSMA-bekendtgørelsen"), eller 2) personer, der er "high net worth entities" som defineret i artikel 49, stk. 2, litra (a)-(d), i FSMA-bekendtgørelsen og/eller b) personer, til hvem det i øvrigt lovligt kan videreformidles, herunder i henhold til FSMA-bekendtgørelsen (idet alle sådanne personer a) og b) under ét betegnes "Relevante Britiske Personer"). Enhver investeringsaktivitet, som denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, vedrører, er kun tilgængelig for Relevante Britiske Personer. Enhver person, der ikke er en Relevant Britisk Person, bør ikke handle ud fra eller i tillid til denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, eller indholdet heraf.

Ombytningstilbuddet og denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, er og vil være underlagt dansk lovgivning. Ombytningstilbuddet vedrører værdipapirer i et dansk selskab og er underlagt oplysningsforpligtelserne i henhold til dansk lovgivning, som på væsentlige områder kan være forskellige fra dem, der gælder i USA, Storbritannien eller enhver anden jurisdiktion.

Ombytningstilbuddet fremsættes i USA i henhold til Section 14(e) i, og Regulation 14E bekendtgjort i, den amerikanske værdipapirhandelslov (U.S. Securities and Exchange Act of 193, as amended) med forbehold for de undtagelser, der fremgår af Rule 14d-1(c) i den amerikanske værdipapirhandelslov og i øvrigt i henhold til danske lovkrav. Ombytningstilbuddet er ikke underlagt Section14(d)(1) i eller Regulation 14D bekendtgjort under den amerikanske værdipapirhandelslov. Maersk Drilling er pt. ikke underlagt periodiske rapporteringskrav i henhold til den amerikanske værdipapirhandelslov og skal ikke indsende og indsender ikke rapporter til SEC i henhold hertil. 

Ombytningstilbuddet fremsættes til Maersk Drilling-aktionærer, som er bosiddende i USA, eller som er Relevante Britiske Personer hjemmehørende i Storbritannien, på samme vilkår og betingelser som dem, der gælder for alle andre Maersk Drilling-aktionærer, til hvem Ombytningstilbuddet fremsættes. Alle dokumenter formidles til Maersk Drilling-aktionærer, som er bosiddende i USA, eller som er Relevante Britiske Personer bosiddende i Storbritannien, på et grundlag, der er rimeligt sammenligneligt med den metode, der anvendes til formidling af sådanne dokumenter til andre Maersk Drilling-aktionærer.

Fremgangsmåden for at tilbyde Maersk Drilling-aktier og afregne det vederlag, der skal betales til hver enkelt Maersk Drilling-aktionær, der accepterer Ombytningstilbuddet, vil være i henhold til gældende danske regler, der på væsentlige områder kan være forskellige fra de regler og fremgangsmåder, der er gældende for et købstilbud vedrørende værdipapirerne i et selskab i USA eller i Storbritannien, særligt for så vidt angår tilbagekaldelsesret, tidsplan for købstilbuddet, afviklingsprocedurer og betalingstidspunkt for værdipapirerne.

Denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, udgør ikke et prospekt i henhold til reglerne i den Britiske Prospektforordning og er ikke godkendt af eller indleveret til Financial Conduct Authority i Storbritannien.

Hvis Topco opnår det påkrævede antal Maersk Drilling-aktier, kan hver enkelt Maersk Drilling-aktionær hjemmehørende i Storbritannien, som ikke er en Relevant Britisk Person, få deres Maersk Drilling-aktier tvangsindløst i medfør af selskabslovens bestemmelser om tvangsindløsning.

Ombytningstilbuddet fremsættes ikke, og Maersk Drilling-aktierne vil ikke blive accepteret til køb, fra eller på vegne af personer, i en jurisdiktion, hvis fremsættelse eller accept heraf ikke ville være i overensstemmelse med værdipapirlovgivningen eller andre love eller regler i den pågældende jurisdiktion, eller hvis dette ville kræve registrering, godkendelse eller anmeldelse hos en regulatorisk myndighed, som ikke udtrykkeligt er påtænkt i Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet. Personer, der modtager Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet, og/eller som kommer i besiddelse af Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet, skal tage hensyn til og overholde alle sådanne begrænsninger og indhente de påkrævede bemyndigelser, godkendelser eller tilladelser. Hverken Topco eller nogen af dennes rådgivere påtager sig noget ansvar for en persons overtrædelse af enhver sådan begrænsning. Personer (herunder, men ikke begrænset til, depositarer, nominees og trustees), som agter at videreformidle Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet eller noget relateret dokument til en jurisdiktion uden for Danmark, bør gøre sig bekendt med lovgivningen i den pågældende jurisdiktion og bør endvidere omhyggeligt læse oplysningerne fremsat i Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet, inden de foretager sig noget. Udlevering af Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet i andre jurisdiktioner end Danmark kan være begrænset ved lov, og personer, der kommer i besiddelse af Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet, bør derfor gøre sig bekendt med og overholde sådanne eventuelle begrænsninger. Manglende overholdelse af sådanne begrænsninger kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen og reglerne i den pågældende jurisdiktion.

Manglende overholdelse af disse begrænsninger kan udgøre en overtrædelse af gældende værdipapirlovgivning. Enhver, der modtager Tilbudsdokumentet, Acceptblanketten vedlagt som Bilag 1 til Tilbudsdokumentet, Fritagelsesdokumentet og/eller andre dokumenter relateret til Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet eller Ombytningstilbuddet, eller som på anden måde kommer i besiddelse af sådanne dokumenter, har pligt til at gøre sig bekendt med og overholde alle sådanne begrænsninger. Enhver modtager af Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet, som er i tvivl om disse begrænsninger, bør rådføre sig med sine egne professionelle rådgivere i den relevante jurisdiktion. Hverken Topco eller Nobles finansielle rådgivere påtager sig noget ansvar for nogen persons overtrædelse af enhver sådan begrænsning.

I henhold til normal dansk praksis og i henhold til kravene i dansk lovgivning kan Topco eller enhver enhed, der handler i forståelse med Topco og enhver af deres respektive nominees eller mæglere (der fungerer som befuldmægtiget eller i lignende egenskab), til enhver tid foretage visse køb eller indgå aftale om køb af Maersk Drilling-aktier, eller værdipapirer, som kan konverteres til eller ombyttes med Maersk Drilling-aktier uden for Ombytningstilbuddet. Dette kan ske før eller i løbet af den periode, hvor Ombytningstilbuddet er åbent for accept. Sådanne køb kan ske enten i markedet til gældende kurser eller i private transaktioner til forhandlede priser, i ethvert tilfælde så vidt muligt under gældende ret (inklusive under Rule 14e-5 i den amerikanske værdipapirhandelslov). Eventuelle oplysninger om sådanne køb vil blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S og relevante elektroniske medier, hvis og i det omfang en sådan offentliggørelse kræves i henhold til gældende danske love, regler eller bestemmelser. I øvrigt kan både  Topcos finansielle rådgivere, Noble og Danske Bank A/S som afviklingsbank samt deres respektive associerede selskaber, som led i udøvelsen af deres aktiviteter foretage eller eje en lang række investeringer, herunder fungere som modparter til visse derivat- og afdækningsaftaler, og aktivt handle gælds- og aktieinstrumenter (eller relaterede afledte finansielle instrumenter) samt andre typer finansielle instrumenter (herunder banklån) for deres egen regning og deres kunders regning, og sådanne aktiviteter vedrørende investeringer og finansielle instrumenter kan omfatte værdipapirer og/eller instrumenter i Maersk Drilling.

FORBEHOLD VEDRØRENDE FREMADRETTEDE UDSAGN
Visse udsagn i denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, kan udgøre fremadrettede udsagn. 

Fremadrettede udsagn er udsagn (med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger) vedrørende fremtidige begivenheder og vedrørende forventede eller planlagte finansielle og driftsmæssige resultater for Noble og dets datterselskaber (samlet, "Noble-koncernen"), Maersk Drilling og dets datterselskaber ("Maersk Drilling-koncernen") og den sammenlagte Noble-koncern og Maersk Drilling-koncern efter gennemførelse af de påtænkte transaktioner i forbindelse med sammenlægningsaftalen mellem Noble og Maersk Drilling (den "Sammenlagte Koncern"). Ord som "tilsigter", "vurderer", "fortsætter", "forventer", "regner med", "agter", "planlægger", "søger", "vil", "kan", "vil måske", "ville", "kunne", "bør", "estimerer", "forudser", "muligvis" eller lignende udtryk, herunder i negeret form, kendetegner visse af disse fremadrettede udsagn. Fraværet af disse ord betyder dog ikke, at udsagnene ikke er fremadrettede. Andre fremadrettede udsagn kan genkendes i den sammenhæng, hvori udsagnet forekommer.

Selvom Topco vurderer, at forventningerne, der er afspejlet i disse fremadrettede udsagn, er rimelige pr. datoen for denne meddelelse, er de fremadrettede udsagn baseret på Topcos aktuelle forventninger, skøn, prognoser, formodninger og fremskrivninger om Noble-koncernens, Maersk Drilling-koncernens og den Sammenlagte Koncerns forretning og den branche, hvori Noble-koncernen og Maersk Drilling-koncernen opererer, samt på oplysninger, som Topco har modtaget fra Maersk Drilling-koncernen (herunder vedrørende prognoser, som Nobles ledelse har udarbejdet for Maersk Drillings forventede fremtidige resultatmæssige og driftsmæssige udvikling), og/eller som er uddraget fra publikationer, rapporter og andre dokumenter udarbejdet af Maersk Drilling-koncernen og/eller Noble-koncernen, og de er ikke garantier for fremtidige resultater eller fremtidig udvikling, og de er forbundet med kendte og ukendte risici, usikkerhedsfaktorer og andre væsentlige forhold uden for Noble-koncernens, Maersk Drilling-koncernens eller den Sammenlagte Koncerns kontrol, som kan få Noble-koncernens, Maersk Drilling-koncernens og/eller den Sammenlagte Koncerns faktiske resultater, udvikling eller præstationer til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, den fremtidige udvikling eller de fremtidige præstationer, der er udtrykt eller underforstået ved disse fremadrettede udsagn.

Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerhedsfaktorer aktualiseres, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Noble-koncernens, Maersk Drilling-koncernens og/eller den Sammenlagte Koncerns faktiske økonomiske stilling, pengestrømme eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet i Tilbudsdokumentet og Fritagelsesdokumentet, herunder eventuelle tilhørende bilag, som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet. Topco opfordrer Maersk Drilling-aktionærerne til at læse Tilbudsdokumentet og Fritagelsesdokumentet i deres helhed for en mere fyldestgørende omtale af de forhold, der kan påvirke den Sammenlagte Koncerns fremtidige resultater og det marked, den opererer i.

Ethvert fremadrettet udsagn i denne meddelelse, herunder eventuelle relaterede bilag, gælder alene pr. datoen herfor.

Topco har ikke til hensigt og påtager sig ingen forpligtelser til at opdatere de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, bortset fra som påkrævet i henhold til lovgivningen eller reglerne for New York Stock Exchange eller Nasdaq Copenhagen. Alle efterfølgende skriftlige og mundtlige fremadrettede udsagn, der kan henføres til Topco eller til personer, der handler på Topcos vegne, er udtrykkeligt fremsat med de forbehold, der er taget ovenfor og indeholdt i denne meddelelse.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1891371/Noble_Corporation_plc___vF.pdf