Company Announcements

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

Source: OMX
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van Brunel International N.V. (‘Vennootschap’) worden uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene vergadering van aandeelhouders op donderdag 11 mei 2023 te 14:30 uur in Gebouw B.3 van B. Amsterdam aan de Johan Huizingalaan 400, 1066 JS Amsterdam.

Agenda:

1.Opening
2.Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022 (ter bespreking)
3.Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter adviserende stemming)
4. Vaststelling van het gewijzigde bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen (ter beslissing)
5. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2022 (ter beslissing)
6. Goedkeuring van het door de raad van bestuur in 2022 gevoerde beleid over het boekjaar 2022(décharge van de bestuurders) (ter beslissing)
7.Goedkeuring van het door de raad van commissarissen in 2022 uitgeoefende toezicht (décharge van de commissarissen) (ter beslissing)
8. Het reservering- en dividendbeleid (ter bespreking)
9. Goedkeuring van de winstbestemming en voorstel tot uitkering van dividend (ter beslissing)
10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen in het kapitaal van de vennootschap (ter beslissing)
11.Corporate governance (ter bespreking)
12.Voorstel tot herbenoeming van mevrouw K. (Kitty) Koelemeijer als lid van de raad van commissarissen (ter beslissing)
13. Voorstel tot benoeming van de externe accountant (ter beslissing)
14. Rondvraag
15.Sluiting

De agenda met toelichting, het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening, liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij Brunel International N.V., John M. Keyesplein 33, 1066 EP Amsterdam, en zijn te raadplegen op de website van Brunel International N.V. (www.brunelinternational.net).

Toegang tot de vergadering hebben zij die op 13 april 2023, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de “Registratiedatum”) in bezit zijn van aandelen Brunel International N.V. en de wens om de vergadering te bezoeken hebben kenbaar gemaakt.

Aanmelding
Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, voor zover aan hen het recht tot toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders toekomt, die de vergadering in persoon of door een gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen dit via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn vanaf 14 april 2023 tot uiterlijk 4 mei 2023, 12:00 uur aan ABN AMRO kenbaar te maken. De intermediairs dienen uiterlijk op 4 mei 2023 vóór 17:00 uur via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt waarna de aandeelhouders een bewijs van registratie (‘Registratiebewijs’) krijgen dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum.
Toegang tot de vergadering wordt verleend op vertoon van het Registratiebewijs.
De stem- en vergaderrechten kunnen ook worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Een volmacht en steminstructie kan vanaf 14 april 2023 tot 4 mei 2023, 12:00 uur elektronisch verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn elektronisch een volmacht en steminstructie te verlenen, kunnen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uiterlijk tot 4 mei 2023, 12:00 uur een schriftelijke volmacht ten kantore van de Vennootschap deponeren. De gevolmachtigde dient het Registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Voor toelating tot de vergadering kan men worden verzocht een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Amsterdam, 30 maart 2023

De raad van bestuur

Bijlage:

AvA 2023 Oproeping

Source: Brunel International NV